Tillæg

Du er her: Forside Forside Tillæg Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 14

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Tillæg Kladde Politisk behandling Forslag Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 5 Kommuneplantillæg nr. 9 Kommuneplantillæg nr. 10 Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplantillæg nr. 6 Kommuneplantillæg nr. 11 Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 2 Kommuneplantillæg nr. 22 Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 14 Kommuneplantillæg nr. 7 Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 25 Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage 29 - Kommuneplantillæg nr. 29 30 - Kommuneplantillæg nr. 30 32 - Kommuneplantillæg nr. 32 31 - Kommuneplantillæg nr. 31 21 - Kommuneplantillæg nr. 21 23 - Butiksformål ved Lundbakvej Genvedtagne tillæg 24 - Kommuneplantillæg nr. 24 17 - Kommuneplantillæg nr. 17 33 - Kommuneplantillæg nr. 33 34 - Kommuneplantillæg nr. 34 Høring

Kommuneplantillæg nr. 14


Vedtaget


Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 14 
Dato for offentliggørelse af forslag 19. juni 2014 
Høringen start 24. juni 2014 
Høringen slut 16. september 2014 
Dato for vedtagelse 30. april 2015 
Dato for ikrafttræden 15. juni 2015 
Gælder for hele kommunen? Ja 
Redegørelse

Kommuneplantillæg nr. 14, landbrugsplanlægning fastlægger retningslinjer for planlægning og for administration af landbrugssager.

Kommunen er blevet opdelt i 17 landskabskarakterområder efter landskabskarakterkortlægningsmetoden. Hvert af de 17 landskabskarakterområder har gennemgået en værdikortlægning , hvor de lokale frihedsgrader i forhold til jordbrugserhvervet er gennemgået. Vurderingen af de forskellige frihedsgrader er foretaget på tre niveauer: "området generet", "jordanvendelsen" og "bygninger".

Analyserne af de enkelte områders landskabskarakter og frihedsgrader har mundet ud i en række retningslinjer for hvert enkelt landskabskarakterområde. Retningslinjerne omhandler prioritering af de enkelte interesser, som by-, natur-, landbrugs- og fritidsinteresser samt bestemmelser om sikring af de landskabelige værdier.

Ligeledes er der indført bestemmelser om, at der skal laves en vurdering af landbrugets udviklingsmuligheder inden der planlægges for ny byudvikling og nye ferie- og fritidsanlæg i de højt prioriterede landbrugsområder.

I forbindelse med indførelse af de nye retningslinjer ophæves Helhedsplan13's retningslinjer om Regionale Jordbrugsområder og Jordbrugsområder.

Retningslinjeteksten for de enkelte landskabskarakterområder.

Retningslinje for byudvikling i højt prioriterede landbrugsområder.

Retningslinje for rekreative anlæg i højt prioriterede landbrugsområder.

Landskabskarakterkortlægning.

Værdikortlægning.

Værdikortlægning - parametre.

Skematisk oversigt over rettelser til retningslinjer.

Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 14.

 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 14, Landbrugsplanlægning er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. I redegørelsen ses:

  • de indkomne høringssvar,
  • de betragtninger de enkelte høringssvar har givet anledning til,
  • de ændringer de enkelte høringssvar har givet anledning til,
  • beskrivelse af de miljøhensyn, der er indarbejdet i kommuneplantillægget,
  • beskrivelse af alternativer, samt
  • overvågning 

Klagemulighed
Den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 14 er en afgørelse, der kan påklages for så vidt angår retlige forhold.

Klagefristen er 4 uger fra den 15. juni 2015.

Se klagevejledning her

 

 
Baggrund

Kommuneplantillægget har været under vejs siden 2011, og er et resultat af projektet "Jordbrugets Fremtid". Jordbrugets Fremtid er et Diaplanprojekt, der er gennemført i et samarbejde mellem Jammerbugt Kommune, Videncentret for Landbrug og Københavns Universitet som hovedaktører. Et vilkår for Diaplan er, at projekterne gennemføres med bred deltagelse af interessenter. I Jordbrugets Fremtid har Agri Nord, LandboNord, Danmarks Naturfredningsforening og øvrige interessenter fulgt og kommenteret projektets faser. Der har været afholdt Konference om fælles sprog, Bustur med fokus på det åbne lands interesser, Præsentation af metode for landbrugsplanlægning på Plantekongres i Herning og for lokale landboforeninger mv.

Udgangspunktet for kommuneplantillægget er, at alle landbrugsarealer, som er i landbrugsdrift i dag, også er i landbrugsdrift i fremtiden. Planen giver retningslinjer og vejledning for den fremtidige driftsform.

 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 


Status

Aflyst