Redegørelse

Du er her: Forside Forside Redegørelse Ændringer i rammer

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Dialog Analyser Ændringer i politikker Ændringer i retningslinjer Ændringer i rammer Miljøvurdering Klima og agenda 21 Tillæg Høring

Ændringer i rammer

I det følgende fremgår de væsentligst ændringer der er foretaget i rammedelen ved revision af Helhedsplanen. Ænderingerne er delt op efter plandokumenter, som har haft betydning for rammernes ændringer. Gennem den sidste planperiode er der blevet lavet følgende større planer, som afføder rettelser i rammerne.

  • Visionskatalog for Hune
  • Masterplan Pandrup
  • Masterplan Aabybro
  • Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområdet

Derudover redegøres der for andre væsentlige ændringer, som ikke er affødt af en overordnet plan.

 

Ændringer efter "Visionskatalog for Hune"

Med udgangspunkt i Visionskataloget for Hune er der bl.a. ændret i rammerne for Grusgraven. I visionskataloget forslåes området udlagt til fritidsformål med sammenhæng til Hune og Fårup Sommerland. På den baggrund er området ændret fra boligområde til erhvervsområde, hvor anvendelsen er "hotelformål, vandrehjem o.lign." Den nye rammes nummer er 19.E3. Udover at inddrage grusgraven, er også området med vandrehjemmet taget med under rammen, således at det er muligt at skabe et sammenhængende område.

De rekreative områder øst for Hune er tillige ændret. Ramme 19.R8 er slettet. Området har været udlagt til rekreative formål herunder hotelbyggeri, men som følge af rammerettelsen ovenfor, hvor der åbnes for hotelbyggeri anses 19.R8 for at være for stort et udlæg til formålet. Arealerne ligger fremover udelukkende i landzone. På arealerne vest for denne ramme overgår en del af centerområdet til rekreative formål. Det gælder området syd for Vesterhavsvej, som nu indgår i ramme 19.R7.

Hune Friskole er uafklaret med hensyn til fremtidig anvendelse.

 

Ændringer efter "Masterplan Pandrup"

Masterplan Pandrup har medført, at der udlægges en ny rammer til rekreativt område i tilknytning til Jetsmark Hallen. Området skal kunne anvendes til rekreative formål såsom stiforbindelser og rekreative opholdsrum. Derudover bliver der mulighed for opsætning af solcelleanlæg i tilknytning til fjernevarmeværket. 

Endvidere har analysen af Pandrup affødt, at boligområdet på hjørnet af Klostergade og Kvorupvej er reduceret væsentligt.

Derudover har Masterplan Pandrup medført mange små rettelser af rammernes udstrækning, det er ikke væsentlige rettelser, men forskellige grænser mellem rammerne er blevet justeret.

 

Ændringer efter "Masterplan Aabybro"

Efter analysen af Aabybro by i Masterplanen er blevet lavet flere væsentlige ændringer. 

Alle erhvervsområder er gennemgået og flere er blevet lagt sammen, så der i Helhedsplan13 kun er 7 erhvervsområder mod 13 i den gamle plan. Der er blevet ændret på miljøklasserne indenfor erhvervsrammerne under hensyntagen til analysen af områderne i Masterplanen. Områderne differentieres efter nærhed til støjfølsomme områder. Derudover er der udlagt en ny erhvervsramme, som omfatter området omkring Aabybro Mejeri.

Rammerne for boligområder er blevet slået sammen ud fra analysens resultater. Rammeområdet ved det nyudstykkede Skovparken er blevet indskrænket, og der er udlagt et område til offentlige formål ud til Østre Hovensvej. Området kan anvendes til børneinstitutioner. Derudover er rammen til offentlige formål ved Thomasmindeparken udvidet, således at der er mulighed for at udvide den eksisterende institution ud i det rekreative område. Der er endvidere udlagt et offentligt område ved Skipper Clementsvej, Rosenvænget og Aaby Sdr. Gade. Området består af tidligere rekreativt område, samt dele af tidligere boligområder. Området kan anvendes til offentlige formål, herunder institutioner og bofællesskaber. På Kattedamsvej er to ejendomme inddraget i området til offentlige formål ved skolen. En del af offentligt område ved Peter Løthsvej er overført til boligområdet mod øst.

Centerområdet er ud fra principperne i Centerplanen i Masterplanen udvidet til også at omfatte en del af Irisvej samt en del af Aaby Sdr. Gade.

Erhvervsområde i Teknologiparken er ændret med en tilføjelse af anvendelsen "uddannelsesinstitutioner".

Aabybro Fjernevarmeværk er uafklaret med hensyn til placering.

 

Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområdet

Arbejdet med at udforme et grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområder har affødt, at der er blevet lavet generelle rettelser i sommerhusrammerne. 

Næsten alle sommerhusrammer har fået tilføjet tekst fra "Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområdet". Den tilføjede tekst er: Sommerhuse må ikke overstige 180 m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180 m²) Anneks må ikke overstige 25 m². Udhuse/ garager/ carporte må ikke overstige 50 m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50 m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse og dog maks. 35 m². Ved fremtidig lokalplanlægning af disse områder skal denne rammetekst indarbejdes.

Ved flere rammer for sommerhusområder er den maksimale bygningshøjde ændret fra 8,5 til 5 m. Denne ændring er dog foretaget i overensstemmelse med de gældende lokalplaner, og hvis en lokalplan foreskriver 4 m - slår det således igennem i den pågældende ramme. Det samme gør sig gældende ved ændringerne af bebyggelsesprocenter. De er generelt ændret fra 10 til 15% med visse undtagelser som følge af en lokalplan. Ligeledes er der fastsat en minimums grundstørrelse på 1200 m², dog igen afhængig af eksisterende lokalplaners bestemmelser.

 

Andre væsentlige ændringer

I Birkelse er rammen for boligområde i den sydlige ende udvidet med et lille areal ud mod omfartsvejen. Der kan fremover udstykkes 3-4 grunde.

Rammen for boliger og rekreativt område på Gjøl ændres i overensstemmelse med de arkæologiske fund.

Rammen for offentligt område i Nørhalne udvides med ejendommen Bygaden 22.

Rammen for tæt-lav ændres generelt således at mindste grundstørrelse fremover er 250 m² mod tidligere 350 m².

 

Interne links

 

Eksterne links

Rammer 

 

 
Status

Aflyst