Børn og familie

Du er her: Forside Politikker Børn og familie Sundhedsfremme

 
Økonomi Børn og familie Dagtilbud Undervisning Sundhedsfremme Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Sundhedsfremme

Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats

Politikområdet består af en række forskellige fagområder for børn, unge og familier, som alle har et forebyggende og et sundhedsfremmende sigte. Tillige kan en særlig støtte og indsats ydes, såfremt der er behov for dette. Politikområdet må karakteriseres som et kompleks fagområde, der ud over at varetage arbejdet inden for området "Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats", også skal være medvirkende til at skabe helhed, sammenhæng og kontinuitet i det samlede børne- og familieområde.

Nedenfor finder du de på området formulerede visioner, mål, servicemål, politikker og institutioner

 

Vision

Vision for sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats

Visionen på forebyggelsesområdet er, at børn og forældre oplever sig som betydningsfulde og handlende aktører, når opgaverne i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og særlig Indsats løses i Jammerbugt Kommune.

 

Mål

Grundlagsforståelsen

I Jammerbugt Kommune er der formuleret en grundlagsforståelse for opgaveløsningen indenfor det samlede børne- og kulturområde. Grundlagsforståelsen skal medvirke til at tydeliggøre de nære professionelles betydning i samarbejdet med børn, unge og forældre.

 

Nærmiljøet

Dette betyder, at de "gode løsninger" skal søges i børn og familiers nærmiljø. Det er rådgivernes opgave at understøtte denne opgaveforståelse og - løsning, der tager afsæt i en anerkendende og resourceorienteret tilgang, hvor børn og forældres aktive inddragelse sikres.

 

Faglig kompetence

Rådgivernes opgave er at sikre en høj grad af faglighed i vejlednings- og rådgivningsopgaverne med henblik på at understøtte grundlagsforståelsen. Indsatsen skal kendetegnes ved at tage afsæt i den nyeste og mest relevante viden og indsigt og derved bidrage til at fremme det enkelte barns udvikling, sundhed og trivsel.

 

Servicemål

Servicemål for sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats

Med henblik på at omsætte vision og mål til konkret handling iværksættes følgende:

  • Grundlagsforståelsen udbredes til de professionelle aktører inden for det samlede børne- og kulturområde for at skabe en samlet fælles tilgang i det pædagogiske, socialfaglige, sundhedsfaglige og psykologfaglige arbejde.
  • De nære professionelle – lærere, pædagoger, dagplejere m.fl. støttets i at kunne udmønte grundlagsforståelsen i praksis.
  • Rådgiverne – socialrådgivere, psykologer, konsulenter m.fl. støttes i at kunne udmønte grundlagsforståelsen i praksis.
  • Opmærksomheden rettes mod fælles tværgående kompetenceudvikling med henblik på at udvikle praksis i forhold til grundlagsforståelsen.
  • Der arbejdes med udvikling af målfastsættelse, dokumentation og evaluering i forhold til de enkelte fagområder samt i forhold til det tværfaglige samarbejde.
  • Der er fokus på at udvikle kommunens tilbudsvifte for børn, unge og familier med henblik på en forebyggende og tidlig indsats.

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven
Lov om social service
Lov om sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger
Dagtilbudsloven

Vedtagne politikker

 Sundhedspolitik.pdf (1.7 MB)

 Sammenhaengende_boernepolitik.pdf (601.6 KB)

 Grundlagsforstaaelsen.pdf (109.9 KB)

 Kultur_og_fritidspolitik.pdf (4.3 MB)

 Skolepolitik.pdf (1 MB)

Institutioner

Familiecenteret med lokaler på Mågevej i Fjerritslev og Possetmentsmagervej i Pandrup.
Tandplejen med klinikker i Aabybro, Jetsmark/Kås, Saltum, Brovst og Fjerritslev

 

Illustration af grundlagsforståelsen

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget