Økonomi

Du er her: Forside Politikker Økonomi Byroller

 
Økonomi Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Kommunen som arbejdsplads Byroller Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Byroller

Et gennemgående tema i Jammerbugt Kommunes helhedsplanlægning er den geografi, infrastruktur og de bystrukturer, som er opstået på baggrund af de roller, som byerne i området har udfyldt gennem årtier og århundreder. Alle disse ting har indflydelse på, hvilke roller vores byer har spillet, og hvilke roller vi tror på, at de kan komme til at spille fremover.

Med udgangspunkt i planstrategien og de gennemførte dialoger med borgere og interesseforeninger er der opstillet målsætninger for byernes udvikling i Jammerbugt Kommune. Målsætningerne går på tværs af alle politikområder.

Nedenfor finder du de på området formulerede mål for byernes roller, for samspillet mellem dem, for den enkelte by samt særlige mål for hhv. hovedbyer og landsbyer samt øvrig information om lovgrundlag og vedtagne politikker.  

 

Mål

Samspil mellem byer:

 • Byer skal udvikles i samspil med hinanden, så den samlede attraktivitet understøttes
 • Byer må ikke alene orientere sig i én retning, men skal forstå at gå i dialog med byer og nabokommuner i alle retninger for at udnytte andres ressourcer
 • Større byer må ikke "opsluge" tilstødende landsbyer
 • Udviklingen i bosætningen må ikke spredes og føre til nye bebyggelser eller medføre større udvidelser af landsbyer

 

Den enkelte by skal:

 • Synliggøre byens egen identitet og særpræg
 • Udvikles og styrkes ved at eksisterende værdier og særlige kvaliteter understøttes
 • Omdannes og fortættes i respekt for dens historie og bynære landskab
 • Forskønnes gennem fokus på facader, bebyggelsens ydre fremtræden og indretning af byrum
 • Værne om bebyggelsens placering i forhold til det omgivende landskab og sikre indblik til kulturspor
 • Sikre mødesteder og grønne områder, hvor folk kan være sammen om leg, afslapning, idræt og kultur
 • Fortættes ved at sanere nedslidte områder og bygge nye moderne bomiljøer op

 

Hovedbyer 

Mål for hovedbyerne er:

 • Byens byggemuligheder svarer til 4 års forbrug og beskrives i masterplaner
 • Byens perspektivområder signalerer byudviklingsretninger til byens boligudbygning og energiforsyning de næste 20-30 år
 • Byggemodninger skal ske på grundlag af en vurdering af udviklingen i byen som helhed herunder vejbetjening og forsyning med offentlig service
 • Nye byggegrunde sikres ved rummelige rammer, og at der byggemodnes nye arealer til boliger og service
 • Byens udbud af byggegrunde drives primært af private investorer, og sekundært af kommunale projekter
 • Private investeringer i nye boliger og erhverv skal følges af offentlige investeringer i service og infrastruktur
 • Byens samlede service og arbejdspladser bidrager til udvikling af arbejdspladser, bostedsattraktivitet og offentlig- og privat serviceforsyning
 • Byens offentlige service understøttes ved at lokalisere gode og moderne servicetilbud tættere sammen
 • Byens erhvervsudvikling understøttes for at sikre dynamik og innovationskraft
 • Byen udgør et knudepunkt for kollektiv trafik
 • Byen afgrænses med detailhandelsmidte
 • Byens centerområde fortættes og saneres for at op nå en højere bebyggelsesgrad
 • Hovedbyer er i byzone og anvendes til dét, de er planlagt til

 

Hovedbyerne er Aabybro, Brovst, Fjerritslev og Pandrup.

 

Landsbyer 

Mål for landsbyer er:

 • Byens boligbyggemuligheder svarer til de sidste 12 års boligbyggeri
 • Byens udbud af nye byggegrunde til boliger udbydes primært af private investorer, sekundært støttet med kommunale projekter, kondemnerede grunde mv.
 • Bosætning er det primære og anden byrolle eller særlig udvikling skal afpasses de lokale behov, ressourcer og kvaliteter
 • Alene lokalt orienteret erhverv og iværksætteri lokaliseres i landsbyen.
 • Byens offentlige service dækker det basale behov i landsbyen eller i et netværk af landsbyer
 • Byernes mødesteder, forsamlingshuse, idrætspladser mv. skal opretholdes og videreudvikles
 • Landsbyer kan være i byzone eller i landzone

 

Landsbyerne er

Alstrup, Arentsminde, Attrup, Bejstrup, Biersted, Biersted Mejeriby, Birkelse, Blokhus, Bonderup, Bratbjerg, Gjøl, Gøttrup, Halvrimmen, Hammershøy, Haverslev, Hjortdal, Hune, Husby, Ingstrup,  Kaas Hede, Klim, Kollerup, Korsholm, Manstrup, Moseby, Nørhalne, Ny Skovsgaard, Ryaa, Saltum, Sdr. Saltum, Skerping, Skovsgaard, Skræm, Slettestrand, Thorupstrand, Torslev, Tranum, Trekroner, V. Hjermitslev, V. Thorup, Vust, V. Svenstrup, Ø. Svenstrup og Østerby.

 

 

Lovgrundlag

Planloven 

Vedtagne politikker

 Planstrategi_og_strategi_for_klima_og_agenda21.pdf (1.1 MB)

Yderligere information

I by- og egnsbeskrivelserne findes baggrundsdata i form af befolknings- og byggedata, oversigter over offentlig og privat service i de enkelte lokalsamfund samt eksempler på andre forudsætninger for byernes udvikling herunder særlige naturværdier, kulturspor og lignende.

 

Billede fra Slettestrand, Han Herred Havbaade 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget