Beskæftigelse

Du er her: Forside Politikker Beskæftigelse Arbejdsmarked

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Arbejdsmarked Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Social og sundhed Teknik og miljø

Arbejdsmarked

Politikområdet omfatter indsatsen med at få borgere i job og støtte personer med nedsat arbejdsevne.

Nedenfor finder du de på området formulerede visioner, målpolitikker, institutioner og nedsatte råd.

 

Vision

De arbejdsmarkedspolitiske prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen i Jammerbugt Kommune skal bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at skabe rammerne for en organisation, der kan:

  • Bistå arbejdssøgende med at få arbejde,
  • Give god service til private og offentlige arbejdsgivere, der søger arbejdskraft eller som vil fastholde ansatte i beskæftigelse,
  • Bistå alle kommunale målgrupper for beskæftigelsesindsatsen til så hurtigt og effektivt som muligt at komme i beskæftigelse, således at de kan forsørge sig selv og deres familie, og
  • Støtte personer, der på grund af begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behov for hjælp til at få arbejde.

Fokus i beskæftigelsesindsatsen skal være på job og selvforsørgelse – med udgangspunkt i virksomhedernes og borgernes individuelle behov. 

 

Mål

Jammerbugt Kommune vil arbejde differentieret og fokuseret med de kommunale målgrupper for beskæftigelsesindsatsen. Det betyder konkret:

På kontanthjælpsområdet skal aktiveringsindsatsen målrettes kontanthjælpsmodtagernes beskæftigelsespotentiale.

Unge mellem 16-30 år er afklarede i forhold til uddannelse og/ eller beskæftigelse.

Det primære mål på sygedagpengeområdet er at fastholde den sygemeldtes tilknytning til arbejdspladsen (arbejdspladsfastholdelse) og sekundært at bibeholde tilknytningen til arbejdsmarkedet for de borgere, som er ledige ved sygemeldingen.

Borgere med begrænsninger i arbejdsevnen skal tilbydes revalidering, når der er realistisk mulighed for, at det kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse. Evt. ved ansættelse på særlige vilkår. Efter individuel vurdering tilbydes borgeren virksomheds- eller uddannelsesrevalidering.

Det rummelige arbejdsmarked skal styrkes gennem borgerens aktive medvirken og dialog med private og offentlige arbejdspladser.

 

Førtidspension

Når det er åbenbart, at der ikke kan ske tilknytning til arbejdsmarkedet, skal der hurtigt træffes beslutning om tilkendelse af førtidspension. Tilkendelse kan kun ske, når alle muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet er udtømte.

 

Jobcentret og andre aktører

Virksomheder og borgere skal opleve en høj grad af service i jobcentret. Målet er at sikre ligeværdige samarbejdspartnere, uanset om det er kommunalt ansatte eller andre aktører, der varetager en opgave. I forhold til andre aktører er opgaven således at skabe rammerne for en så hensigtsmæssig og problemfri implementering af brugen af andre aktører, som muligt.

 

Integration

Det skal sikres, at flygtninge, indvandrere og familiesammenførte integreres i det danske samfund, således at de kan indgå i og bidrage til samfundet som selvforsørgende aktive borgere.  Det skal derudover sikres, at flygtninge, indvandrere og familiesammenførte ses som en ressource i lokalsamfundet og at integrationsprocessen iværksættes hurtigst muligt, under respekt for individuelle hensyn.

 

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om sygedagpenge
Lov om integration
Lov om social service
Hyppige lovændringer, bekendtgørelser og vejledninger med ændrede procedurer præger politikområdet (fx ændringer i refusionssatser) 

Vedtagne politikker 

Beskæftigelsesplan og lokalpolitiske visioner, mål og resultatkrav 

Nedsatte råd

Lokalt beskæftigelsesråd
Integrationsråd

Institutioner 

Jobcenter
Kompetenceafklaringscenter for sygemeldte (Industrivej 2a, 2b og 3 i Aabybro)
UUV (Ungdoms- og uddannelsesvejledning) §60 selskab (Fælles med Brønderslev Kommune)
Integrationscenter Domino
Unge Center Jammerbugt 

 

Billede fra jobcenteret i Brovst

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget