Økonomi

Du er her: Forside Politikker Økonomi Kommunen som arbejdsplads

 
Økonomi Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Kommunen som arbejdsplads Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Byroller Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Kommunen som arbejdsplads

De ansatte er den vigtigste ressource i Jammerbugt Kommune som arbejdsplads. Det er derfor vigtigt, at Jammerbugt Kommune er i stand til at tiltrække og fastholde kvalificerede ledere og medarbejdere. Jammerbugt Kommune skal være et attraktivt arbejdssted. Derfor må alle kommunens arbejdspladser bygge på en fælles kultur, en fælles holdning til samspil mellem ledelse og medarbejdere og dermed nogle fælles værdier.

Disse værdier skal tage udgangspunkt i og understøtte den overordnede vision for Jammerbugt Kommune og de tilknyttede målsætninger og medvirke til, at alle medarbejdere får en helhedsopfattelse af Jammerbugt Kommune.

Nedenfor finder du de på området formulerede formål, værdier, visioner, mål, politikker og nedsatte råd.

 

Formål

Jammerbugt Kommunes personalepolitik har overordnet til formål:

 • at skabe forudsætningerne for en velfungerende organisation med optimale forhold for ansatte, og
 • at tiltrække, fastholde og udvikle ansatte, så sammensætningen af menneskelige ressourcer til enhver tid er optimal for at indfri kommunens mål.

 

Værdier

Personalepolitikken i Jammerbugt Kommune bygger på følgende værdier:

 • Ansvarlighed for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der er karakteriseret ved trivsel, tillid, ligeværdighed og gensidig respekt,
 • Respekt for mennesker, deres holdninger og deres forskellighed,
 • Åbenhed, ærlighed og loyalitet i det daglige virke – både i forhold til trufne beslutninger, kolleger, borgere og sig selv,
 • Fleksibilitet og samarbejde for at nå de fastsatte mål, og
 • Professionelt, kompetent, ansvarligt arbejde.

 

Vision

Kommunen som arbejdsplads

Jammerbugt Kommune er en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække, udvikle og fastholde velkvalificerede medarbejdere og ledere.

 

Sundhed og trivsel

Jammerbugt Kommunes arbejdspladser er præget af trivsel og lavt sygefravær.

 

Mål

Organisationens sigte

Det er kommunalbestyrelsens mål at den administrative organisation løbende justeres, så den bedst muligt lever op til visionen om optimal service på alle fire opgaveområder (myndighedsopgaver, borgerservice, intern service og styring samt betjening af det politiske niveau).

 

Kommunen som arbejdsplads

Det er kommunalbestyrelsens mål at sikre kommunen som en attraktiv arbejdsplads. En attraktiv arbejdsplads bygges op om fælles værdier, klare mål for arbejdet og den størst mulige delegation af kompetence. Indenfor denne ramme gælder særligt:

 • at ansvar og kompetence hænger sammen,
 • at den enkelte medarbejder/ medarbejdergruppe inddrages i planlægningen og tilrettelæggelsen af de enkelte opgaveløsninger,
 • at den konkrete opgaveløsning i vid udstrækning overlades til den enkelte medarbejder/ medarbejdergruppe, og
 • at medarbejderne inddrages i beslutningsprocesserne bl.a. gennem MED-organisationen.

 

Det er også kommunalbestyrelsens mål at understøtte en åben, ligeværdig og loyal kommunikation på og mellem alle niveauer. Herunder også at arbejde for:

 • at der gives en konsekvent og passende gensidig information mellem leder og medarbejdere, og
 • at alle aktivt søger relevante informationer og videregiver disse til kollegaer.

 

Det er endvidere et mål at sikre velkvalificerede ledere. Herunder:

 • at den enkelte leder arbejder synligt med realisering af arbejdspladsens målsætning og skaber grundlag for en fælles målopfattelse, optimisme og energi på arbejdspladsen,
 • at den enkelte leder er forpligtet til at indgå i fagligt og/ eller tværfagligt ledernetværk, og
 • at den enkelte leder skaber mulighed for, at både leder og medarbejdere kan udvikle sig i arbejdet og gennem uddannelse.

 

Endelig er det et mål at tiltrække, udvikle og fastholde velkvalificerede medarbejdere, herunder:

 • at ledige jobs besættes med den bedst kvalificerede til jobbet uanset køn, alder, social eller etnisk herkomst,
 • at der stilles relevante og realistiske krav til medarbejdere på alle niveauer,
 • at der følges op på disse krav, og der gives feedback til den enkelte medarbejder,
 • at lønpolitikken er synlig og anvendes som et ledelsesværktøj,
 • at den enkelte medarbejder er villig til at tilegne sig viden og færdigheder, der giver grundlag for udvikling – personligt og arbejdsmæssigt,
 • at der gennemføres udviklingssamtaler på alle niveauer, og
 • at den enkelte medarbejder kan se betydningen af og helheden i sit arbejde.

 

Sundhed og trivsel

Det er kommunalbestyrelsens mål:

 • at der – i samspil mellem leder og medarbejdere - skabes et godt, sund og sikkert arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads,
 • at der tilbydes en sundhedsordning for alle ansatte med sammenhæng til kommunens overordnede sundhedspolitik og sundhedsfremmeaktiviteter,
 • at der skabes en god omgangstone og humor, som medvirker til at øge trivslen, og
 • at der på kommunens arbejdspladser opleves en høj grad af "social kapital" bestående af de tre elementer: tillid, retfærdighed og samarbejdsevne.

 

Lovgrundlag

Arbejdsmiljøloven
Ligestillingsloven 

Vedtagne politikker

 Personalepolitik.pdf (6.9 MB)

 Ligestillingspolitik.pdf (1.7 MB)

 Kommunikationspolitik.pdf (84.4 KB)

Arbejdsmiljø
Lønpolitik
Rygepolitik
Sikkerheds- og sundhedspolitik og indsatsplan for 2007-2011

Nedsatte råd

HovedMED
MED udvalg
Ligestillingsudvalg

 

Billede af plejer

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst