Økonomi

Du er her: Forside Politikker Økonomi Administrativ organisation

 
Økonomi Erhverv og turisme Administrativ organisation Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Politisk organisation Kommunale ejendomme Kommunen som arbejdsplads Byroller Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Administrativ organisation

Politikområde administrativ organisation indeholder primært de administrative opgaver og udgifter, som er placeret på det kommunale niveau. Der er i hovedtræk tale om myndighedsopgaver, borgerservice, interne service-, styrings- og udviklingsopgaver i forhold til den samlede kommunale organisation samt ledelsesopgaver og betjening af det politiske niveau. Politikområdet har også sammenhæng med "Kommunen som arbejdsplads".

Nedenfor finder du de på området formulerede visioner, mål, servicemål, politikker, institutioner og nedsatte råd.

 

Vision

Visionen for den administrative organisation er:

 • at servicere borgere og virksomheder på et højt professionelt niveau,
 • at understøtte og servicere den kommunale organisation, så den er i stand til at arbejde effektivt samt understøtte et højt decentraliseringsniveau,
 • at det politiske niveau serviceres optimalt, og
 • at administrationen på sigt samles på en adresse.

 

Mål

Mål for betjening af borgere og virksomheder er:

 • at borgere og virksomheder får en god service af en høj faglig kvalitet,
 • at borgere og virksomheder kan serviceres via både personlig henvendelse, pr. telefon eller via nettet samt SMS, hvor det er relevant,
 • at borgerne oplever, at der er overensstemmelse mellem den forventede og oplevede service,
 • at informationsniveauet til borgerne i væsentlig grad svarer til borgernes forventninger, og
 • at borgerne oplever borgerservicecentrene som den naturlige dør til det offentlige.

 

Mål for understøttelse og servicering af den kommunale organisation er:

 • at understøtte opretholdelse af en decentral organisation,
 • at understøtte aftalestyring i organisationen,
 • at understøtte de decentrale institutioner med vejledning, råd og relevant opgaveløsning vedrørende økonomi og løn,
 • at drive kommunens IT-systemer rationelt på en måde, så de bedst muligt understøtter opgaveløsningen, herunder at der er øget fokus på digitaliseringsmuligheder på det administrative områder samt i den øvrige opgaveløsning i organisationen,
 • at servicere organisationen med udviklingsopgaver og i forbindelse med større projekter at sikre en tværgående koordinering af opgaverne,
 • at understøtte organisationen med udvikling af HR-området, og
 • at organisationen løbende effektiviseres gennem rationel arbejdstilrettelæggelse samt optimal udnyttelse af IT-muligheder og digitalisering, herunder arbejde for regelforenkling af "egne kommunale" regler.

 

Mål for servicering af det politiske niveau er:

 • at politikerne oplever, at sagerne er godt belyst, og at der foreligger et relevant beslutningsgrundlag,
 • at politikkerne oplever, at der er et godt samspil mellem det politiske og administrative niveau, og at det er præget af høj faglighed, loyalitet overfor de politiske beslutninger samt en konstruktiv dialog baseret på tillid og respekt for de forskellige roller, og
 • at politikerne oplever, at ledelsen er udviklingsorienteret, inspirerer til nytænkning og afdækker forskellige handlemulighede.

 

Bygninger

Det er kommunalbestyrelsens mål at sikre:

 • at kommunens administrationsbygninger vedligeholdes og indrettes, så de bibeholder deres værdi og fortsat kan fungere som gode, funktionelle bygninger, der tilgodeser et godt arbejdsmiljø, og
 • at der løbende skal ses på mulighederne for at samle mere af administrationen på en central placering i Aabybro.

 

Servicemål

Servicemål for borgere og virksomheder:

 • at 80-90% af alle borgerhenvendelser løses i borgerservicecentrene,
 • at flest mulige borgere anvender elektronisk selvbetjening, idet flest mulige digitale løsninger og initiativer via den fælleskommunale digitaliseringsstrategi implementeres på en ny kommunal hjemmeside,
 • at borgerne oplever, at de får en god service, hvad enten det handler om elektronisk, telefonisk eller skriftlig henvendelse,
 • at borgere og virksomheder kan regne med, at kommunen lever op til kravene om borgernes retssikkerhed og offentlighedsloven,
 • at sagsbehandlingstiden for myndighedsopgaver overfor borgere og virksomheder som minimum lever op til kommunens egne krav eller centralt fastsatte statslige krav,
 • at svarfristen på henvendelser til kommunen maksimalt er 10 arbejdsdage, og at borgeren/ virksomheden modtager en kvittering, der angiver, hvornår der kan forventes svar, såfremt sagsbehandlingstiden er længere end 10 arbejdsdage,
 • at indføre elektroniske åbne postlister, så borgere og presse kan få indblik i den kommunale administration, og
 • at sikre at mest muligt af kommunikationen (posten) med borgere og virksomheder foregår elektronisk.

 

Servicemål overfor den kommunale organisation og ledelsen:

 • at have en effektiv løn- og personaleadministration som kan yde god sparing til lederne vedrørende løn- og ansættelsesforhold,
 • at der udbetales korrekt løn til tiden, og at ferie-, fraværs- og pensionsforhold administreres efter regler og aftaler,
 • at der udarbejdes og ajourføres information om løn- og personaleforhold til brug for lederne,
 • at have en effektiv økonomiadministration som kan yde god sparring til lederne vedrørende budget, kontering og forbrug,
 • at der udarbejdes og ajourføres information om økonomiforhold til brug for lederne,
 • at stille IT-værktøjer til rådighed, der på en simpel og overskuelig måde kan give lederne den nødvendige information om økonomiforhold og som er så enkle som muligt for lederne at anvende,
 • at kunne understøtte organisationen med udviklingsopgaver,
 • at kunne gøre en forskel i de projekter man er involveret i,
 • at kunne understøtte ledelsen med relevante sekretariatsopgaver, effektive sagsgange og et effektiv elektronisk sags- og dokumenthåndteringsværktøj,
 • at sikre at organisationen køber ind på mest fordelagtige måde,
 • at drive kommunens IT-systemer, der hvor det er mest rationelt,
 • at understøtte organisationen med en help desk-funktion, som er i stand til at afhjælpe 80% af de henvendelser, der kommer om ITproblemer, og
 • at lave kurser for nye medarbejdere.

 

Servicemål for politikerbetjeningen:

 • at sikre en god sekretariatsbetjening af de politiske udvalg,
 • at ledelsen og administrationen understøtter borgmester og øvrige politikere med relevant ledelsesinformation,
 • at direktionen og ledelsen tilvejebringer et fyldestgørende beslutningsgrundlag med faglige indstillinger og alternative valgmuligheder (i det omfang det er relevant og muligt),
 • at direktionen, fagchefer mm. loyalt udfører og formidler de politiske beslutninger,
 • at direktionen følger op, når noget "går galt" og orienterer det politiske niveau, når det er nødvendigt, og
 • at der mindst hvert halve år tages initiativ til at evaluere og drøfte samspillet mellem de politiske udvalg og den administrative betjening af udvalgene.

  

Lovgrundlag

Styrelsesloven
Forvaltningsloven
Offentlighedsloven
Arbejdsmiljøloven 

Vedtagne politikker

Se afsnít om kommunen som arbejdsplads 

Institutioner

Rådhus
Borgerservice i hver administrationsbygning 

Nedsatte råd

MED udvalg
Ligestillingsudvalg

 

Billede fra en børnehave

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget