Baggrund

Du er her: Forside Forside Baggrund Digital plan

 
Om kommunen Baggrund Årshjul Styringskoncept Digital plan Redegørelse Tillæg Høring

Digital plan

Denne helhedsplan findes udelukkende i en digital udgave og altså ikke i den traditionelle, trykte papirudgave. Jammerbugt Kommune har fravalgt papirudgaven af flere årsager. Dels spares der store papirmængder ved at undlade at trykke helhedsplanen, hvilket giver mening set både fra et bæredygtigt og et økonomisk perspektiv. Og dels tydeliggør vi, at vi i Jammerbugt Kommune satser på digitale medier. Digitale medier betyder bl.a., at størstedelen af befolkningen har fri og let adgang til planen via internettet.

Det digitale medie giver mulighed for en løbende opdatering af helhedsplanen i takt med, at der vedtages ændringer af den. Du skal derfor ikke holde styr på de tillæg, som uundgåeligt vil blive vedtaget i løbet af de kommende år. Nu kan du i stedet udelukkende rette blikket mod denne side for at finde ud af, hvad der er gældende i helhedsplanen i det øjeblik, du søger. Du kan altid se "Status" for seneste revision i den grå boks nederst i venstre hjørne, og der foretages aldrig ændringer uden forudgående høring.

 

Vejviser til indhold i den digitale plan

Den digitale plan rummer mange faneblade og enkeltsider, og i nedenstående oversigt fremgår det, hvor de enkelte dele af kommuneplanstoffet kan findes i den digitale plan:

Redegørelse for hvordan Helhedsplan13 forholder sig til den overordnede planlægning kan findes i fanebladet politikker, hvor hvert udvalg har listet op, hvilke samarbejdspartnere der er og inden for hvert politikområde er oplistet en række politikker og planer nederst på siden. Inden for de områder, hvor der er vigtige overordnede planer, er emnet berørt under punktet "tal og fakta". Det gælder eksempelvis for teknik og miljøudvalgets politikområder "natur og miljø" og "plan og byg".

Agenda 21 og klima er beskrevet på forsiden med et selvstændigt punkt under "Redegørelser og analyser" - samt under hvert enkelt politikområde med beskrivelse af hidtidige og fremtidige indsatser. Desuden er der i retningslinjerne lavet et nyt punkt med klima. Desuden er der rundt omkring på siderne henvist til mere uddybende beskrivelse af de projekter som er i gang under overskriften klima og agenda 21.

Redegørelse for hvordan Helhedsplan13 forholder sig til sektorlovgivning fremgår til dels under fanebladet politikker og dels under fanebladet retningslinjer. I politikdelen er de enkelte love som vedrører politikområdernes sagsbehandling oplistet under overskriften "Lovgrundlag", og der er under tal og fakta henvist til særlige betydningsfulde regelsæt og myndigheder. I retningslinjedelen er de enkelte temaer kort introduceret, og der er refereret til særlige regelsæt, der har betydning for kommunalbestyrelsens administration af områderne.

Redegørelse for den hidtidige gældende planlægning i Jammerbugt Kommune kan findes flere steder. På forsiden under punktet "Redegørelser og analyser" er der samlet en række information, hvor ændringer i forhold til det hidtidige grundlag er beskrevet. Der er beskrivelse i forhold til befolkningsudviklingen og byggeriet, de dialogprocesser som ligger til grund for Helhedsplan13 med både planstrategi og tidligere helhedsplaner samt en konkret miljøvurdering af nye udlæg i forhold til de tidligere planer. Det mest konkrete findes på siden "byggemuligheder", hvor arealudlæg i ha er opgjort for Helhedsplan11 og nærværende Helhedsplan13. I fanebladet "politikker" har sider benævnt med tal og fakta visse steder et indhold, som beskriver ændringer i forhold til tidligere planer. I fanebladet "rammer" er der under hvert lokalområde en oversigt over konkrete igangværende projekter, og de konkrete områder rummer link til allerede vedtagne lokalplaner i det bestemte område.

Redegørelse for planlægningsmæssig begrundelse for udlæg i kystzonen kan findes under opgørelsen over byggemuligheder i forhold til den seneste udgave af helhedsplanen. I miljøvurderingen der er en nærmere beskrivelse og miljømæssig vurdering af de enkelte udlæg.

Redegørelse for oplysninger om den kommunale sektorplanlægning fremgår i fanebladet "politikker" under hvert politikområder, hvor der er et eksternt link til de pågældende sektorplaner og under siderne "tal og fakta" nærmere redegørelse for særlige vigtige emner. For hvert politikområde er der under siderne "handlinger" angivet om sektorplaner skal revideres i de kommende år og om der skal igangsættes nye planer, politikker eller strategier.

Redegørelse for oplysninger om mål for befolknings- og erhvervsudviklingen fremgår af kommunens vision og planstrategi på forsiden, og under fanebladet politikker er det særligt politikområderne "erhverv og turisme", "plan og byg" samt "politisk organisation" som berører disse emner.

Redegørelse om kommunens økonomiske planlægning fremgår af siden "Helhedsplanens baggrund" på forsiden, som omfatter en beskrivelse af helhedsplanens forhold til kommunens styringskoncept og årshjulet i forhold til vedtagelse af budgettet. Under fanebladet politikker er der for hvert udvalg og politikområde angivet en andel af kommunens samlede budget. Under hvert politikområde kan man på sider benævnt med "handlinger" se de konkrete midler, der i budgetterne er afsat til at implementere målene.

Redegørelse for hvordan Helhedsplan13 forholder sig til den regionale udviklingsplan kan ses under fanebladet "politikker" og politikområderne byroller og erhverv og turisme. Under punktet "Helhedplanens baggrund" er den årlige opdatering og forholdet til regionens planer også berørt, ligesom det er beskrevet i analysen "turistpolitiske overvejelser".

Redgørelse for hvordan Helhedsplan13 forholder sig til kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen, planstrategien, kan ses under punktet "Redegørelser og analyser", hvor siden "dialog" indeholder et punkt med "planstrategi", der i detaljer angiver hvordan elementer i planstrategien er indarbejdet i helhedsplanen.

Redegørelse for hvordan Helhedsplan13 forholder sig til beskyttede områder efter anden lovgivning, arealreservationer, råstofplan og vand og naturplaner kan ses under fanebladet politikker, og afsnittet "natur og miljø" samt under "infrastruktur" under Teknik og miljøudvalget. Emnerne er desuden hvor det er relevant uddybet i retningslinjerne.

Redegørelse for sammenhæng med kommuneplanlægning i nabokommunerne er angivet i retningslinjerne for de emner, hvor det er relevant. Desuden er der for de fleste politikområder sket en sammenlingning med driftudgifter i enten nabokommuner eller regionen som helhed, ligesom politikområder angiver hvor der er etableret tværkommunale samarbejder.

Redegørelse for den statslige trafikplan og trafikselskabernes trafikplan kan ses beskrevet under fanebladet politikker, politikområdet infrastruktur. Desuden indeholder retningslinjerne under trafikanlæg oplysninger om kollektiv trafik.

Redegørelse for VVM anlæg kan ses under retningslinjerne, tekniske anlæg.

Redegørelse for detailhandel kan ses dels under politikområdet plan og byg samt under retningslinjerne i punktet detailhandel.

Redegørelse for offentlighedens indflydelse på den gennemførte proces ses på forsiden under "redegørelser og analyser" og punktet "dialog", hvor processen er nærmere beskrevet.

Miljøvurdering af nyudlæg er beskrevet i på forsiden under "redegørelser og analyser" og punktet "miljøvurdering".

 

 

Billede af sten

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst