Redegørelse

Du er her: Forside Forside Redegørelse Miljøvurdering Biogasområder

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Dialog Analyser Ændringer i politikker Ændringer i retningslinjer Ændringer i rammer Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljømål Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Skovrejsningsområder Vindmølleområder Biogasområder Klima og agenda 21 Tillæg Høring

Biogasområder

Helhedsplan13 udpeger områder til biogasanlæg i Mou Kær, øst for Bratbjerg.

Mou Kær

Biogasområdet i Mou Kær er delt i to geografisk afgrænsede områder, hvor der i alt kan opføres ét biogasanlæg. Områderne ligger nord for Over Søen og henholdsvist øst og vest for Melkær. I mellem de to områder ligger en beboelsesejendom på Melkær. Syd for områderne ligger en bebyggelse bestående af 10-15 mindre ejendomme. Ca. 1,2 km vest for områderne ligger landsbyen Bratbjerg. 

Områderne er karakteriseret ved fladt, lavtliggende og åbent landskab, der gennemskæres af flere grøfter og Tranum Å. Arealerne anvendes idag til landbrugsdrift.

Miljøvurdering

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
I det østlige område er der registreret en eng, der er  beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3, og derudover er der enkelte enge omkring begge områder. I forbindelse med sagsbehandling af en konkret ansøgning skal ammoniakfølsomme naturtyper i nærheden vurderes og beskyttes mod tilstandsændringer.

Natura 2000 samt Bilag IV-arter
Der er mere end 3,5 km til nærmeste Natura 2000 område, (Natura 2000-område nr. 21 - Ejstrup klit og Egvands Bakker). Det vurderes ikke umiddelbart, at et biogasanlæg vil kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt, grundet afstanden. Det skal dog i den konkrete sagsbehandling vurderes nærmere om ammoniakfordampningen fra anlægget vil kunne påvirke området væsentligt.

I henhold til EU habitatdirektivet er Jammerbugt Kommune forpligtet til at sikre, at der ikke sker skade på eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på direktivets bilag IV . I forbindelse med miljøvurderingen af konkrete ansøgninger vil der foretages en nærmere vurdering af forekomsten af bilag IV i området samt hvorvidt etablering og drift af biogasanlæg kan have negativ påvirkning på disse eventuelle forekomster. 

Landskab og kulturarv
Geologisk set udgøres områderne af marint forland, det vil sige gammel havbund. Områderne og de omkringliggende arealer er derfor flade og lavtliggende, kote 2-3 meter.

Landskabet er åbent og uden læ- eller skovbeplantninger. Området indeholder hverken landskabelige eller kulturhistoriske prioriterede udpegninger.

Vand
Områderne ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande til almene vandværker.

Områderne ligger i oplandet til Natura 2000-område, (Natura 2000-område nr. 15 - Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal). Biogasanlægget giver ikke i sig selv anledning til udledning af næringsstoffer til vandmiljøet, og vil derfor ikke påvirke Natura 2000-området væsentligt.

Områderne gennemskæres af flere grøfter og Tranum Å. Vandplanens målsætning  er at der sikres en god økologisk tilstand i Tranum Å.

I forbindelse med behandling af en konkret ansøgning vil der gennem afbødende foranstaltninger blive sikret, at risikoen for vandmiljøet ved driftsuheld minimeres mest muligt. Projektet må ikke være til hindre for at der opnås god økologisk tilstand i Tranum Å.

Befolkningens levevilkår og materielle goder
I forbindelse med placering af et konkret anlæg skal nærheden til beboelsesejendommene omkring området analyseres indgående. Herunder vil eventuelle gener, som lugt, støj mv. skulle behandles i forbindelse med sagsbehandlingen af en konkret ansøgning.

Områderne er udpeget, hvor der er forholdsvis stor mængde husdyrgødning lokalt. Derudover vil der også blive tilført gylle udefra, primært fra den vestlige og sydlige del af kommunen. Det vurderes at transporter kan finde sted uden at der køres gennem byerne Brovst, Tranum og Halvrimmen.

Naturgasledningen fra Brovst til Tranum løber langs Mou Kær og Over Søen syd for biogasområderne. Den korteste afstand er ca. 250 meter. I forbindelse med en konkret ansøgning skal det undersøges om biogassen kan afsættes gennem naturgasnettet. 

Vindmølleparken Nørre Økse Sø med 20 stk. 750 kw vindmøller ligger ca. 600 meter sydøst for biogasområderne. Området er udpeget i Helhedsplan09 til udskiftning med nye vindmøller på op til 150 meters højde. Denne udpegning strækker sig helt op til den østlige afgrænsning af biogasområderne. I forbindelse med den konkrete sagsbehandling skal det sikres at biogasanlægget ikke er til hinder for udnyttelsen af vindenergien i området. 

0-alternativet

0-alternativet betyder, at der ikke udpeges arealer til biogasanlæg i Jammerbugt Kommune. Udpegningen i sig selv er ikke afgørende for om der etableres et biogasanlæg i kommunen, det er derimod økonomien. Udpegningen i helhedsplanen sikrer, at de overordnede hensyn i kommunen er varetaget forud for, at kommunen modtager en eventuel ansøgning.

Såfremt der ikke udpeges nye biogasområder til Helhedsplan13, vil Jammerbugt Kommune ikke kunne tilbyde den type bidrag til opfyldelse af vores del af energiaftalen. Energiaftalen foreskriver, at 35 % af energiforbruget skal komme fra vedvarende energi såsom biomassse, herunder biogas. Biogasanlæg er en vedvarende energikilde, der ikke udleder CO2 eller andre drivhusgasser, når de producerer energi. Derfor kan energiproduktion fra biogasanlæg spare miljøet for CO2, hvis de kan erstatte en produktion på fossile brændsler.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget