Redegørelse

Du er her: Forside Forside Redegørelse Miljøvurdering Miljømål

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Dialog Analyser Ændringer i politikker Ændringer i retningslinjer Ændringer i rammer Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljømål Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Skovrejsningsområder Vindmølleområder Biogasområder Klima og agenda 21 Tillæg Høring

Miljømål

Jammerbugt Kommune er en landkommune med knap 39.000 indbyggere. Kommunen er kendetegnet ved sin beliggenhed mellem Jammerbugten og Limfjorden. 37 % af indbyggerne bor i de fire hovedbyer, 26 % i landdistrikterne. Den øvrige del af befolkningen bor i mindre byer op til 2.000 indbyggere.

Kommunen har store sammenhængende naturområder af både national og international interesse. Ca. 14 % af kommunens areal er udlagt som Natura 2000 område og er dermed under international beskyttelse. 

Afbødende foranstaltninger

Idet miljøvurderingen er foretaget sideløbende med udarbejdelsen af kommuneplanforslaget har det været muligt allerede i udarbejdelsesfasen at imødegå og fravælge planløsninger, der ville medføre en uacceptable påvirkning af miljøet. Der er således allerede inden fremlæggelse af planforslaget taget vidtgående miljømæssige hensyn.

Mål

De mål, der danner grundlag for miljøvurderingen, er fastlagt udfra Jammerbugt Kommunes Planstrategi og Strategi for klima og Agenda 21 samt lovgivning og statslige planer.

 

I Planstrategien er formuleret tre visioner:

 • Jammerbugt Kommune er et attraktivt sted at leve og være.
 • Jammerbugt Kommune bevarer og udvikler de særlige naturværdier.
 • Jammerbugt Kommune hæver kompetenceniveauet.

 

I Strategi for klima og Agenda 21 er der formuleret følgende mål: 

Mål for samspil og koordinering er:

 • Samarbejde giver helhedsløsninger med fokus på mere effektiv brug af ressourcer.
 • Partnerskaber med omverdenen sikrer, at større projekter kan gennemføres.
 • Projektideer lettere kan omsættes til konkrete handlinger. 

 

Mål for borgerinddragelse er:

 • Dialogen sker så lokal og så tæt på borgeren som mulig.
 • Deltagere får gode oplevelser, som øger interessen for at gå i dialog.

 

Mål for bæredygtig byudvikling er:

 • Bygrænsen fastholdes, og at byer fortættes.
 • Nye anlæg og boligområder placeres, hvor risikoen for oversvømmelse er lille.
 • Rent overfladevand indgår i rekreativ anvendelse ved nyanlæg og renoveringer i byer.

 

Mål for biologisk mangfoldighed er:

 • Pleje og prioritere enestående naturarealer.
 • Reducere tabet af arter i sjældne økosystemer.
 • Reducere tilgroning af lysåbne arealer.

 

Mål for mindskelse af miljøbelastningen er:

 • Sikre den nuværende og fremtidige drikkevandsressource.
 • Nedbringe CO2 udslippet med 2 % pr. år for kommunens egne bygninger og aktiviteter.
 • Reducere elforbruget inden for turisterhvervet.

Det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer indgår også i miljøvurderingen. 

 

Scoping

Inden for de enkelte områder i form af planændringer og nyudlæg, er der foretaget en scoping for at fastlægge relevante vurderingsparametre, som grundlag for miljøvurderingen. Scopingen blev den 12. september 2012 sendt til berørte myndigheder.

Jammerbugt Kommune modtog bemærkninger fra Aalborg Stift, Naturstyrelsen og Vejdirektoratet.

Aalborg Stift henleder opmærksomheden på vigtigheden af, at der i planarbejdet tages hensyn til kirkerne og deres placering i det åbne land. I den forbindelse pointeres det, at visualiseringer i eksempelvis vindmøllesager bør vise vindmøllerne i forhold til kirken samt samspillet mellem kirken og vindmøllerne.

Naturstyrelsen bemærker, at der er udlagt et erhvervsareal på vestsiden af omfartsvejen ved Aabybro og henleder kommunens opmærksomhed på, at byudvikling skal finde sted "indefra og ud" og i tilknytning til den eksisterende by. Der er tale om arealudlægget til Aabybro Mejeri, hvilket ikke kan karakteriseres som byudvikling.

Vejdirektoratet henleder opmærksomheden på, at det nye vindmølleområde ved Østrup er for tæt på statsvejen. Afgrænsningen af arealet er derfor ændret i overensstemmelse med Vejdirektoratets bemærkning således, at vindmølleområdet holder en afstand på 150 meter til vejbyggelinjen. Vejdirektoratet bemærker endvidere, at Vejdirektoratet nødigt ser skovrejsning nærmere vejskellene end 10 meter. Jammerbugt Kommune vil sikrer dette gennem administration af Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 637 af 10. juni 2012). Vejdirektoratet har ikke indvendinger imod, at arealet med Aabybro Mejeri og et mindre tillægsareal udlægges som erhvervsområde i kommuneplanen.

 

Billede af afgræsning i Alsbjerg Bakker

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget