Redegørelse

Du er her: Forside Forside Redegørelse Analyser Turistpolitiske overvejelser

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Dialog Analyser Turistpolitiske overvejelser Befolkning og demografi Byggemuligheder Landskabskarakterkortlægning Værdikortlægning Ændringer i politikker Ændringer i retningslinjer Ændringer i rammer Miljøvurdering Klima og agenda 21 Tillæg Høring

Turistpolitiske overvejelser i forbindelse med planlægning inden for kystnærhedszonen

Formålet med turistpolitiske overvejelser

Sammenhængende turistpolitiske overvejelser er Kommunalbestyrelsens vurdering af, hvor og i hvilket omfang ferie- og fritidsanlæg kan lokaliseres i kystnærhedszonen. Det retslige grundlag findes i Lov om Planlægning § 5b, der fastsætter, at ferie- og fritidsanlæg inden for kystnærhedszonen skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større eksisterende ferie- og fritidsbebyggelser.

Det er en politisk proces og beslutning at afveje de forskellige interesser i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens turismestrategi. De kommunale turistpolitiske overvejelser skal tage udgangspunkt i både nationale forventninger til turismeudviklingen og de regionale vurderinger af udviklingsmuligheder.

Planlægning for nyanlæg og udviklingsmuligheder for eksisterende anlæg skal medvirke til at øge og forbedre områdets attraktion og bidrage til at forbedre beskæftigelsesmulighederne i Jammerbugt Kommune. Nye investeringer i ferie- og fritidsanlæg skal også bidrage til, at allerede foretagne investeringer i sommerhuse, infrastruktur mv. udnyttes bedre og gerne i et samspil med kulturtilbud, sports- og uddannelsesaktiviteter, naturoplevelser mv.

Statslige interesser i kystzonen 

Det er en statslig interesse at bevare kysterne, så de fortsat kan udgøre landskabelige helheder med høj natur- og landskabsværdi. Det er ligeledes en statslig interesse at sikre en kvalitetsbetonet og velbegrundet udvikling i kystnærhedszonen. Derfor skal ferie- og fritidsanlæg eller anlæg, der indebærer et stort besøgstal, planlægges ud fra strategiske overvejelser, der sikrer, at anlægget ikke kommer til at virke dominerende i forhold til bysamfundet og de eksisterende turistanlæg kystnærhedszonen.
Udvidelse og nyanlæg i kystzonen kan, i henhold til de statslige interesser, kun lokaliseres, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. Jammerbugt Kommune har dog som yderkommune nogle lidt andre muligheder med hensyn til bl.a. placering af anlæg i kystnærhedszonen.

Regionale mål for turisme inden for den fysiske planlægning

Udviklingen af de nordjyske turismeprodukter og -attraktioner skal bygge på kvalitet frem for kvantitet. Regionens natur- og kulturudviklingsmuligheder skal i større udstrækning inddrages aktivt ved udvikling af turismeprodukter. Nordjysk turisme skal udvikle en helårsprofil med størst mulig sæsonudjævning, hvor der samtidig er fokus på udvikling af ”nye” sæsoner f.eks. jul og påske.

Ligeledes skal fokus på beskæftigelsen og omsætningen i nordjysk turisme øges, og kompetenceudviklingen i turismeerhvervet styrkes for at udvikle flere helårsarbejdspladser og styrke innovationskapaciteten i virksomhederne.

Endelig skal nordjysk oplevelsesøkonomi være kendetegnet ved såvel markante fyrtårne som en kritisk masse af generelle oplevelsestilbud.

Sammenhængende turistpolitiske overvejelser i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune er i dag en af Danmarks største turistkommuner målt på antallet af overnatninger. Turismen giver dermed et ikke ubetydeligt bidrag til den lokale økonomi og beskæftigelse. Men det er også vigtigt, at der skabes økonomisk bæredygtighed for flere aktiviteter på det oplevelsesøkonomiske område, og at det udmøntes i flere jobs og større indtjening for erhvervet.

Den flotte position, som en af de største turistkommuner, hænger meget tæt sammen med den unikke natur, vi har, og med at der er tilstrækkeligt med overnatningsmuligheder og oplevelser at byde på.

Kommunalbestyrelsen har i Planstrategien fra 2011 formuleret pejlemærker for den kommende indsats. Det er blandt andet nævnt, at ”Jammerbugten er Nordjyllands mest besøgte feriedestination, som kan tilbyde varierede oplevelser og gode overnatningsmuligheder”. I et handlingskatalog fra 2012 er det endvidere besluttet at styrke indsatsen på erhvervs- og turismeområdet og at styrke ledelseskompetencerne i kommunens virksomheder. En strategi for erhverv, oplevelsesøkonomi og turisme konkretiserer disse indsatser, og konkret har udvikling af lokale minidestinationer i projekt NOMINI ført til et tættere samarbejde mellem aktører på området. Med udgangspunkt i de allerede formulerede pejlemærker og samarbejdsrelationer, er der for turistområdet formuleret følgende:

Vision og mål

Det er Jammerbugt Kommunes vision, at fastholde positionen som en af Danmarks betydeligste turistkommuner, og at den position giver det størst mulige bidrag til den lokale økonomi, og at mange kan være beskæftiget i det oplevelsesøkonomiske område.

For at kunne realisere denne vision vil Jammerbugt Kommune sætte fokus på følgende mål:

 • at virksomhederne bliver bedre til at produktudvikle
 • at flere overnatningssteder og oplevelsessteder opnår en mærkningsordning (f.eks. "Grøn nøgle/ Green Key")
 • at der skabes nye events og en udvikling af eksisterende events
 • at den lokale og kommunale planlægning understøtter udviklingsmuligheder
 • at udvikle "det moderne turistbureau"
 • at gæsten let og ubesværet skal kunne finde og komme rundt til oplevelser
 • at der er let tilgængelighed til informations- og vejvisningsservices
 • at koordinere fælles markedsføring
 • at øge antal overnatninger og endagsturister
 • at der i kommunen er de rigtige og nødvendige overnatningsfaciliteter – både nu og i fremtiden
 • at der også i fremtiden er fyrtårne, der kan tiltrække turister
 • at turisme udvikles i tæt sammenhæng med kommunens øvrige events samt kunst- og kulturudbud

Udgangspunktet for turistudviklingen i Jammerbugt Kommune

Analysearbejdet i forbindelse med ovennævnte projekt NOMINI har synliggjort en række svagheder, men også en række udviklingsmuligheder, som mange aktører udtrykker behov for bliver igangsat og selv er interesseret i at arbejde videre med. En lang række af udviklingsmulighederne vil have sammenhæng med den fysiske planlægning inden for kystnærhedszonen. De sammenhængende turistpolitiske overvejelser skal belyse, hvor der er behov for at ændre på de planlægningsmæssige retningslinjer og rammer for at understøtte de mål, der er for turisterhvervene i Jammerbugt Kommune.

Strategi for Ferie- og fritidsanlæg generelt

En overnatningskapacitet, der matcher efterspørgslen, er en forudsætning for at få turister til området. Jammerbugt Kommune er bevidst om, at efterspørgslen skifter over tid, og kommunen vil via planlægning give mulighed for, at turisterhvervet også i fremtiden er gearet til at imødekomme efterspørgslen. Det er dog ikke det samme som, at alt skal kunne lade sig gøre.

Der er i lovgivningen mange rammer for, hvor og hvordan et ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen kan etableres, og disse rammer skal naturligvis overholdes. Ligeledes skal de enkelte tiltag inden for turisme passe ind i den samlede helhed, så turismen styrkes. Det skal undgås, at de forskellige isolerede tiltag modarbejder hinanden.

Strategien er at have fokus på kvalitetsforbedring på de eksisterende anlæg som camping, hoteller, feriecentre, fritidshuse mv. Der kan i forbindelse med eksisterende anlæg være mulighed for udvidelse samt mindre nyanlæg. Der ses således ikke behov for at inddrage væsentlige nye arealer til ferie- og fritidsanlæg inden for kystnærhedszonen.  

At der grundlæggende bygges videre på eksisterende anlæg sikrer også, at den infrastruktur der er etableret, udbyttes bedre, og at der ikke opstår behov for store nye investeringer og inddragelse af arealer til ny infrastruktur o. lign.

Et vigtigt element i den kommunale strategi er, at tilbyde en bred vifte af forskellige overnatningsmuligheder, som f.eks. hoteller, vandrerhjem, campingpladser, sommerhuse og bondegårdsovernatning i form af ”Bed & Breakfast” . Alle overnatningsformer er til stede i Jammerbugt Kommune, men der er et behov for, at de eksisterende overnatningsformer udvikles og kvalitetsforbedres.

Samtidig er Jammerbugt Kommune indstillet på, at de forskellige aktiviteter og overnatningstyper smelter sammen eller lokaliseres sammen. En sådan ”sammensmeltning” bør ske på baggrund af en samlet strategiplan for et lokalområde.

Et eksempel på dette kunne være i Ingstrupområdet, hvor en samlet plan for

 • Løkken Klit Camping
 • Galleri Munken
 • Et nyt sommerhusområde
 • Fiskesø
 • Fodboldgolf
 • Rideskole med overnatning mv.

sammentænkes i en strategiplan med flydende grænser mellem de enkelte aktiviteter og overnatningsanlæg.

Det samme gør sig gældende for aktivitetsanlæg som

 • Fårup Sommerland
 • Golfbane
 • Mini zoo
 • Rideskoler osv.

hvor der inden for kystnærhedszonen skal være fokus på de eksisterende anlæg og deres muligheder for udvikling - alene eller i et samarbejde.

For at denne ”sammensmeltning” kan finde sted, skal der også fokus på adgangsmuligheder og stiforbindelser mellem de enkelte anlæg.

Strategi for sommerhus udviklingen inden for kystnærhedszonen

Lov om Planlægning tillader ikke nye sommerhusområder inden for kystnærhedszonen, og med de mange ubenyttede byggemuligheder til nye sommerhuse, er dette forbud ikke en hindring for, at de kommunale målsætninger om altid at kunne tilbyde sommerhusgrunde kan indfries. Der er tomme sommerhusgrunde i alle prisklasser og placeringer.

Der er flere steder behov for at se på, om der er mulighed for at forbedre sommerhusområderne i Jammerbugt Kommune, blandt andet med fællesfaciliteter og grønne områder samt forbedrede stiforbindelser, så offentligheden får bedre adgang til kysten. Forbedringerne skal ske i harmoni med de omgivende bebyggelser og landskabet, så områdernes præg af naturområder styrkes.

Stiforbindelser mellem sommerhusområder og nærliggende aktiviteter og servicetilbud er også et vigtigt element i at skabe sammenhæng mellem de forskellige ferie- og fritidsanlæg. Disse forbedringer ligger alle inden for den lovhjemmel, der er for planlægning i kystnærhedszonen.

Kvaliteten af de enkelte sommerhuse skal også forbedres og udvikles. Jammerbugt Kommune har derfor arbejdet med ”Fremtidens sommerhuse”, hvor der via planlægningen åbnes op for større sommerhuse, og for at de gamle planer (byplanvedtægter og lokalplaner) ændres, således at der kan bygges mere på de enkelte grunde. Ved at give denne mulighed for større sommerhuse på de eksisterende grunde, kommer der ikke et øget pres på, at der udlægges større grunde og dermed et øget arealforbrug inden for kystnærhedszonen. Ændringerne skal dog ske i respekt for særlige områders karakter og byggeskik.

Traditionelt er feriehuse i Jammerbugt Kommune anlagt langs Vestkysten. Jammerbugt Kommune er åben overfor, at nedlagte landbrugsejendomme omdannes til ferieboliger. Disse ferieboliger vil være attraktive for større grupper, såsom familier der holder ferie sammen samt for turister, der bl.a. har medbragt heste.

Strategi for campingpladser

I Jammerbugt Kommune er der 16 campingpladser, som i alt har op i mod en million overnatninger om året. Campister stiller i dag store krav til campingpladsen, og de oplevelser som campingpladsen danner rammer for. Derfor er det nødvendigt, at den kommunale planlægning ændres, så campingpladser kan udvikle sig som ressortområde. I første omgang bør der skabes mulighed for, at der kan udvikles 1 – 2 campingressorts i Jammerbugt Kommune.

Her er området med Jambo Feriepark, Saltum Strand Camping og nærheden til Fårup Sommerland oplagt som ét ressortområde. Men andre områder i Jammerbugt Kommune kunne også udvikle sig til minidestinationer eller ressortområder.

I kraft af at campingpladserne bliver større, vil faciliteterne på campingpladserne også rette deres tilbud mod de omkringliggende lokalsamfund. Eksempelvis kan der blive tale om, at der på campingpladserne etableres større dagligvareforretninger, svømmeland, restauranter mv., der også kan benyttes af folk, der ikke bor på campingpladsen. Kommunalbestyrelsen ønsker at tilgodese mulighederne for, at de eksisterende campingpladser kan udvikle sig.

Derfor skal der være mulighed for, at alle campingpladser kan udvides til 500 enheder, og der skal gode byggemuligheder. I dag er flere af campingpladserne inden for kystnærhedszonen dog omgivet af bebyggede sommerhusområder, og derfor vil muligheden for at inddrage mere areal være begrænset for en del af campingpladserne. På disse pladser skal der tænkes på tværs af overnatningsmuligheder og evt. muliggøre etablering af vandrerhjem eller hoteller i forbindelse med campingpladsen.

Konkret ligger der en ansøgning fra Klim Strand Camping om at en del af campingpladsen udlægges til hotelformål.

Udviklingen af campingpladserne i kystnærhedszonen skal ske, så det ikke forringer oplevelsen af kystlandskabet. Udvidelsesarealerne og tæt bebyggelse skal som udgangspunkt ligge bag eksisterende campingpladser (i forhold til kysten), og placeres således, at det ikke visuelt ses fra kysten.

Strategi for hoteller og feriecentre

I Jammerbugt Kommune er der 10 hoteller, der er placeret inden for kystnærhedszonen.
Disse anlæg er udgangspunktet for udviklingen i denne overnatningsform. Der har gennem de seneste år været meget fokus på, at flere af disse overnatningsanlæg har svært ved at få en bæredygtig økonomi, der gør dem i stand til at gennemføre den nødvendige vedligeholdelse og tilpasse faciliteter til den ændrede efterspørgsel.

I Jammerbugt Kommune har Kommunalbestyrelsen i år 2010 taget konsekvensen af denne udvikling ved at tillade, at Hotel Nordsøen i Blokhus med 276 lejligheder fik mulighed for at ændre status fra hotel til helårsboliger. Boligerne kan udlejes som hotellejligheder, såfremt ejeren ønsker dette.  Med denne model forventes det, at de fleste lejligheder fortsat vil blive udlejet som hotellejligheder fra den fælles reception. Fordelen er, at ”hotellet” nu kan renoveres for 55 mio. kr., da de enkelte ejere hver især kan optage et almindelige lån i boligen. Det ville ikke være en mulighed, såfremt de 55 mio. kr. skulle lånes i hotellets driftsoverskud, da hotellet ikke havde et så stort driftoverskud. Dette er kun ét eksempel på, at en fleksibel planlægning kan skabe grundlag for, at et turistanlæg kan forbedre kvaliteten.

I den kommende planperiode vil Jammerbugt Kommune se på, om lignende projekter kan gennemføres på f.eks. Rødhus Klit Feriecenter, Belleveu i Blokhus, Grønhøj Strand Feriecenter, Klitrosen i Slettestrand. Alle steder hvor udviklingen og kvalitetsniveauet lider under de økonomiske muligheder, som den nuværende hotelmodel giver.

Det er efter Jammerbugt Kommunes opfattelse vigtigt, at den kommunale planlægning tager højde for markedets krav til kvalitet og service, ved at give erhvervet de rette planmæssige muligheder for udvikling. 

Strategi for Havne

Jammerbugt Kommune har tre lystbådehavne, med i alt 430 pladser. Kapaciteten i de tre havne matcher pt. behovet, idet der arbejdes med at ændre mange små pladser til større pladser. Jammerbugt Kommune er positiv overfor en moderat udvidelse af kapaciteten i de enkelte havne.

Ved udvidelser er det nødvendigt at være opmærksom på, at Attrup Havn ligger i et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Omkring landanlæg er der primært fokus på Gjøl Havn. I de seneste år er der arbejdet med projekt ”Gjøl Havn - fra fiskeri til aktiv fritid”, hvor der er etableret natur- og kulturcafé, maritim scene og bedre faciliteter for badende, ro- og kajakklub og surfere mv. Der er planer om at skabe yderligere faciliteter til bl.a. mobil-homes. De berørte arealer på Gjøl er i byzonen, og derfor ses der ikke behov for at inddrage nye arealer i kystnærhedszonen.

 

Billede af turister ved Blokhus strand

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget