Økonomi

Du er her: Forside Politikker Økonomi Erhverv og turisme Tal og fakta

 
Økonomi Erhverv og turisme Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Kommunen som arbejdsplads Byroller Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Tal og fakta

Erhverv

Indsatsen i erhvervsservice koncentreres på nuværende tidspunkt om at besøge virksomhederne, dvs. såvel opsøgende som rekvirerede besøg. Indsatsen er især rettet mod virksomhedsudvikling, iværksætterrådgivning og iværksætterkurser. Målet er at tilbyde virksomhederne en professionel vejledning, som er med til at skabe en positiv udvikling i virksomhederne.

Der arbejdes med følgende detailprojekter:

  • Virksomhedsudvikling i turistvirksomheder, herunder projekt Plato for virksomheder, som vil strategiudvikle og danne netværk med andre.
  • Erhvervscentret vil tilbyde turistvirksomheder et årligt "servicetjek" med baggrund i den vækst- og barriere profil, der er udarbejdet i virksomhedsudviklingsprojektet.
  • Erhvervscentret har i Vækstforum fået godkendt projektet "Strategisk kompetenceudvikling af virksomheder i Jammerbugt Kommune", der sætter fokus på uddannelse og kompetenceudvikling. Formålet er at opnå den bedste matchning mellem arbejdskraftens kvalifikationer og de kompetancer, som virksomhederne efterspørger i fremtiden. Projektet løber i 3 år. Der vil kun blive arbejdet med virksomheder, som har lagt en strategi for fremtiden eller er indstillet på at fastlægge en strategi.

 

Andre projekter: Udover ovenstående projekter arbejdes også i projekter med følgende partnere: Aalborg Samarbejdet, Væksthus Nordjylland og Aalborg Universitet.

Pendling i de forskellige nordjyske kommuner ses på figuren nedenfor: 

  Udpendling Indpendling Forskel
Jammerbugt 39,7 22,8 16,9
Rebild 55,3 41,2 14,1
Brønderslev 45,0 34,2 10,8
Læsø 11,9 6,2 5,7
Hjørring 23,6 18,7 4,9
Vesthimmerland 27,4 25,0 2,4
Morsø 23,3 21,5 1,8
Frederikshavn 20,5 20,0 0,5
Mariagerfjord 30,7 30,6 0,1
Thisted 10,4 14,2 -3,8
Aalborg 17,4 24,3 -6,9

Andel ud- og indpendlere. Kilde:Kommunale nøgletal 2012 

Ved sammenligning med de øvrige kommuner, ses viser, at Jammerbugt Kommune er den kommune, hvor flest pendler ud af kommunen, og at vi ligner Brønderslev og Rebild kommuner.

Sammenlignes udviklingen i antal arbejdssteder med de øvrige kommuner i Nordjylland, ses følgende billede: 

  2006 2008 2010 Ændr. Pct.
Landsdel Nordjylland 33.224 32.403 31.124 -2.100 -6%
Læsø 238 227 208 -30 -13%
Morsø 1.494 1.410 1.308 -186 -12%
Thisted 3.344 3.140 2.950 -394 -12%
Vesthimmerlands 2.559 2.421 2.258 -301 -12%
Mariagerfjord 2.854 2.736 2.657 -197 -7%
Jammerbugt 2.436 2.364 2.268 -168 -7%
Hjørring 4.004 3.914 3.735 -269 -7%
Frederikshavn 3.427 3.339 3.222 -205 -6%
Brønderslev 2.016 2.009 1.914 -102 -5%
Rebild 1.869 1.793 1.781 -88 -5%
Aalborg 8.983 9.050 8.823 -160 -2%

Antal arbejdssteder 2006-2010. Kilde: Danmarks Statistik (ERH19).

I forhold til status i 2006 har der i Jammerbugt Kommune været et fald på ca. 7%, som i store træk svarer til gennemsnittet for alle kommunerne. Ses på udviklingen i brancher for Jammerbugt Kommune alene fås følgende billede: 

  2006 2008 2010 Ændring Pct.
Landbrug, fiskeri og råstof 692 632 546 -146 -21%
Industri 143 135 128 -15 -10%
Energi og vand 54 40 38 -16 -30%
Bygge og anlæg 250 257 236 -14 -6%
Handel og transport 446 443 441 -5 -1%
Hoteller, info og kommunikation 134 143 142 8 6%
Finansiering og udlejning 146 140 150 4 3%
Vidensservice, rejser mv. 176 190 206 30 17%
Off. adm. og undervisning 75 68 67 -8 -11%
Sundhed og socialvæsen 177 177 178 1 1%
Kultur og fritid 30 33 37 7 23%
Andre 113 106 99 -14 -12%

Udviklingen i antal beskæftigede i Jammerbugt Kommune fra 2006-10. Kilde: Danmarks Statistik.

I de senere år har væksten især været inden for vidensservice og kultur og fritid, mens der tilsvarende er et fald inden for fødevarer, industri, bygge/ anlæg samt inden for offentlig administration og undervisning.

  

Turisme

Med en million overnatninger på hoteller og campingpladser om året og med næsten 8.000 feriehuse i Jammerbugt Kommune, er vor kommune en af Danmarks betydeligste turistkommuner. Den position vil vi gerne beholde. 

År 04  05 06  07 08 09 10  11
Hoteller 75  66  69  71  69  60  58  69 
Feriecentre 313  316  308  323  301  281   274 270 
Campingpladser 540  555  599  564  578  593  567  594 
Vandrerhjem & havne 24  24  25  22         
Feriehuse           714  636  693 
Overnat. i alt 952  960  1.001  979  948  1649  1536  1625 

Antal overnatninger i Jammerbugt Kommune fordelt på år og overnatningssteder, angivet i 1.000 overnatninger. Kilde: VisitDanmark.

År 04  05 06  07 08 09
Danske 688  682  689  684  563  568 
Udenlandske 263  278  310  296  208  178 

Antal overnatninger i Jammerbugt Kommune fordelt på år og nationaliteter, angivet i 1.000 overnatninger. Kilde: VisitDanmark.

Med den volumen har turismeerhvervet stor betydning for vores kommune for beskæftigelsen og for erhvervsdrivende. Det er derfor utrolig vigtigt, at vi i den kommunale planlægning sikrer, at turismeerhvervet har de nødvendige rammer og betingelser for at kunne udvikle sig, og herved sikre en kvalitet, der matcher efterspørgslen i markedet.

For at Jammerbugt Kommune er på højde med fremtidens turist, er det vigtigt at sikre en høj kvalitet i vores tilbud, kvalitet både når det gælder oplevelse, ophold og formidling. Ved kvalitet forstår vi, at der bygges på elementer som miljøhensyn, en grøn profil, etiske normer, personalepolitik, højt niveau for servicering af gæster, samspil med og hensyn til lokalsamfundet, økoturisme, kompetence- og virksomhedsudvikling i tæt samarbejde med kommunens turist- og erhvervsressourcepersoner og med øvrige aktører på området.

Jammerbugt Kommune vil via fleksibilitet arbejde på alle niveauer, og sikre fortsatte gode rammebetingelser for erhvervet, når det gælder: Kompetenceudvikling, Produktudvikling og Markedsføring.

 

Sæsonforlængelse

For mange af turistprodukterne er der en forholdsvis kort højsæson, som er centreret omkring skolernes sommerferie, og en skuldersæson som varierer efter, hvilket turistprodukt der er tale om. Jammerbugt Kommune ønsker at få en længere sæson og vil understøtte tiltag, som peger i den retning. Udviklingsarbejdet skal foregå i netværk mellem erhvervet, Jammerbugt Kommune og andre samarbejdspartnere. Der er arbejdet med udvikling af minidestinationer gennem projekt NOMINI

 

Fyrtårne

Fyrtårne er nødvendige for at blive set og genkendt af turisterne. Fyrtårnene er ofte dem, der er anledningen til, at turisterne vælger netop dette sted for deres ferie. Fyrtårnene er også vigtige i forhold til at skabe en oplevelsesrig region for både turister og beboere.

Der er i Jammerbugt Kommune i dag to fyrtårne. Det ene fyrtårn er naturen med strandene, klitterne og Vesterhavet, som er den direkte anledning til at rigtig mange af turisterne kommer. Det andet fyrtårn er Fårup Sommerland som er den største af turistattraktionerne her i kommunen.

Jammerbugt Kommune er positiv overfor etablering af minidestinationer. Ét ved Slettestrandområdet og ét ved Hune/ Blokhus/ Fårup eller andre steder. Jammerbugt Kommune skabe de planmæssige forudsætninger for, at de anlæg og faciliteter som samarbejder på områderne finder frem til, kan realiseres. Formålet er bl.a. at få flere turistfyrtårne til kommunen.

 

Aktiviteter og attraktioner

Gode aktiviteter og attraktioner er en klar forudsætning for også fremover at være en attraktivt turistkommune, men også for at sikre en lokal indtjening og beskæftigelse. Mange attraktioner og aktiviteter er jo karakteriseret ved, at der er lokal arbejdskraft involveret. Markedet for aktiviteter og attraktioner er dog under konstant bevægelse, og det er derfor vigtigt, at der hele tiden tilpasses.

I Jammerbugt Kommune findes året igennem en langrække events, kunst- og kulturtilbud og begivenheder af meget forskellige karakter, eksempelvis koncerter, foredrag, byfester, festivaler osv. En langrække af disse tilbud vil naturligt også henvende sig mod turister. I en strategi for natur- og kulturhistiorisk formidling arbejdes i lokalområderne med større lokalt samarbejde og synliggørelse af værdifuld natur og kulturspor. Autencitet og kulturarv spiller en stadig stigende rolle i hele oplevelsesøkonomien. Det handler om at udvikle og formidle oplevelser, der har rod i historien. Det skaber ofte unikke oplevelser og historier.

Hovedbyernes bymidter servicerer gæster og turister, og der er ligeledes igangsat et samarbejde mellem handelsstandsforeninger.

 

Turistservice og turistinformation

Jammerbugt Kommunes turister skal serviceres på højt kvalificeret niveau, og at informationen til turister skal leveres tæt på de lokale turistdestinationer og omfatter vejledning om lokale- og regionale attraktioner, kulturelle tilbud, spise- og overnatningsmuligheder mv.

 

Overnatningsfaciliteter

I Jammerbugt Kommune var der i 2007 næsten én million overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrehjem/ lystbådehavne. Medtages overnatninger i feriehusene drejer det sig om ca. to millioner turistrelaterede overnatninger i Jammerbugt Kommune.

 

Hoteller

Som udgangspunkt bør det tilstræbes, at antallet af hotelsenge i Jammerbugt Kommune bevares eller i bedste fald øges på sigt. De eksisterende hoteller og feriecentre udgør en stor ressourse og kapacitet med et fint netværk af overnatningssteder med indbyrdes forskellighed og beliggenhed. Jammerbugt Kommune finder også, at bondegårdsferie og Bed & Breakfast er gode og anderledes supplementer til de mere traditionelle overnatningsformer, ligesom dette vil kunne kombineres med andre aktiviteter i tilknytning til landbruget – f.eks. gårdbutikker, det autentiske landbrug, læring og aktiv ferie mv. Virksomhedernes samspil med natur og lokalbefolkning baner vejen for, at overnatningsgrundlaget i større grad udvikler en fælles profil i retning mod ideerne om økoturisme. Jammerbugt Kommune vil således sætte fokus på at sikre gode planmæssige forudsætninger for udvikling af både eksisterende og nye virksomheder. I forbindelse med ønske om ændring af hotelstatus tager kommunalbestyrelsen stilling til hver enkelt sag, som det er angivet i de turistpolitiske overvejelser. Vurderingen vil blive foretaget ud fra et ønske om på den ene side at have den størst mulige hotelkapacitet, og på den anden side at sikre god kvalitet og bæredygtighed i overnatningssektoren. 

Den geografiske placering af overnatningsstederne ses af kortet på næste side, og muligheder for udvidelser, ændringer og definitioner ses i retningslinjer for hoteller under "Fritidsformål".

Overnatningsanlæg Antal Sengepladser
Feriecentre 4 1.800
Hoteller 13 2.580
Herregård, pensionater og B & B 8 500
Kroer og moteller 5 280

Antal hoteller og antal sengepladser

  

Feriehuse

I Jammerbugt Kommune er cirka 8.000 feriehuse, overnatningen i feriehuse generer tilsammen den største turistmæssige omsætning i Jammerbugt Kommune. Hertil kommer en omsætning på mindst 700 mio. kr. om året i byggebranchen. Der er bygget ca. 35 sommerhuse pr. år i gennemsnit over de seneste 12 år. Jammerbugt Kommune er den tredje største feriehus-kommune målt i udlejede feriehus-uger, og Jammerbugt Kommune havde i 2009 27.000 udlejede feriehus-uger. Der bor i gennemsnit 4,1 personer pr. feriehus.

Sommerhusene spiller en stor rolle, da 26% af overnatninger i den nordjyske region er i sommerhuse. I de seneste 10 år har vi set en lavere udlejning af ferieboliger, 39% fald i tyske turister og ca. 16% stigning i danske turister alene i Nordjylland, og det har stor betydning for sammensætningen af indsatsen vedr. turistfremme. Det er især den stærkt voksende gruppe af 60+ årige, der finder det attraktivt at bruge et sommerhus som ferieform, og her ligger Nordjylland også ligger højst i statistikkerne. Gruppen af 60+ årige vil i de kommende år vokse markant.

 

Campingpladser

Jammerbugt Kommune har mange store campingpladser, hvoraf flere er tildelt stjerner eller miljøcertificerede.

  Enheder 
Jambo Feriepark  750 
Klim Strand  750 
Grønhøj Strand 500 
Løkken Klit 500 
Rolighed  350 
Blokhus By 340 
Svinkløv  320 
Saltum Strand  310 
Blokhus Klit  300 
Rødhus Klit   280 
Tranum Klit  230 
Fårup 200 
Jammerbugt  200 
Skovly - Tranum  150 
Guldager  140 
Attrup  105 
Vandrehjem (2) 274 

Campingpladser og vandrehjem - og deres enheder/sengepladser

 

Fritidshavne

Fritidshavne på Gjøl, Attrup og ved Haverslev giver adgang til Limfjorden. Fritidshavnene danner rammer om oplevelser ved det mere stille vand for både endagesturister, vandsportsforeninger, surfing, fiskeri og brug af Friluftsrådets grejbank.

Lystbådehavn Bådepladser
Attrup 90 
Haverslev  90 
Gjøl  150 

Lystbådehavne og antal bådepladser 

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget