Redegørelse

Du er her: Forside Forside Redegørelse Miljøvurdering Vindmølleområder

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Dialog Analyser Ændringer i politikker Ændringer i retningslinjer Ændringer i rammer Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljømål Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Skovrejsningsområder Vindmølleområder Biogasområder Klima og agenda 21 Tillæg Høring

Vindmølleområder

Der er udpeget 3 nye områder til opstilling af vindmøller i Helhedsplan13.

  • Østrup
  • Kærhuse
  • Rendbæk Øst

Områderne er geografisk afgrænset således, at der holdes en minimumafstand til boliger på 500 meter. Hermed overholdes afstandskravet på 4 gange totalhøjden for vindmøller op til 125 meter.

Østrup

Vindmølleområdet ligger sydvest for Saltum, vest for hovedvej A11 og nord for Vesterhavsvej. Der er udpeget ca. 190 ha., og der forventes plads til 6 produktionsvindmøller på op til 150 meter.

Området anvendes til landbrugsdrift. I den sydlige del af området løber Albækken. Der er to eksisterende vindmøller i Sdr. Saltum ca. 1 km øst for området. 

Miljøvurdering

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Der er ganske få § 3 beskyttede naturarealer indenfor området, bestående af sø, eng og mose. I forbindelse med sagsbehandling af en konkret ansøgning indgår § 3-arealernes beskyttelse mod tilstandsændringer som element.

Natura 2000 samt Bilag IV-arter
Natura 2000-område nr. 216 - Saltum Bjerge ligger ca. 1,3 km øst for vindmølleområdet. Det vurderes ikke umiddelbart, at vindmøller vil kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det skal dog i den konkrete sagsbehandling vurderes nærmere om etableringsfase såvel som driftsfase vil kunne påvirke arter og naturtyper beskyttet iht. udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

I henhold til EU habitatdirektivet er Jammerbugt Kommune forpligtet til at sikre, at der ikke sker skade på eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på direktivets bilag IV . I forbindelse med miljøvurderingen af konkrete ansøgninger vil der foretages en nærmere vurdering af forekomsten af bilag IV, herunder om der eventuel, i forhold til flagermus, skal stilles vilkår om lytninger i sommerperioden omkring opstillede vindmøller. Hvis lytninger viser, at der er flagermus i området, tages der stilling til behovet for afbødende foranstaltninger i forhold til at mindske kollisioner med roterende vindmøllevinger.

Landskab og kulturarv
Området er karakteriseret ved et fladt lavtliggende åbent landbrugslandskab.Geologisk set udgøres området af marint forland, det vil sige gammel havbund. Området og de omkringliggende arealer er derfor flade og lavtliggende. Nord for området findes morænelandskabet ved Saltum. Vest for området findes vestkystens langstrakte klitlandskaber. Landskabet er åbent og vurderes skalamæssigt at kunne rumme store vindmøller.

Omkring området findes Saltum Kirke 2,5 km mod nord, Hune Kirke 2,5 km mod vest og Jetsmark Kirke 3,5 km mod syd. Fjernbeskyttelseszonen omkring Jetsmark kirke dækker den sydlige del af området, men området ligger udenfor de registrerede indsigtskiler til kirken. I den konkrete sagsbehandling skal den visuelle påvirkning af kirkerne belyses. Dette skal ske både for indsynet til og udsynet fra kirken.

I den sydlige del af området løber Albækken, der er omfattet af åbeskyttelseslinje iht. naturbeskyttelsesloven. Såfremt der opstilles en vindmølle indenfor åbeskyttelseslinjen, forudsætter det, at kommunen melder dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16. I den forbindelse vil det blive vurderet, om vindmøller påvirker åens værdi som landskabselement uheldigt, samtidig med at det vurderes om vindmøller påvirker åen som levested og spredningskorridor for dyr og planter.

1 km øst for området står to vindmøller på 127 meter. I den konkrete sagsbehandling skal samspillet mellem de to vindmølleparker belyses, og der skal redegøres for, hvorfor påvirkningen anses for ubetænkelig.

Befolkningens levevilkår og materielle goder
Vindmølleområdet ligger minimum 500 meter fra nærmeste bolig. Nord for området ligger Saltum By, og vest for området ligger store sommerhusområder ved Hune og Blokhus. I forbindelse med den konkrete sagsbehandling skal det sikres, at gældende grænseværdier for støj og vejledende grænser for skygge overholdes. Bidraget fra vindmøllerne i Sdr. Saltum skal indgå i disse beregninger. Visualiseringer skal endvidere belyse, hvordan naboer og nærliggende bysamfund påvirkes af vindmøllerne.

Kærhuse

Området ligger ca. 1,5 km nordvest for Attrup og grænser op til Kirkedalsvej. Der er udpeget ca. 65 ha., og der forventes plads til 4 stk. produktionsmøller på op til 150 meter.

Arealet ligger som en lavereliggende kile mellem bakkeøer, og stiger en smule fra øst til vest. Området anvendes primært til landbrugsdrift, herunder en mindre juletræsplantage. I området løber Holmsø Kærgrøft, Pallisvad Å og Lørsted Mølleå.

Miljøvurdering

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
I området findes ca. 13 ha. eng beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløbene Holmsø Kærgrøft, Pallisvad Å og Lørsted Mølleå er også beskyttet iht. til naturbeskyttelseslovens § 3. I forbindelse med sagsbehandling af en konkret ansøgning skal § 3-arealerne og -vandløbene beskyttes mod tilstandsændringer.

Natura 2000 samt Bilag IV-arter
Ca. 400 meter syd for området ligger Natura 2000-område nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Det skal i den videre planlægning vurderes, om etableringsfase såvel som driftsfase vil kunne påvirke arter og naturtyper beskyttet iht. udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

I henhold til EU habitatdirektivet er Jammerbugt Kommune forpligtet til at sikre, at der ikke sker skade på eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på direktivets bilag IV . I forbindelse med miljøvurderingen af konkrete ansøgninger vil der foretages en nærmere vurdering af forekomsten af bilag IV, herunder om der eventuel, i forhold til flagermus, skal stilles vilkår om lytninger i sommerperioden omkring opstillede vindmøller. Hvis lytninger viser, at der er flagermus i området, tages der stilling til behovet for afbødende foranstaltninger i forhold til at mindske kollisioner med roterende vindmøllevinger. 

Landskab og kulturarv
Geologisk set udgøres området af marint forland, det vil sige gammel havbund. Området er kilet ind mellem morænebakker. Nærheden til morænelandskabet bevirker, at landskabet ikke har stor skala. Hele området er udpeget i helhedsplanen som et større uforstyrret landskab. Den østligste del af området ligger indenfor kystnærhedszonens C-område. Området grænser mod øst op til særligt værdifulde landskaber samt særligt værdifuldt kulturmiljø, Alsbjerg, og ca. 200 meter sydøst for området er Alsbjerg bakker fredningen. Grundet landskabets skala samt de landskabelige og kulturhistoriske udpegninger vil indpasningen i og påvirkningen af landskabet således være et væsentligt opmærksomhedspunkt i den konkrete sagsbehandling.

Befolkningens levevilkår og materielle goder
Vindmølleområdet ligger minimum 500 meter fra nærmeste bolig i Lørsted. Attrup ligger ca. 1,4 km sydøst for området, og Haverslev ligger ca. 1,4 km sydvest for området. I forbindelse med den konkrete sagsbehandling skal det sikres, at gældende grænseværdier for støj og vejledende grænser for skygge overholdes. Visualiseringer skal endvidere belyse, hvordan naboer og nærliggende bysamfund påvirkes af vindmøllerne. 

Rendbæk Øst

Området ligger øst for Ryå og syd for Søkærvej i det nordvestlige hjørne af Store Vildmose. Der er udpeget ca. 267 ha., og der forventes plads til 12 stk. produktionsvindmøller på op til 150 meter eller minimum 2 stk. testmøller på op til 250 meter.

Området er et fladt, lavtliggende og åbent landskab. Arealet anvendes til landbrugsdrift, med to nord-sydgående læhegn. Umiddelbart øst for området er skov- og naturarealer. Vest for området er landbrugsarealer og en eksisterende vindmøllepark med 12 møller.

Miljøvurdering

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Der er enkelte § 3 beskyttede søer indenfor området. I forbindelse med sagsbehandling af en konkret ansøgning skal § 3-arealerne beskyttes mod tilstandsændringer.

Natura 2000 samt Bilag IV-arter
Området grænser op til natura 2000-område nr. 12, Store Vildmose.  Det skal i den videre planlægning vurderes, om etableringsfase såvel som driftsfase vil kunne påvirke arter og naturtyper beskyttet iht. udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

I henhold til EU habitatdirektivet er Jammerbugt Kommune forpligtet til at sikre, at der ikke sker skade på eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på direktivets bilag IV . I forbindelse med miljøvurderingen af konkrete ansøgninger vil der foretages en nærmere vurdering af forekomsten af bilag IV, herunder om der eventuel, i forhold til flagermus, skal stilles vilkår om lytninger i sommerperioden omkring opstillede vindmøller. Hvis lytninger viser, at der er flagermus i området, tages der stilling til behovet for afbødende foranstaltninger i forhold til at mindske kollisioner med roterende vindmøllevinger. 

Landskab og kulturarv
Geologisk set er området inddæmmet areal. Skalaen er stor og vurderes at kunne rumme vindmøller. Den østlige del af området er udpeget som særligt værdifuldt landskab langs Ryå. Den østlige del af området er udpeget som større uforstyrret landskab, og umiddelbart øst for området er Store Vildmose udpeget som et særligt værdifuldt kulturmiljø. Området grænser endvidere op til fredningen af Store Vildmose. Den visuelle påvirkning af landskabet og i særlig grad Store Vildmose, som idag er uforstyrret af tekniske anlæg, vil være et særligt opmærksomhedspunkt i sagsbehandlingen af et konkret projekt.

2,5 km nordvest for området står to vindmøller på 127 meter. I den konkrete sagsbehandling skal samspillet mellem de to vindmølleparker belyses, og der skal redegøres for, hvorfor påvirkningen anses for ubetænkelig. Vindmølleparken Rendbæk med 12 vindmøller vest for området nedtages i forbindelse med nye vindmøller i Rendbæk øst.

Befolkningens levevilkår og materielle goder
Vindmølleområdet ligger minimum 500 meter fra nærmeste bolig, herunder bebyggelsen Øster Rendbæk. Pandrup By ligger ca. 3,5 km vest for området. I forbindelse med den konkrete sagsbehandling, skal det sikres, at gældende grænseværdier for støj og vejledende grænser for skygge overholdes. Visualiseringer skal endvidere belyse, hvordan naboer og nærliggende bysamfund påvirkes af vindmøllerne.

0-alternativet

I 0-alternativet udpeges de 3 nye områder ikke, og vindmøllerne bliver derfor heller ikke opstillet. Derfor vil 0-alternativet være de eksisterende forhold i området og den anvendelse, der planmæssigt er mulighed for i dag. Således vil de udpegede arealer fortsat anvendes til landbrugsdrift. Den eksisterende vindmøllepark i Rendbæk bibeholdes, indtil møllerne er udtjente.

I 0-alternativet for Rendbæk Øst er der støj fra de eksisterende 12 vindmøller i Rendbæk, som er på 7,2 MW, ligesom vindmøllerne i Saltum Kær vil kunne høres i Østrup. Hvad angår Kærhuse er der i 0-alternativet ingen støjkilder. Området er derimod, som nævnt herunder, udpeget som større uforstyrret landskab. 0-alternativet er også en situation, hvor el-produktionen i Jammerbugt Kommune ikke vil kunne suppleres med vedvarende energi fra 22 vindmøller fra de 3 pågældende områder. Det kan derimod godt tænkes, at der i dette tilfælde vil kunne findes andre egnede områder til opstilling af vindmøller.   

Vindmøller er en vedvarende energikilde, der ikke udleder CO2 eller andre drivhusgasser, når de producerer el. Derfor kan elproduktion fra vindmøller spare miljøet for CO2, hvis de kan erstatte en produktion på fossile brændsler. En yderligere produktion af vindenergi bidrager positivt til kommunens samlede indsats for klimaforebyggelse. Såfremt der ikke udpeges nye områder til vindmøller i Helhedsplan13, vil Jammerbugt Kommune få svært ved at opfylde vores del af energiaftalen. I 2020 skal 50 % af elforbruget i Danmark dækkes af vind. Hvis vi antager, at de møller, der opstilles, alle er 3 megawatt-møller, vil den samlede effekt af de 22 møller, der forventes, at der er plads til, udgøre 66 MW. Derfra skal trækkes de 12 eksisterende møller i Rendbæk i disses restlevetid.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst