Redegørelse

Du er her: Forside Forside Redegørelse Miljøvurdering Skovrejsningsområder

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Dialog Analyser Ændringer i politikker Ændringer i retningslinjer Ændringer i rammer Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljømål Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Skovrejsningsområder Vindmølleområder Biogasområder Klima og agenda 21 Tillæg Høring

Skovrejsningsområder

Der er udpeget 2.900 ha. nye skovrejsningsområder i Helhedsplan13.

Ved revision af skovrejsningstemaet i Helhedsplan13 har der været særligt fokus på udpegning af skovrejsningsområder med henblik på grundvandsbeskyttelse. En del indvindingsoplande til boringer for almene vandværker lå i forvejen i skovrejsningsområder.

Der er udlagt nye skovrejsningsområder i indvindingsoplande for boringer til følgende vandværker: Jonstrup, V. Hjermitslev, Birkelse, Gøttrup, Korsholm, Attrup, Kokkedalsmark, Torslev, Nørre Halne, Bejstrup og Hjortdal. Skovsgård, Øster Svenstrup og Brovst og omegn. Der er desuden udpeget skovrejsningsområder i OSD-områderne (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser) Aabybro og Tingskoven.

Skovrejsningsområder i Helhedsplan13 dækker i alt ca. 8.400 ha. I Helhedsplan13 udlægges i alt 9,7 % af arealet i Jammerbugt Kommune til skovrejsningsområde. Skov dækker ca. 13,5 % af arealet i Jammerbugt Kommune. De arealer der udpeges som skovrejsningsområder udgøres hovedsageligt af landbrugsarealer.

Miljøvurdering

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Skovrejsning, der finder sted på landbrugsarealer, har en positiv effekt på naturen. Idet skove er gode spredningskorridorer for floar og fauna. I flere af skovrejsningsområderne findes beskyttede naturarealer. I forbindelse med den konkrete sagsbehandling skal det sikres, at skovrejsningen ikke påvirker tilstanden af disse beskyttede naturarealer.

Landskab og kulturarv
Skovrejsning kan påvirke landskab og kulturarv negativt, idet skov kan være med til at udviske landskabstræk og kulturspor, samt hindre udsigt til disse elementer. De nye skovrejsningsområder er udpeget udenfor områder, der er prioriteret i helhedsplanen med hensyn til landskabelige og kulturhistoriske interesser.

Vand
Skove beskytter grundvandet mod forurening. Det skyldes blandt andet, at skovbruget kun bruger små mængder gødning og pesticider set i forhold til landbruget. Skovbunden er dækket af planter det meste af året, og jorden bearbejdes ikke, når man ser bort fra tilplantingen og de første års bekæmpelse af ukrudt. Derfor kan skovrejsning anvendes som middel mod forurening af grundvandet ved at beskytte sårbare grundvandsmagasiner. De nye skovrejsningsområder i indvindingsoplandene til følgende vandværker: Jonstrup, V. Hjermitslev, Birkelse, Gøttrup, Korsholm, Attrup, Kokkedalsmark, Torslev, Nørre Halne, Bejstrup og Hjortdal. Skovsgård, Øster Svenstrup og Brovst og omegn og i OSD-områderne Aabybro og Tingskoven vil ved skovrejsning tjene til at beskytte grundvandet og sikre fremtidig drikkevandsforsyning.

Befolkningens levevilkår og materielle goder
Der er udlagt bynære skovrejsningsområder ved V. Hjermitslev, Biersted, Bonderup og Skerping. Bynær skov kan medvirke til at øge livskvaliteten for byens borgere.

0-alternativ

0-alternativet betyder, at der ikke udpeges yderligere skovrejningsområder i helhedsplanen. Dette vil indebære, at den hidtidige udpegning i Helhedsplan09 fastholdes.

Det, der ændres ved udpegningen, er, hvor der kan opnås størst støtte til skovrejsning. Såfremt den tidligere udpegning blev fastholdt, ville det økonomiske incitament til at  opføre ny skov således ikke øges.

Skove virker som lagre for CO2, og skovrejsning er derfor positivt i forhold til klimaets udvikling. Lagringen af CO2foregår både i jordbunden, i skoven og i selve træerne. Såfremt der ikke udpeges yderligere skovrejsningsområderne, opnås der ikke ovennævnte økonomiske incitament til yderligere skovrejsning.

Udpegning af flere skovrejsningområder betyder endvidere at Jammerbugt Kommune biddrager til opfyldelsen af det nationale mål om 20 % skov om 20 år.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst