Redegørelse

Du er her: Forside Forside Redegørelse Miljøvurdering Rekreative områder

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Dialog Analyser Ændringer i politikker Ændringer i retningslinjer Ændringer i rammer Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljømål Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Skovrejsningsområder Vindmølleområder Biogasområder Klima og agenda 21 Tillæg Høring

Rekreative områder

Helhedsplan13 udlægger to nye arealer til rekreative formål. Arealerne ligger begge nord for Jetsmarkhallen.

Pandrup

Det ene areal ligger op til Kvorupvej. Arealet hænger sammen med et eksisterende rammeområde vest for det nye areal. Dette område anvendes allerede i dag til rekreative formål - herunder fiskepark med tilhørende faciliteter. Det andet areal ligger ved Bredgade. Arealet kan anvendes til rekreative formål kombineret med solenergianlæg. Arealerne anvendes i dag til landbrugsformål.

Miljøvurdering

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Der er ikke registreret beskyttede naturtyper på arealerne. Etablering af rekreative arealer giver mulighed for øget biodiversitet.

Landskab og kulturarv
Områderne ligger indenfor fjernbeskyttelseszonen til Jetsmark Kirke. Planlægning af solenergianlæg vil ske under hensyntagen til samspillet med Jetsmark Kirke.

Vand
Der er ingen drikkevandsinteresser i området.

Befolkningens sundhed og materielle goder
Etablering og udvidelse af de rekreative arealer i Pandrup-Kaas området styrker folkesundheden. Nærheden til rekreative arealer har positiv indflydelse på borgernes oplevelse af variation i deres nærmiljø.

Solenergi
Solenergi er en vedvarende energikilde, der ikke udleder CO2 eller andre drivhusgasser, under energiproduktionen. Derfor kan energiproduktionen spare miljøet for CO2, hvis det kan erstatte en produktion på fossile brændsler. En yderligere produktion af solenergi bidrager positivt til kommunens samlede indsats for klimaforebyggelse.

Såfremt der ikke udpeges nye områder til solenergi i Helhedsplan13, vil Jammerbugt Kommune få svært ved at opfylde vores del af energiaftalen. Heri fremgår det, at godt 35 % af energiforbruget i Danmark skal dækkes af vedvarende energikilder i 2020. 

0-alternativet

0-alternativet betyder, at der ikke udlægges to nye områder til rekreative formål, herunder solenergi.

 

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget