Redegørelse

Du er her: Forside Forside Redegørelse Ændringer i retningslinjer

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Dialog Analyser Ændringer i politikker Ændringer i retningslinjer Ændringer i rammer Miljøvurdering Klima og agenda 21 Tillæg Høring

Ændringer i retningslinjer

I forbindelse med revisionen af Helhedsplanen er der foretaget rettelser i planens retningslinjer. Efterfølgende er der opsummeret, hvilke overordnede rettelser, der er foretaget i retningslinjerne:

Byer og byudvikling:

 • Byudvikling - retningslinje 1.1 og 1.3 er tilrettet de nye byroller, og retningslinjerne er tilpasset Lov om Planlægning, § 5u
 • Byggeri og byudvikling under kote 2 - retningslinjen er delt i to nye retningslinjer - 13.2 og 13.3
 • Byudvikling og grundvandsbeskyttelse - retningslinjen ophæves, da byudvikling og grundvandsbeskyttelse varetages af Statens vandplaner
 • Jordbrugsparceller - retningslinjen ophæves, da der fra statslig side er restriktioner i forhold til forbrug af landbrugsjord

Detailhandel:

 • Rammer for detailhandel - de samlede rammer for nye daglig- og udvalgsvarebutikker (skema 2.1 ved retningslinje 2.1) er tilføjet de enkelte områders rammer for lokalplanlægning
 • Bymidter - retningslinjen suppleres med at der i de fire hovedbyer ikke kan planlægges for lokalcentre eller dagligvarebutikker over 300 m² udenfor bymidten, jf. flere afgørelser på detailhandelsområdet
 • Turistattraktioner mv. - retningslinjen er suppleret med, at butikker ved større fritliggende turistattraktioner kan overstige de fastsatte grænser. Dette kræver en konkret planlægning

Trafikanlæg:

 • Cykelstier - retningslinjen er ændret, så det fremgår, at der er lavet en cykelstiplan
 • 4-benede kryds - retningslinjen ophæves, da etablering af 4-benede kryds er en af de generelle vejregler 
 • Trafik og miljø i byer - retningslinjen ophæves, da emnet er indeholdt i Trafiksikkerhedsplanen
 • Cyklisternes tryghed og sikkerhed - retningslinjen ophæves, da emnet er indeholdt i Trafiksikkerhedsplanen
 • Parkeringsforhold - ny retningslinje der skal sikre, at P-normen benyttes ved nyanlæg, tilbygning eller ændret arealanvendelse i byerne

Tekniske anlæg, virksomhed og VVM:

 • Højspændingsforbindelser - retningslinjen er ændret, så muligheden for etablering af luftledninger er slettet
 • Vindmølleparker - retningslinjen suppleres med de nye vindmølleparker
 • Afstandskrav - retningslinjen ændres, så afstandskrav til overordnede veje reduceres til 1 gange totalhøjden
 • Udseende - redegørelsen til retningslinjen er ændret, så bestemmelsen for udseende ikke gælder husstands- og minivindmøller
 • Minivindmøller - definitionen på en minivindmølle er ændret så den er i overensstemmelse med Statens definition
 • Afstand imellem forurenende virksomhed og forureningsfølsom anvendelse - konsekvensområdet ved Tranum skydeterræn er udtaget
 • Planlægning og udbygnings af skydebaner - retningslinjen er ændret, således der kan planlægges for en ny skydebane
 • Biogas - ny retningslinje der udlægger et område øst for Tranum til biogasanlæg

Fritidsformål:

