Redegørelse

Du er her: Forside Forside Redegørelse Miljøvurdering

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Dialog Analyser Ændringer i politikker Ændringer i retningslinjer Ændringer i rammer Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljømål Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Skovrejsningsområder Vindmølleområder Biogasområder Klima og agenda 21 Tillæg Høring

Miljøvurdering

Denne side indeholder en miljøvurdering af Helhedsplanens rammer og retningslinier. Miljøvurderingen er udarbejdet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936 af 24. september 2009).

I miljøvurderingen behandles de ændringer og nye tiltag, som planforslaget indeholder i forhold til den gældende planlægning, der udgøres af Jammerbugt Kommunes gældende kommuneplan, Helhedsplan 09 og  Jammerbugt Kommunes Planstrategi fra 2011.

 

De indholdsmæssige ændringer omhandler følgende temaer:

Boligområder

Erhvervsområder

Områder til offentlige formål

Områder til rekreative formål

Skovrejsning

Vindmøller

Biogasanlæg

 

Loven stiller mindstekrav til miljøvurderingens omfang og indhold. Vurderingens detaljeringsniveau afhænger af planens detaljeringsniveau. Helhedsplanen fastlægger overordnede retningslinier og rammer for blandt andet den fysiske udvikling i kommunen og forslaget miljøvurderes derfor på tilsvarende overordnede niveau. Miljøvurderingen vil koncentrere sig om generelle vurderinger af de forhold, der kan have indvirkning på miljøet, og de afbødende tiltag, der bør overvejes i forbindelse med detailplanlægningen af eksempelvis byudvikling.

Miljøvurderingen af det enkelte tema indeholder en kort beskrivelse af ændringer og nye tiltag, en beskrivelse af 0-alternativet samt en vurdering af de væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Miljøvurderingen er udarbejdet sideløbende med kommuneplanarbejdet og offentliggøres sammen med Forslag til Helhedsplan13.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst