Redegørelse

Du er her: Forside Forside Redegørelse Miljøvurdering Offentlige områder

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Dialog Analyser Ændringer i politikker Ændringer i retningslinjer Ændringer i rammer Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljømål Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Skovrejsningsområder Vindmølleområder Biogasområder Klima og agenda 21 Tillæg Høring

Offentlige områder

Helhedsplan13 udlægger tre nye arealer til offentlige formål. 

Kaas

De tre områder ligger alle omkring Jetsmarkhallen imellem Pandrup og Kaas. Arealerne giver mulighed for at udvide de udendørs sportsfaciliter ved Jetsmarkhallen, samt etablere en børnehave ved Kvorupvej.

Arealet, der kan anvendes til børnehave, udnyttes i dag til boligformål. Arealerne, der kan anvendes til sportfaciliteter, anvendes i dag til multibane, sportsbaner, herunder kunstgræsbane, samt landbrugs- og boligformål.

Miljøvurdering

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Der er ikke registreret beskyttede naturtyper på arealerne. Størstedelen af arealet henligger i dag som åben mark med sporadisk beplantning. Anvendelsesændringen vil ikke påvirke mangfoldigheden i nævneværdig grad.

Landskab og kulturarv
Områderne ligger indenfor fjernbeskyttelseszonen til Jetsmark Kirke. Sportsfaciliteterne vil ikke påvirke kirkeomgivelserne. Børnehaven vil blive opført/etableret på et areal, der allerede nu er bebygget.

Der findes spor af fortidsminder i området, og museét vil blive inddraget i sagsbehandlingen.

Vand
Der er ingen drikkevandsinteresser på arealerne.

Befolkningens sundhed og materielle goder
Udvidelse og forbedring af sportsfaciliteterne i Pandrup-Kaas området styrker folkesundheden.

0-alternativet

0-alternativet betyder, at de eksisterende arealudlæg til offentlige formål bibeholdes, og at der ikke udlægges nye arealer. Samtidig betyder det, at idrætscentret ikke kan udvides i takt med efterspørgslen.

 

Interne links

 

Eksterne links

Kaas

 

 
Status

Vedtaget