 • Turisme- og fritidspolitik - retningslinjen er slettet og delvist erstattet af "Turistpolitiske overvejelser"
 • Ændret anvendelse af reservationer - retningslinjen er slettet, da områder, der jf. den tidligere Helhedsplan09 skulle tilbageføres til landzone, er tilbageført
 • Lokalisering af hoteller - retningslinjen er slettet, og der gives mulighed for etablering af hoteller i hele kommunen
 • Rammer for hoteller m.v. - retningslinjen er slettet, og der gives mulighed for etablering af hoteller i hele kommunen
 • Hotelpligt  - der er tilføjet til retningslinjen og redegørelsen, at der kan nedlægges/ etableres nye hoteller når det sker på baggrund af "Turistpolitiske overvejelser"
 • Campingpladser - retningslinjerne omkring campingpladser og hytter er tilrettet, så de er i overensstemmelse med det nye Campingreglement
 • Lokalisering af vandrehjem - retningslinjen er slettet, og der gives mulighed for etablering af vandrehjem i hele kommunen
 • Fritidshavne - retningslinjen er suppleret med at kommunen er positive overfor udvidelser af havnene
 • Sommerhusområder inden for kystnærhedszonen - retningslinjen er slettet, da det fremgår af kapitlet om Kystnærhedszonen, at der ikke kan planlægges for nye sommerhusområder i kystnærhedszonen
 • Rekreative cykel- og vandrestier - retningslinjen er slettet, da der i løbet af 2012 og 2013 udarbejdes en gangstiplan
 • Etablering af nye campingpladser - ny retningslinje om etablering af nye campingpladser

Jordbrug og skovrejsning:

 • Jordbrugsområder - retningslinjen revideres ikke, men der lave en temarevision i 2013/ 2014 omhandlende det åbne land og udpegning af SVL-områder, jordbrugsområder og naturområder 
 • Skovrejsningsområder - retningslinjen er ændret, og der er udlagt nye skovrejsningsområder
 • Områder hvor skovrejsning er uønsket - retningslinjen er ændret, og der er udlagt flere områder, hvor skovrejsning er uønsket

Kulturhistorie:

 • Bevaringsværdige bygninger - ny retningslinje der sikre bevaringsværdige bygninger mod alle bygningsmæssige indgreb, der i væsentlig grad vil forringe bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdi, herunder nedrivning 

Naturbeskyttelse:

 • Natura 2000-områder - retningslinjen slettes da planlægning i Natura 2000-områder varetages af de kommunale Natura 2000-handleplaner
 • Barrierer for dyre- og plantelivet - retningslinjen er ændret iht. de statslige udmeldinger
 • Vandløbsnære arealer/ ådale i regionale naturområder - retningslinjen tilpasses, således at ådale i Natura 2000-områder ikke omfattes af retningslinjen
 • Vandløbsnære arealer/ådale i naturområder og jordbrugsområder - retningslinjen tilpasses, og tekst om spærringer i vandløb og vandløbsvedligeholdelse slettes, da forholdene reguleres i henhold til vandhandleplanen
 • Bekæmpelse af invasive plantearter - retningslinjen strammes i form af at kommunen skal bekæmpe invasive arter på kommunale arealer.
 • Efterbehandling af råstofgrave - retningslinjes tekst er ændret i forhold til vandplanerne, og bestemmelse vedr. grundvand er udtaget

Landskab og geologi:

 • Lysforurening ved bebyggelse i det åbne land - retningslinjen slettes, da der i husdyrgodkendelserne stilles der vilkår om lysforurening

Vandmiljø:

 • Der er i forordet til kapitlet om vandmiljø redegjort for forholdet til de statslige vandplaner

Landzonepraksis:

 • Udstykning - retningslinje 12.2 er tilpasset Lov om Planlægning, § 5u
 • Bebyggelse - retningslinjen tilføjes en bestemmelse om forbud mod landzonetilladelse til bebyggelse i potentielle vådområder
 • Garager, carporte, udhuse, mindre bygninger samt bygninger til hestestalde - til retningslinjen tilføjes, at hestestalde normalt kan tillades op til 200 m²
 • Mindre virksomheder - retningslinjen er ændret på baggrund af en lovændring, og bestemmelsen om maksimalt 5 ansatte fjernes fra retningslinjen
 • Etablering af ferielejligheder i eksisterende landbrugsbygninger - retningslinjen præciseres, således at det fremgår, at der kan meddeles tilladelse til op til 10 ferielejligheder, herunder også i stuehuse
 • Terrænændringer - retningslinjen suppleres med, at der i lavbundsarealer kan der gives tilladelse til terrænregulering op til +1 m inden for det bebyggede område
 • Modtagestationer - ny retningslinje, der omhandler etablering af modtagestationer (private genbrugspladser)
 • Forsinkelsesbassiner - ny retningslinje, der omhandler etablering af tekniske anlæg
 • Solceller og solvarme - ny retningslinje, der omhandler etablering af solceller og solvarmeanlæg
 

Billede af får med lam

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget