Børn og familie

Du er her: Forside Politikker Børn og familie Undervisning

 
Økonomi Børn og familie Dagtilbud Undervisning Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Sundhedsfremme Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Undervisning

Politikområdet omfatter skolen som den overordnede organisatoriske enhed, der dækker en undervisningsdel, en fritidsdel og evt. en børnehavedel for de skoler, der har landsbyordning.

Nedenfor finder du de på området formulerede visioner, mål, servicemål, kvalitetsmål, politikker, institutioner og nedsatte råd.

 

Vision

Visionen er, at alle børn i Jammerbugt Kommune støttes i deres grundlæggende behov for og lyst til at lære, samt udvikles i samspil med andre børn og voksne, således at de kan indgå i forpligtende fællesskaber og medvirke til samfundets udvikling.

 

Mål

Folkeskoleloven er den overordnede ramme for skolernes virksomhed i Jammerbugt Kommune.

 

Muligheder for alle

Det betyder, at alle børn skal have mulighed for at lære og udfordres i de sociale og kulturelle sammenhænge, der danner ramme om børnenes udvikling og dannelse i lokalmiljøet.

 

Anerkendende tilgang

Skolen skal møde børnene med en anerkendende tilgang og i samspil med forældre give hvert enkelt barn mulighed for at opleve sig som værdsat med de ressourcer det enkelte barn er i besiddelse af.

 

Faglig kompetence

Dette forudsætter, at skolerne i Jammerbugt Kommune løser deres opgave på højt fagligt niveau.
Der er fokus på inklusion.

 

Servicemål

Med henblik på at omsætte visioner og mål til konkret handling iværksættes følgende:

  • Den grundlæggende opfattelse udbredes til alle skolens medarbejdere af, at børn har ret til at bliver set og mødt i en anerkendende og ressourceorienteret tilgang, og at et positivt samspil med forældre er en afgørende forudsætning for, at skolen kan løse sin opgave på kvalificeret vis.
  • Skolens medarbejdere støttes i at kunne udmønte de grundlæggende antagelser om betydningen af, at børn og forældre bliver mødt i et anerkendende og ressourceorienteret perspektiv.
  • Skolens ledere og medarbejdere støttes i bestræbelserne på at kunne efterkomme de stadig tydeligere krav til at kunne målfastsætte, dokumentere og evaluere egen praksis.
  • Skolernes kompetence udvikles til at anvende tests som en del af skolens dokumentation i forhold til intern og ekstern evaluering.
  • Opmærksomheden rettes mod fælles tværgående kompetenceudvikling med henblik på at kvalificere praksis i det tværfaglige samarbejde således der bliver større sammenhæng i opgaveløsningen.
  • Skolepolitikken implementeres i sammenhæng med den overordnede børnepolitik. 

Kvalitetsmål

På baggrund af brugerinddragelse at få feedback om skolens arbejde med dokumentation, således at skolens arbejde hermed er meningsfuldt både set i professionelt og et brugerperspektiv.

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven
Dagtilbudsloven
Lov om social service
Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter og handlingsplaner
Vejledningsloven
Lov om privatskoler, frie grundskoler mm.
Lov om frie kostskoler (herunder efterskoler)
Lov om ungdomsskoler
Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Vedtagne politikker

 Sammenhaengende_boernepolitik.pdf (601.6 KB)

 Skolepolitik.pdf (1 MB)

 Strategi_for_natur_og_kulturhistorisk_formidling.pdf (150 KB)

 Grundlagsforstaaelsen.pdf (109.9 KB) 

 Ungepolitik.pdf (31.5 KB)

Institutioner

Folkeskoler
Samdrevne institutioner
Skolefritidsordninger (SFO’er)
Ungdoms- og juniorklubber
Ungdomsskole
Naturskole

Nedsatte råd

Skolebestyrelse for hver skole
Det rådgivende organ (skoleledere og repr. fra skolebestyrelserne)

Ungeråd 

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget