Børn og familie

Du er her: Forside Politikker Børn og familie Dagtilbud

 
Økonomi Børn og familie Dagtilbud Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Undervisning Sundhedsfremme Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Dagtilbud

Dagtilbudsområdet i Jammerbugt Kommune er organiseret i en række forskellige institutionstyper for at kunne tilgodese det enkelte barns behov for udvikling, samt forældrenes behov for pasning.

Fælles for politikområde Dagtilbud, Undervisning og fritid samt Forebyggelse er grundlagsforståelsen for opgaveløsningen.

Nedenfor finder du de på området formulerede visioner, mål, servicemål, kvalitetsmål, politikker og institutioner.

 

Vision

Visionen for dagtilbudsområdet er, at alle børn i Jammerbugt Kommune får et sundt, trygt og godt liv.

 

Mål

Gode udviklingsmuligheder

Med udgangspunkt i det enkelte barns egne ressourcer, mødes barnet med respekt og anerkendes for det, det er. Barnet bliver set, hørt og accepteret og oplever nærvær. Barnet har mulighed for at udvikle sig til et helt menneske med selvværd. Barnet skal have mulighed for at knytte venskaber og lære at være en del at fællesskabet med fællesskabets normer og værdier. Barnet skal inddrages aktivt i den daglige rytme og have medbestemmelse.

 

Fleksible dagtilbud

Jammerbugt Kommune tilbyder forskellige valgmuligheder for at tilgodese - såvel det enkelte barns behov for udvikling - som forældrenes behov for pasning. Det tilstræbes, at der er åbningstider der dækker forskellige behov ligesom det tilstræbes, at der tilbydes pasnnig i barnets nærmiljø.

 

Helhed i barnets liv

I Jammerbugt Kommune er der etableret et forpligtende samarbejde mellem forskellige former for pasningstilbud - for herved at skabe helhed i barnets liv i forbindelse med overgang fra et tilbud til et andet. Det er et fælles ansvar for medarbejdere og barnets forældre at sikre, at overgangen bliver til en positiv og udfordrende oplevelse.

 

Godt forældresamarbejde

Forældrene er de vigtigste voksne i barnets liv. De har hovedansvaret for barnets udvikling og trivsel. Dagtilbudet er medansvarlig for barnets udvikling og trivsel, hvorfor samarbejdet mellem forældre og dagtilbud bygger på ligeværdighed og respekt - gensidige krav og forventninger.

 

Inspirerende miljø

I Jammerbugt Kommune giver miljøet i dagtilbudene mulighed for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere fantasi, kreativitet og sproglig udvikling. Dagtilbudet danner endvidere rammen for læring, fysisk udfoldelse og samvær.

 

Faglig kompetence

Ledelse og medarbejdere har en betydningsfuld rolle i udviklingen af såvel det enkelte som kommunens samlede dagtilbud. Der er en kompetent ledelse, som er ansvarlig for i samarbejde med de øvrige medarbejdere at skabe en atmosfære, så barnet bliver mødt af glade, empatiske, engagerede og fagligt kompetente medarbejdere, der har tid.

 

Central pladsanvisning

Pladsanvisningen medvirker til, at det enkelte barn tilbydes det dagtilbud, der bedst tilgodeser dets behov.

 

Servicemål

Gode udviklingsmuligheder

Der sættes fokus på:

 • Den sammenhængende børnepolitik
 • Generelt sundhedsfremmende og forebyggende tiltag
 • Det tværfaglige samarbejde
 • At det enkelte barn udfordres og stilles overfor relevante krav med henblik på udvikling af barnets sociale kompetencer
 • At der arbejdes målrettet med inklusion i forhold til børn og familier med særlige behov
 • Udvikling af såvel medarbejdernes som børnenes relationskompetence

 

Fleksible dagtilbud

Der er følgende institutionstyper:

 • Dagpleje
 • Børnehave
 • Børnehaver med vuggestuegrupper
 • Landsbyordning og børnehaver med samdrift med skolerne 
 • Privat pasning
 • Skolefritidsordninger
 • Klubtilbud
 • Grupper for børn med særlige behov
 • Private institutioner
 • Puljeordninger

 

Helhed i barnets liv

Det betyder, at

 • der er etableret brobygning fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole/SFO
 • dagplejens legestuegrupper, så vidt muligt, benytter børnehavernes og landsbyordningernes faciliteter
 • der er etableret relevante former for tværfagligt samarbejde
 • der er et velfungerende forældresamarbejde
 • nærmiljøets ressourcer er inddraget i det pædagogiske arbejde

 

Godt forældresamarbejde

Det betyder, at

 • dagtilbuddet viser forældrene respekt og accept
 • dagtilbuddet altid inddrager forældrene i ethvert forhold i relation til barnet
 • dagtilbuddet forventer, at forældrene tager ansvar for opdragelsen af deres børn
 • dagtilbuddet forventer, at forældrene er tydelige voksne, der ved bedst i forholdet til deres børn
 • dagtilbuddet forventer, at forældrene tager aktivt del i og viser respekt overfor hele dagtilbuddets virke
 • dagtilbuddet er medansvarlig og rådgivende for børnenes opdragelse, trivsel og udvikling og 
 • at der foretages brugertilfredsundersøgelse

 

Inspirerende miljø

Det betyder at:

 • der er legepladser og/eller grønne områder til rådighed for dagplejen i samtlige lokalområder
 • der lokalt kan etableres pædagogiske miljøer - eksempelvis heldagslegestuer – der kan medvirke til at fremme dagplejernes faglighed og samtidig understøtte børnenes udvikling
 • de fysiske rammer er spændende, udfordrende, funktionelle og indbydende under hensyntagen til den udarbejdede BørneMiljøVurdering
 • den enkelte daginstitution indrettes til dennes pædagogiske profil

 

Faglig kompetence

Det betyder, at lederen, som kulturbærer, skal

 • have en pædagogisk uddannelse
 • lede det pædagogiske arbejde og medarbejderne
 • kende forventningerne til ledelsesopgaven
 • gennemgå obligatorisk lederuddannelse
 • have mulighed for faglig og ledelsesmæssig sparring

Det betyder, at medarbejderne

 • hjælper barnet med at opdage, begribe og selv fortolke tilværelsens mangfoldighed
 • arbejder udfra et ressource- og relationsorienteret grundsyn
 • tilbydes relevant efter- og videreuddannelse
 • til stadighed gives mulighed for kompetenceudvikling
 • modtager relevant supervision

 

Central pladsanvisning

Det betyder, at

 • pladsanvisningen rådgiver og vejleder forældre om dagtilbud
 • pladsanvisningen ved anvisning af plads så vidt muligt, tager hensyn til det enkelte barns behov

 

Kvalitetsmål

Der er fokus på at sikre helhed i barnets liv ved at etablere brobygning fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til SFO/Skole.

 

Lovgrundlag

Lov om dagtilbud
Lov om social service
Lovgrundlaget på området består primært af to love, dagtilbudsloven og serviceloven. Dagtilbudslovens overordnede formål er at skabe tilbud til børn og unge, som bidrager til trivsel, udvikling og læring, forebyggelse af negativ social arv, fleksibilitet for den enkelte familie samt kontinuitet i hverdagen for det enkelte barn. Dagtilbudsloven lægger op til et helhedssyn på barnet og dets udvikling. Serviceloven fastslår, at kommunerne med deres sammenhængende børnepolitik skal sikre sammenhæng mellem de generelle og forebyggende tilbud og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Dagtilbudsloven præciserer, at dagtilbuddene skal samarbejde med skolen om at sikre børn en god overgang fra dagtilbud til skole.

Vedtagne politikker

 Sammenhaengende_boernepolitik.pdf (601.6 KB)

 Grundlagsforstaaelsen.pdf (109.9 KB) 

Institutioner

19 offentlige børnehaver, hvor 4 har 0-6 årige, 9 børnehaver med samdrift med skolerne, hvoraf 2 har 0-6 årige og én landsbyordning.
Derudover er der flere private tilbud til børn fra 0-6 år.

 

 

Billede af barn der leger

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst