Redegørelse

Du er her: Forside Forside Redegørelse Analyser Byggemuligheder

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Dialog Analyser Turistpolitiske overvejelser Befolkning og demografi Byggemuligheder Landskabskarakterkortlægning Værdikortlægning Ændringer i politikker Ændringer i retningslinjer Ændringer i rammer Miljøvurdering Klima og agenda 21 Tillæg Høring

Byggemuligheder

Byggemulighederne skal i store træk svare til det behov, der er for areal i de kommende 12 år. I de seneste to år er især boligbyggeriet faldet til et meget lille niveau, som det fremgår af kommunens befolkningsprognose. Efterspørgslen efter nye arealer til byudvikling kan i store træk imødekommes med de nuværende arealudlæg, og der er tilmed i forbindelse med afslutning af arbejdet med masterplaner valgt at tilbageføre arealudlæg til boliger især omkring Pandrup og Kås.

Helhedsplan13 rummer mulighed for at anvende ialt 522 ha til nyt byggeri i byer. Arealudlæggene er fordelt med 207 ha til nye boliger, 79 ha til erhverv, 37 ha til offenligt formål og 200 ha til nye sommerhuse.

I forbindelse med Helhedsplan13 er byggemulighederne reduceret med 68 ha set i forhold til den seneste opdatering af helhedsplanen (Helhedsplan11). De reducerede byggemuligheder skyldes reduktion i rammeområder efter udarbejdelse af masterplaner, et lille forbrug til nybyggeri, og det faktum at der ikke udlægges nye arealer til byudvikling. De færre byggemuligheder er fordelt med 21 ha til boliger, 11 ha til erhverv, 17 ha til offentlige formål og 18 ha til sommerhuse.

 

Arealer til nye boliger

De hidtidige og fremtidige udlæg til nye boliger opdelt efter byernes byroller ses i nedenstående tabeller. Udlæg af nye og revision af hidtidige udlæg skal ses i sammenhæng med de enkelte områders hidtidige byggeri, kulturspor og nærliggende naturområder eller landskabelige forhold. Oplysninger herom ses i de enkelte by- og egnsbeskrivelser for hvert planområde. 

Hovedby 2011 2013 Ændring
Aabybro 27,3 ha 26,8 ha  -0,5 
Pandrup 25,8 ha 15,1 ha  -10,7 
Brovst 12,7 ha 12,4 ha  -0,3 
Fjerritslev 23,6 ha 23,9 ha  +0,3 
Ialt  89,7 ha 78,2 ha  -11,2 

Byggemuligheder i hovedbyer i boligområder i 2012, intern opgørelse

Ændringerne skyldes ændringer efter vedtagelse af masterplaner specielt i Pandrup, hvor større områder er udtaget af rammerne. I Aabybro er der foretaget mindre ændringer specielt omkring de grønne kiler og afgrænsning i forhold til centerområder og områder til offentlige formål. 

  2011 2013 Ændring 
Arentsminde 5,4 ha  5,4 ha   
Bejstrup 1,8 ha  1,8 ha   
Biersted 11,1 ha 9,6 ha  -0,5 
Birkelse 9,7 ha 9,8 ha  +0,1 
Blokhus 0,7 ha 0,7 ha   
Bonderup 0,7 ha 0,7 ha   
Gjøl 13,3 ha 13,5 ha  +0,2 
Gøttrup 1,7 ha  1,8 ha   
Halvrimmen 2,4 ha  2,3 ha  -0,3 
Hammershøy 1,6 ha  1,7 ha  +0,1 
Hjortdal 2,4 ha  2,4 ha   
Hune 9,6 ha 9,5 ha  -0,1 
Ingstrup 4,0 ha  4,0 ha   
Kaas 12,0 ha 6,1 ha  -5,9 
Klim 3,1 ha  3,1 ha   
Moseby 5,1 ha  5,0 ha  -0,1 
Nørhalne 9,1 ha 9,1 ha   
Saltum 10,4 ha 10,1 ha  -0,3 
Skovsgaard 4,5 ha  4,1 ha  -0,3 
Slettestrand 0,2 ha  0,2 ha   
Thorupstrand 6,2 ha  5,9 ha  -0,3 
Tranum 9,0 ha  8,9 ha  -0,1 
V. Thorup 2,0 ha  2,2 ha  +0,2 
V. Hjermitslev 4,6 ha  4,8 ha  +0,2 
Ialt 130,6 ha  122,7 ha  -7,9 

Byggemuligheder i landsbyer med egentlige boligområder i 2012, intern opgørelse 

Den største ændring er sket på Gjøl. Her har arkæologiske fund i et byudviklingsområde ved Marken/Torpet medført, at det lokalplanlagte område ikke kan benyttes til boliger som planlagt. Det er derfor valgt, at udvide boligområdet 1,5 ha mod nord som erstatning herfor. Både dette nye areal og arealet med arkæologiske fund, der blev udlagt i forbindelse med Helhedsplan09, ligger indenfor kystnærhedszonen. Da der således er tale om et erstatningsareal, er den planlægningsmæssige begrundelse for arealudlæg til boliger indenfor kystnærhedszonen den samme som i 2009: "Den planlægningsmæssige begrundelse for ny udlæg er, at der på Gjøl både er efterspørgsel efter boliger samtidig med at beliggenheden er attraktiv ved fjord og særpræget kulturmiljø. Det er en af de eneste lokalsamfund, hvor der forventes en befolkningstilvækst. Der er en lav andel af ubeboede boliger og en forholdsvis høj husstandsstørrelse. Der er en veludbygget offentlig service og aktivt foreningsliv som fortsat skal understøttes med især boliger henvendt til børnefamilier og til "seniorer". De nye udlæg sker landværts den eksisterende by og vil have begrænset indvirkning på kystlandskabet."

I Kås har masterplanen for Pandrup sat fokus på de store udlæg til nye boligområder i både Pandrup og Kås, og det er valgt at reducere rammer til boligformål med ca. 6 ha. I V. Hjermitslev er et boligområde taget ud af rammerne, da udbygning i området kan ske gennem nye muligheder i planloven for yderkommuner. De øvrige ændringerne skyldes, at flere kondemnerede ejendomme nu står tomme og kan anvendes som nye byggemuligheder. 

I de landsbyer, som ikke er nævnt i ovennævnte oversigt, er der alene sket ændringer omkring kondemnerede ejendomme. Der er ikke foretaget nybyggeri i disse landsbyer. 

De enkelte byroller med andel offentlig service, privat service, kultur og turist-aktiviteter er nærmere beskrevet i beskrivelserne for hvert lokalområde i rammerne. Til brug for befolkningsfremskrivninger er udarbejdet et boligbyggeprogram for hhv. parcelhus, tæt-lav og etageboligbebyggelse, som kan ses i detailjer i befolkningsprognosen. I miljøvurderingen ses yderligere oplysninger om de nye boligområder.

 

Arealer til erhvervsudvikling

På erhvervsområdet har Jammerbugt Kommune en meget differentieret erhvervsstruktur uden nogle altdominerende brancher, jf. oplysningerne under politikområde 12 erhverv og turisme. I hovedbyerne er der et egentligt erhvervsområde med en stor blanding af virksomheder. Herudover er der i flere landsbyer små virksomheder og mellemstore virksomheder. Der er ikke konstateret en egentlig erhvervsudvikling, som stiller krav til den fysiske planlægning, og der er således ikke udlagt nye arealer til erhverv. 

Område 2010 2012 Ændring
Aabybro 34,6 ha 32,8 ha  -1,8 
Pandrup 24,5 ha 17,7 ha  -6,8 
Brovst 8,0 ha 6,1 ha  -1,9 
Fjerritslev 14,9 ha 14,1 ha  -0,8 
Ialt hovedby 82,0 ha  70,7 ha  -11,3 

Byggemuligheder til erhverv i hovedbyer i 2010 og 2012, intern opgørelse. 

Ændringerne i byggemulighederne skyldes etablering af en genbrugsplads på 6,2 ha i Pandrup (23.E1). Et tidligere perspektivområde til erhverv øst for omfartsvejen er også udgået. 

I Aabybro er området omkring Aabybro Mejeri udlagt til erhverv, et nyt erhvervsområde (27.E7), som dog allerede er bebygget. Aabybro Mejeris historie går tilbage til 1888. Mejeriet blev anlagt lige ned til Ryå, så vandet herfra kunne bruges til at køle mælken. Mejeriet fremstiller smør og ost og har specialiseret sig i produktion af flødeis til landsdækkende levering. Mejeriet har et mindre butiksudsalg. Mejeriet er løbende udvidet gennem årerne, og Jammerbugt Kommune ønsker at støtte mejeriets fortsatte udvikling. Den fremtidige udvikling af virksomheden bør ské på baggrund af en lokalplan, hvilket er baggrunden for arealudlægget til erhverv.

I Fjerritslev er der også etableret en ny genbrugsplads i et erhvervsområde (4.E6). De øvrige ændringer tilskrives mindre udvidelser af virksomheder og nyetablering. 

Landsby 2011 2012 Ændring 
Ingstrup 0,8 ha  0,8 ha   
Gjøl 2,3 ha  2,3 ha   
Hammershøy 0,5 ha  0,5 ha   
Hune    2,0 ha  +2,0 
Nørhalne 0,8 ha  0,8 ha   
Skovsgaard 3,3 ha  3,1 ha  -0,2 
V. Hjermitslev 0,6 ha  0,6 ha   
Ialt landsby   8,1 ha   

Byggemuligheder til erhverv i landsbyer i 2011 og 2012, intern opgørelse. 

Ændringerne skyldes alene ændringer ved kyllingeslagteriet i Skovsgaard. I Hune er et tidligere udlæg ved Hune Kirke ændret fra boligområde til centerområde jf. Visionskatalog for Hune. I by- og egnsbeskrivelser og i miljøvurderingen ses yderligere oplysninger om kommunens erhvervsområder og konsekvenser af de nye udlæg.

 

Arealer til offentlig formål

I forbindelse med strukturændringer inden for forskellige politikområder må der forudses øget efterspørgsel efter yderligere arealer i de største byer til modernisering og udbygning af den offentlige service.  

Hovedby 2010 2012 Ændring
Aabybro 10,1 ha  5,3 ha  -4,8 
Pandrup 16,3 ha  6,9 ha  -9,4 
Brovst 5,5 ha  2,9 ha  -2,6 
Fjerritslev 3,7 ha  3,7 ha   
Ialt 35,6 ha 18,8 ha -16,8

Byggemuligheder til offentlige formål i hovedbyer, intern opgørelse 

I Pandrup og Aabybro er der udlagt flere arealer til offentlige formål til bl.a. nye børnehaver. Når arealerne alligevel er reduceret i forhold til de tidligere planer skyldes det at arealerne er meget små og at der er foretaget reguleringer ved masterplanerne i forhold til tilstødende bolig, center og rekreative områder.

Område 2010 2012  Ændring 
Birkelse 1,2 ha  1,2 ha   
Halvrimmen 1,0 ha  0,5 ha  -0,5 
Kaas 6,5 ha  6,5 ha   
Nørhalne 2,1 ha  2,1 ha   
Saltum 4,4 ha  4,4 ha   
Skovsgaard 3,5 ha  3,5 ha   
I alt 18,7 ha  18,2 ha  -0,5 

Byggemuligheder til offentlige formål i landsbyer, intern opgørelse 

Ændrede strukturer på kommunens serviceområder, hvor der er en stor bygningsmasse eller et stort arealbehov, skaber behov for arealer til offentlige formål. I Aabybro har projektet omkring Aabybro Skole og Aabybrohallen skabt mulighed for at ændre et tidligere område til boligformål til offentlige formål. Desuden har drøftelse af en ny dagtilbudsstruktur skabt fokus på, hvor der i eksempelvis Pandrup og Aabybro kan opføres tilbygninger til nuværende børnehaver eller etableres nye børnehaver. Endeligt har genbrugspladsstrukturen medført, at erhvervsjord i Pandrup og Fjerritslev inddraget til nye genbrugspladser. Kommende strukturændringer vil efterspørge arealer specielt i hovedbyerne, hvor flere offentlige servicetilbud samles og udbygges.

 

Arealer til sommerhusområde

Jammerbugt Kommunes mange sommerhuse er primært beliggende langs Jammerbugten, med en koncentration i områderne omkring Blokhus, Saltum og Grønhøj. 

Område 2010 2012 Ændring 
Thorupstrand 16,0 ha 15,0 ha -1,0 
Kollerup 11,6 ha 10,2 ha -1,4
Slettestrand 16,3 ha 16,1 ha -0,2 
Tranum 33,7 ha 32,9 ha -0,8 
Rødhus 2,8 ha 2,4 ha -0,4 
Blokhus og Hune 18,8 ha 16,1 ha -3,8 
Saltum 29,9 ha 22,3 ha -2,7 
Grønhøj 82,1 ha 78,4 ha -3,7 
Gjøl 6,9 ha 6,6 ha -0,3 
Ialt 218,1 ha 200,0 ha -18,1 

Byggemuligheder opgjort som areal i ha i sommerhusområder, intern opgørelse 2012  

Område 2010 2012 Ændring 
Thorupstrand 96 88 -8
Kollerup 94 83 -11
Slettestrand 79 78 -1
Tranum 140 136 -4
Rødhus 10 8 -2
Blokhus og Hune 71 64 -7
Saltum 117 87 -30
Grønhøj 225 205 -20
Gjøl 21 20  -1
Ialt 853 769 -84

Byggemuligheder opgjort som antal sommerhusgrunde i sommerhusområder, intern opgørelse 2012  

Der er siden sidste planrevision i 2010 opført sommerhuse i alle områder, og der er fortsat byggemuligheder i alle områder. Der er i dag ledige grunde i de fleste områder, som det ser ovenfor. Der udlægges ikke nye sommerhusområder i Helhedsplan13. En del af ovennævnte områder er ikke lokalplanlagt, og i disse områder er antallet af grunde skønnet. Tabellen udtrykker derfor i enkelte områder alene forventninger til byggemuligheder i områderne.

 

Billede af nyt spændende byggeri i Nørhalne

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst