Redegørelse

Du er her: Forside Forside Redegørelse Miljøvurdering Erhvervsområder

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Dialog Analyser Ændringer i politikker Ændringer i retningslinjer Ændringer i rammer Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljømål Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Skovrejsningsområder Vindmølleområder Biogasområder Klima og agenda 21 Tillæg Høring

Erhvervsområder

Der er udpeget ét nyt erhvervsområde i Helhedsplan13 til Aabybro Mejeri. Udpegningen tager udgangspunkt i, at der skal findes et passende udbud af erhvervsgrunde i de enkelte byer. Analysen af restrummeligheden i kommunens byer viser, at der ikke er behov for at udlægge nye arealer til erhvervsformål andre steder i denne planrevision. 

Aabybro

Ved Aabybro er der udlagt et nyt erhvervsareal på ca. 1 ha. Arealet ligger ved Ryå, vest for omfartsvejen Brogårdsvej.

Aabybro Mejeri er en igangværende virksomhed på arealet. Mejeriets historie går tilbage til 1888. Dengang var mejeriet et andelsmejeri, grundlagt som mange andre mejerier af bønder fra omkringliggende gårde i Vendsyssel. Mejeriet blev anlagt lige ned til Ryå, så vandet herfra kunne bruges til at nedkøle mælken med. Produktionen bestod af ost, mælk og smør, dels til lokalområdet og dels til eksport. Mejeriet fremstiller smør og ost og har specialiseret sig i produktion af flødeis, Ryå Is til landsdækkende levering. Det bebyggede erhvervsareal udgør 1951 m2, heraf et mindre butiksudsalg på ca. 80 m2. 

Miljøvurdering

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Der er udpeget en Blå-grøn korridor langs Ryå. Spedningsmuligheder for flora og fauna skal sikres i den konkrete sagsbehandling. 

Landskab og kulturarv
Mejeriets beliggenhed ved Ryå er historisk betinget, og en del af kulturarven i Jammerbugt Kommune. Området kan alene anvendes til mejeridrift.
Området ligger indenfor fjernbeskyttelseszonen til Aaby Kirke, men udenfor indsigtskilerne til kirken.

Arealet er omfattet af skovbyggelinje og af åbeskyttelseslinje iht. Naturbeskyttelsesloven. Alt nybyggeri kræver dispensation. Mejeriet ligger idag lige opad Ryå. Areal er udlagt således, at yderligere byggeri til mejeriet vil blive opført væk fra åen.

Vand
Området ligger lavt ved åen. Der er ingen drikkevandsinteresser i området.

Befolkningens levevilkår
Arealets beliggenhed ved Brogrårdsvej sikrer god adgang til det overordnede vejnet.

0-alternativ

0-alternativet betyder, at de eksisterende arealudlæg til erhverv bibeholdes og at der ikke udlægges nye områder. 

Formålet med arealudlægget ved Aabybro er at danne grundlag for lokalplanlægning af den fremtige udvikling af Aabybo Mejeri. Det vurderes, at mejeriet er tæt på grænsen for udvidelser via landzonetilladelser.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst