Redegørelse

Du er her: Forside Forside Redegørelse Dialog Planstrategi

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Dialog Idefase Planstrategi Høringsfase Analyser Ændringer i politikker Ændringer i retningslinjer Ændringer i rammer Miljøvurdering Klima og agenda 21 Tillæg Høring

Planstrategi

I planstrategien har Jammerbugt Kommune tilkendegivet, hvordan kommunens fysiske plangrundlag vil blive ændret. I nedenstående oversigt er det nærmere beskrevet, i hvilke afsnit der er foretaget ændringer, ligesom det er angivet hvis ændringerne ikke er indarbejdet og dermed udskudt til en temarevision senere.

 

Udvikling af byroller med byprofiler for de største byer (jf. masterplanerne)

Afsnittet "byroller" under økonomiudvalget er ændret og revideret som følge af de seneste års erfaring med plan- og byggeadministration i byerne og som følge af arbejdet med masterplaner i Aabybro og Pandrup. 

 

Revision af eksisterende udlæg til byudvikling

Rammerne for Aabybro og Pandrup er ændret som følge af masterplan for Aabybro og Pandrup. Desuden er rammer for Hune ændret som følge af udarbejdelse af Visionskatalog for Hune. Ændringerne i forhold til de hidtidige udlæg ses i opgørelsen under byggemuligheder.

 

Vurdere muligheder for at forbedre større sammenhægende turistområder af hensyn til turismen og friluftslivet (Rødhus, Slettestrand og Blokhus)

Der er udarbejdet turistpolitiske overvejelser og som følge af projekt NOMINI og arbejdet med at udvikle minidestinationer er politikområdet erhverv og turisme ændret. Retningslinjerne for fritidsformål er revideret, som det er beskrevet under ændringer i retningslinjerne.

 

Med afsæt i ny strategi for erhverv, turisme og oplevelsesøkonomi at revidere retningslinjer for overnatningssektoren

Retningslinjerne for fritidsformål er revideret, som det er beskrevet under ændringer i retningslinjerne.

 

Revision af detailhandelsområder i byerne

Der er foretaget ændringer i rammer for detailhandel i Aabybro by. Se nærmere herom under retningslinjer for detailhandel og rammer for Aabybro.

 

Revision af udlæg til nye infrastrukturanlæg efter VVM ved Brovst

Arbejdet med udarbejdelse af VVM er først lige igangsat, og der er endnu ikke fremkommet materiale fra Vejdirektoratet, som kan danne baggrund for ændringer i plangrundlaget. Arbejdet hermed udskydes til en senere temarevision.

 

Vurdering af udlæg af arealer tilvindmøller bl.a. om testmøller, serie 0, minimøller og husstandsmøller

I politikdelen er politikområdet plan og byg revideret med målsætninger for vindmøller, og der er i retningslinjerne under tekniske anlæg udlagt tre nye områder til vindmøller. Desuden er retningslinjer for minimøller og husstandsmøller ændret.

 

Vurdering af ændringer i varmeplanerne jf. udbygning af flisfyrede fjernvarmeanlæg og byudviklingsretninger, som ikke var forudset i ved varmeplanlægningen i 1980'erne

Der er et tværkommunalt samarbejde med de andre nordjyske kommuner om varme- og energiplanlægning, og der skal på denne baggrund udarbejdes en strategisk energiplan. Ændringer i helhedsplanen som følge heraf vil ske i en senere temarevision.

 

Kortlægning af omfanget af støjbelastede arealer med udlæg af støjkonsekvensområder

Konsekvensområder fremgår under retningslinjer til tekniske anlæg

 

Udpege og afgrænse stilleområder (ved tankesteder)

Tankesteder er udpeget inden for turistområdet, og her er en større omstrukturering i gang. På den baggrund vil stilleområder indgå i en nærmere analyse af området, og emnet er derfor udskudt til en senere drøftelse af om der skal udarbejdes stilleområder. 

 

Revidere udlæg til fritidsformål (skydebane, campingpladser, lystbådehavne, idrætsanlæg mv.)

Udlæg til fritidsformål er revideret, både med retningslinjer og arealudlæg. Proces for ny skydebane har ikke været så langt, at der i Helhedplan13 har været muligt at afgrænse et areal præcist. 

 

Udbygning af det regionale og nationale stinet

Der er i Helhedsplan13 henvist til en ny cykelstiplan, som prioriterer og placerer ønsker til nye stier.

 

Udpegning af særlige værdifulde landbrugsjorder

Arbejdet med projektet jordbrugets fremtid er ikke som forventet afsluttet, og derfor udskydes emnet til en senere temarevision.

 

Beliggenhed af arealer til lokalisering af landbrugets driftsbygninger og driftsanlæg

Arbejdet med projektet jordbrugets fremtid er ikke som forventet afsluttet, og derfor udskydes emnet til en senere temarevision.

 

Strategier for anvendelse af ledige landbrugsbygninger i samarbejde med landbruget og lokalområderne

Dialog med landbruget og lokalområderne er højt prioritetet, både ved landdistriktsudvikling, erhverv og turisme samt ved den fysiske planlægning. Arbejdet med projektet jordbrugets fremtid er ikke som forventet afsluttet, og der må for elementer fra dette projekt indgå i kommende strategier.

 

Ændre skovrejsningsområder i forhold til mange ansøgninger i neutralområder og behovet for at sikre rent drikkevand

Der er foretaget en revision af skovrejsningsområder, som det fremgår af retningslinjer for skovrejsning.

 

Udvide områder, hvor skovrejsning er uønsket på baggrund af fuglebeskyttelsesinteresser, natur, landskab og kulturhistoriske værdier og kirkebeskyttelsesområder

Der er foretaget en revision af temaet hvor skovrejsning er uønsket, som det fremgår af retningslinjer for skovrejsning

 

Revidere udpegningen af særlige naturbeskyttelsesinteresser, de grønne og blå korridorer og gennemføre naturkvalitetskortlægning

En landskabskvalitetskortlægning og en analyse af levesteder gennem et naturkvalitetssystem er endnu ikke afsluttet, og der har på denne baggrund ikke sket en større revision. Dette arbejde afventer som ovenfor afslutning af projekt "Jordbrugets fremtid". Ændringer må indgå i en senere temarevision.

 

Præcisere og revidere afgrænsninger af kulturmiljøer (i byerne)

Der er som forventet ikke gennemført større ændringer af kulturmiljøerne, da de foreliggende baggrundsmateriale ikke har haft den tilstrækkelige kvalitet. Til gengæld er baggrundsmateriale gjort "linkbart" og rammernes områdebeskrivelse indeholder flere kulturspor, så det i højere grad kan indgå i administration og borgerens tilgængelige viden om allerede tilgængelige kulturmiljøer. Arbejdet med Jordbrugets Fremtid vil også kunne bidrage til en større kvalitet og indgå i en senere revision af emnet.

  

Revidere udpegningsgrundlaget for temaet landskab og geologitemaet (www.geosides.dk)

Ved projekt Jordbrugets Fremtid er der stiftet bekendskab med de landskabelige og geologiske temaer, særligt i området omkring Svinkløv-Bulbjerg. En nærmere landskabskarakteranalyse skal dog gennemføres før grundlaget er på plads. Arbejdet udskydes derfor til en senere temarevision.

 

Revidere udlæg for vandløb, søer og kystvande efter vedtagelse af vandplanerne

Retningslinjerne er overvejende udgået, og der henvises i stedet til statens vandplaner.

 

Revidere temaet om kystnærhedszonen særligt med henblik på at forbedre offentlighedens adgang til kysten - forhold til yderområde udpegning

Der er foretaget ændringer i retningslinjer for kystnærhedszonen.

 

Billede af forsiden på planstrategi fra 2011

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst