Børn og familie

Du er her: Forside Politikker Børn og familie Sundhedsfremme Tal og fakta

 
Økonomi Børn og familie Dagtilbud Undervisning Sundhedsfremme Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Tal og fakta

Politikområdet omfatter Sundhedsplejen, Tandplejen, Børne- og Familierådgivningen, Familiecentret, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og SSPsamarbejdet (Socialforvaltning, skoler, politi).

Der skal i særlig grad arbejdes rådgivende og vejledende i forhold til de nære professionelle jf. Grundlagsforståelsen - i et forebyggende udviklingsperspektiv. Når dette ikke er tilstrækkeligt udføres opgaver af særlig karakter (indsats) i forhold til børn, unge og familier.

Børne- og Familierådgivningen varetager myndighedsopgaver i forhold til Servicelovens bestemmelser vedrørende børn, unge og familier med særlige behov. Afdelingen er funktionsopdelt med et Specialafsnit (børn/unge med varige og betydelige fysiske/psykiske funktionsnedsættelser), et tilsyns- og godkendelsesafsnit (plejefamilier og opholdssteder), et børne – og ungeafsnit (børn, unge og familier) samt et sekretariat.

 

Familiecentret i Jammerbugt kommune er geografisk placeret i Fjerritslev og i Aabybro. Man skal visiteres til Familiecentrets tilbud, og det er Børne- og Familierådgivningen, som henviser. Personalet i Familiecentret er uddannede pædagoger og socialrådgivere og en del har en familieterapeutisk efteruddannelse. Der ydes støtte og vejledning til forældre, børn og unge i Familiecentret og i eget hjem, samtaleforløb for hele familien, parsamtaler eller individuelle samtaler samt gruppeforløb omkring praktiske og kreative aktiviteter. Der er ligeledes tilknyttet en anonym rådgivning ved direkte henvendelse til Familiecentrets huse.

 

Sundhedsplejen består af småbørnssundhedsplejersker og skolesundhedsplejersker, som er uddannede sygeplejersker med en videreuddannelse. Sundhedsplejen tilbyder råd, vejledning og støtte i forhold til børns udvikling, pleje, ernæring, stimulation mm. samt hele familiens sundhed og trivsel, ligesom der tilbydes forskellige arrangementer såsom babycafé, mødregrupper, åbent hus mv.

 

Tandplejen tilbyder vederlagsfri tandpleje for alle borgere i alderen 0-18 år, og man har et sammenhængende tilbud om forebyggelse af tandsygdomme og behandling af sygdomme i tænder, mund og kæber. Hvis der er behov for tandregulering tilbydes dette. Der tilbydes tillige omsorgstandpleje og tandpleje til psykiatriske og udviklingshæmmede patienter, som ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud hos privat tandlæge. Man skal visiteres til denne ordning.

 

PPR har sin opgave i skolen, i dagtilbuddet og i fritidsordningen. Her rådgiver PPR’s fagpersoner de "nære professionelle" og bidrager hermed til, at børn kan få de bedst mulige udviklingsmuligheder. PPR kan endvidere forestå pædagogisk-psykologiske vurderinger af enkeltbørn. PPR’s fagpersoner rådgiver endvidere forældre i spørgsmål, der handler om deres børns trivsel ligesom PPR har en bred rådgivende funktion i relation til hele organisationen. 

 

SSP er et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. SSP-samarbejdet organiserer Jammerbugt Kommunes kriminalitetsforebyggende indsats over for specielt børn og unge. Målsætningen for SSP-samarbejdet er at opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag. SSP-netværket bruges også til at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår tidligt nok til, at der kan gøres en indsats.

Sammenligning med andre kommuner 

  Jammerbugt Region Nord Hele landet
Udg. vedr. anbring. mv. af børn og unge pr. 0-17-årig 14.492 14.715 13.055
Børn af enlige forsørgere pr. 100 0-17-årige 12,2 14,7 16,4
Socioøkonomisk index (pct.) 0,88 0,97 1

Kommunale nøgletal, budget 2012

  Jammerbugt Sammen­lignings­­gruppe Region Nordjylland Hele landet
Plejefamilier og opholdssteder 5.711 4.343 4.694 3.640
Forebyggende foranstaltninger 2.520 2.220 2.307 2.489
Døgninstitutioner 1.341 1.737 1.752 2.134
I alt inkl. indtægt fra centr. refusionsordn. 9.696 8.338 8.752 8.321
Udgiftsniveau indeks 115 100 105 100
Anbringelsesandel 74 73 73 71
Institutionsandel 22 31 29 40

Nøgletal for børn og unge med særlige behov opgjort i kr. for børn og unge i alderen 0-22 år fra budget 2012. Sammenligningstruppen er Lemvig, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord, Struer, Frederikshavn, Nordfyn, Faxe og Hjørring. Kilde: ECO Analyse 

  Jammerbugt Sammen­lignings­gruppe Region Nordjylland Hele landet
Tandpleje egne klinikker 1.772 1.814 1.851 1.742
Kommunal sundhedstejeste 710 702 661 780
Udgiftsniveau, indeks 98,5 99,8 99,6 100,0

Nøgletal for sundhedspleje og tandpleje for 0-17 årige fra budget 2012. Sammenligningsgruppen er Lemvig, Nordfyn, Kerteminde, Jammerbugt, Assens, Mariagerfjord, Sorø og Vesthimmerland. Kilde: ECO Analyse

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget