Økonomi

Du er her: Forside Politikker Økonomi Kommunen som arbejdsplads Tal og fakta

 
Økonomi Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Kommunen som arbejdsplads Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Byroller Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Tal og fakta

Som et led i at tiltrække og fastholde velkvalificerede medarbejdere og ledere tilbyder Jammerbugt Kommune, som det seneste initiativ på området såvel en sundhedsordning som en aftale om medarbejderbredbånd til alle fastansatte i kommunen. Der arbejdes desuden med lederevaluering og trivselsundersøgelser.

Der udarbejdes hvert andet år en personalepolitisk redegørelse, hvor tal for udvikling i personalet analyseres. Nedenstående opgørelse er fra analysen i 2009, suppleret med enkelte tal fra 2011.

 

Personale i Jammerbugt Kommune

I 2009 udgør personaleforbruget i Jammerbugt Kommune 2.442 fuldtidsstillinger som det fremgår af tabellen nedenfor. 

Ansættelseskategorier Nov. 2007 Nov. 2008  Nov. 2009  Nov. 2010 Nov. 2011
Antal ansatte (månedslønnede) 2.696  2.679  2.705     2.622   
Fuldtidsansatte (månedslønnede) 2.420  2.410  2.442     

Antal ansatte og fuldtidsansatte, 2007-2009 (2011). Hvis ikke andet er anført, er stillinger opgjort i fuldtidsstillinger, og omfatter månedslønnet personale, eksklusiv ekstraordinært ansatte, vikarer og elever. Kilde: FLD, Lokale løndata 

I forhold til 2008 har der været en stigning på 26 månedslønnede ansatte (ekskl. de angivne grupper i boksen) svarende til en stigning i antal fuldtidsstillinger på 32. 

Langt hovedparten af de ansatte i kommunen er kvinder. Af i alt 2.705 månedslønnede er de 2.198 kvinder og 507 mænd. Opgjort i fuldtidsstillinger er der af i alt 2.442,1 månedslønnede 1.960,4 kvinder og 481,7 mænd.

Af næste tabel ses det, at der for kvinder har været en stigning i antal fuldtidsstillinger i perioden 2008 – 2009 på 21,2 og for mændene en stigning på 10,7. Udover det udvalgte månedslønnede personale var der i Jammerbugt Kommune i 2009 ansat 71,7 elever (fuldtidsstillinger) hovedsageligt indenfor sosu-området og elever ansat på voksenløn. Der har været en stigning fra 2008 til 2009 på 55,5 svarende til 25,6 fuldtidsansatte.  

Konto-områder Kvinder Mænd
  2007 2008 2009 2007 2008 2009
K0
Byudvikling- og
Miljøforanstaltninger
4,6  22,9  23,3  28,9  26,0  23,0 
K1
Forsynings-virksomheder
3,1  3,0  2,0  28,9  31,0  32,0 
K2
Transport- og Infrastruktur
2,9  6,0  5,6  43,1  43,3  47,0 
K3
Undervisning- og Kultur
579,5  580,4  574,6  214,5  217,4  216,4 
K4
Sundhedsområdet
49,8  58,8  64,4  3,0  4,0  4,0 
K5
Sociale opgaver-
og Beskæftigelse
1.077,3  1.047,3  1.061,4  60,6  63,0  64,1 
K6
Fællesudgifter-
og administration
227,1  214,7  221,7  90,2  82,3  89,9 
K8
Øvrige
3,2  6,1  7,4  3,0  4,0  5,3 
I alt 1.947,5  1.939,2  1.960,4  472,2  471,0  481,7 

Personale opdelt på kontoområder og køn, 2007-2009

Der var endvidere i 2009 46,2 vikaransatte (fuldtidsstillinger) svarende til en stigning på 34,3 % i forhold til 2008. Væksten i vikaransættelser findes primært inden for lærerområdet. Langt størstedelen af ansatte er 40 år og derover, nærmere bestemt 70%. Gennemsnitsalderen er 45,8 år. I næste tabel er der foretaget en mere detailleret opdeling på aldersgrupper og køn. 

Køn   < 30 år  30-39 år  40-49 år  50-59 år  > 59 år 
Kvinder   164  495  646  747  152 
  % af alle kvinder 7,4%  22,5%  29,3%  33,9%  6,9% 
  % af alle ansatte 6,0%  18,3%  23,8%  27,6%  5,6% 
Mænd   48  97  118  186  48 
  % af alle mænd 9,5%  19,1%  23,3%  36,7%  9,5% 
  % af alle ansatte 1,8%  3,6%  4,4%  6,9%  1,8% 
Jammerbugt 2009   213  601  760  932  205 
  % af alle ansatte 7,9%  22,2%  28,0%  34,4%  7,6% 
Jammerbugt 2008   195  582  763  941  198 
  % af alle ansatte 7,3%  21,7%  28,5%  35,1%  7,4% 

Køns- og aldersfordeling

Det ses, at de ansatte i aldersgruppen på 50 år og derover udgør 42% af hele arbejdsstyrken og aldersgruppen på 60 år og derover udgør 7,6%. Det betyder, at kommunen kan forudse en ikke ubetydelig personaleafgang grundet alder indenfor de kommende år. Med en mulighed for at trække sig tilbage fra 60 års alderen er der dermed 1.137 ansatte af den samlede arbejdsstyrke, der ved værste scenarie forlader kommunen indenfor de næste 5 - 10 år. Endvidere er 205 ansatte eller 7,6% af alle ansatte, der i princippet kan forlade kommunen nu for at gå på efterløn. I næste tabel er der fokuseret på de faggrupper, hvor andelen af ansatte er 60 år og derover. 

Overenskomstområde Ansatte på 60 år og derover  Andel af faggruppen 2009  Andel af faggruppen 2008 
SOSU-personale 38  6,2%  7,2% 
Kontor- og It-personale 31  13,4%  12,0% 
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 29  6,5%  7,9% 
Rengøringsassistenter 22  18,0%  15,1% 
Dagplejere 14  8,4%  8,2% 
Specialarb./fagl.gartnere-/brolæggere mv. 6,9%  6,9% 
Syge- og sundhedsplejersker 9,7%  5,2% 
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 2,7%  1,1% 
Pædagogmedhj. og pædagog assistenter 4,7%  5,2% 
Jammerbugt Kommune 205  7,6%  7,3% 

Største faggrupper med ansatte på 60 år og derover, 2008 - 2009

Det ses, at der specielt for faggrupperne "Kontor- og it-personale" samt "Rengøringsassistenter" er et markant stort antal ansatte, der er 60 år og derover. For rengøringsassistenternes vedkommende næsten hver femte ansat. Der kan derfor indenfor de nærmeste år påregnes en stor udskiftning indenfor disse personalegrupper.

I de kommende år er kommunerne forpligtigede til at fastsætte måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund. Udgangspunktet for dette er følgende: 

Etnisk baggrund Ansatte i Jammerbugt  Ansatte i Nordjylland 
  Antal  Andel  Antal  Andel 
Andel af ansatte med dansk etnisk baggrund 3.274  97,1%  53.951  96,5% 
Andel af ansatte med anden etnisk baggrund end dansk 97  2,9%  1.947  3,5% 
Heraf - Andel af ansatte fra vestlige lande 39  1,2%  826  1,5 % 
Heraf - Andel af ansatte fra ikke-vestlige lande 58  1,7%  1.121  2,0 % 
Etnisk baggrund Arbejdsstyrken i Jammerbugt  Arbejdsstyrken i Nordjylland 
  Antal  Andel  Antal  Andel 
Andel af arbejdsstyrke med dansk etnisk baggrund 17.420  96,9%  279.082  95,5% 
Andel af arbejdsstyrken med anden etnisk baggrund end dansk 556  3,1%  13.215  4,5% 
Heraf - Andel af arbejdsstyrken fra vestlige lande 304  1,7%  5.803  2,0% 
Heraf - Andel af arbejdsstyrken fra ikke-vestlige lande 252  1,4%  7.412  2,5% 
Etnisk baggrund Indbyggere i Jammerbugt  Indbyggere i Nordjylland 
  Antal  Andel  Antal  Andel 
Andel af indbyggere med dansk etnisk baggrund 37.573  96,5%  547.503  94,5% 
Andel af indbyggere med anden etnisk baggrund end dansk 1.354  3,5%  32.125  5,5% 
Heraf - Andel af indbyggere fra vestlige lande 598  1,5%  12.892  2,2% 
Heraf - Andel af indbyggere fra ikke-vestlige lande 756  1,9%  19.233  3,3% 

Andelen af ansatte i Jammerbugt Kommune og i nordjyske kommuner med dansk og ikke dansk baggrund, 2010. Kilde: KL og FLD

 

Personaleforbrug fordelt på ansatte på særlige vilkår mm.

Jammerbugt Kommune har et mål om at være en rummelig og social ansvarlig kommune. Et middel til at indfri dette ønske er at sikre, at kommunen som arbejdsgiver også tager hånd om at ansætte personale med nedsat arbejdsevne. Der var i 2009 210,6 ansatte på særlige vilkår (opgjort i fuldtidsstillinger) . I 2008 udgjorde disse stillinger 7,2 % af alle fuldtidsstillinger. I 2009 steg andelen til 8,6 %. Der er i alt tale om en stigning i antal ansatte på særlige vilkår på 22,1 % mellem 2008 og 2009. 

Ansættelseskategori 2007  2008  2009 
Beskyttet stilling 0,0  0,5  0,5 
Tjm. Flexjob 1,0  1,0  1,0 
Ansatte i henhold til servicelov 30,5  6,5  5,6 
Jobtræning, max timeløn 64,4  64,8  82,2 
Flexjob 85,4  93,2  115,5 
Skånejob 1,9  2,5  1,8 
Servicejob 5,4  4,0  4,0 
Jammerbugt Kommune 188,6  172,5  210,6 
% af antal fuldtidsstillinger 7,8%  7,2%  8,6% 
% ændring fra 2008 - 2009     22,1% 

Ansatte på særlige vilkår, 2007 - 2009

 

Den "gennemsnitlige" medarbejder

Sådan så den gennemsnitlige medarbejder ud i Jammerbugt Kommunei 2009

  Kvinde Mand
Alder 45,6 år 46,9 år
Ansat Overenskomstansat Overenskomstansat
Konto Konto 5,
Socialeopgaver- og Beskæftigelse
Konto 3,
Undervisning- og Kultur
Faggruppe Social- og sundhedspersonale Lærere m.fl. i folkeskole og specialundervisning
Beskæftigelsesgrad 33,1 timer pr. uge 35,2 timer pr. uge
Løn 30.545 kr. 35.298 kr.
Lønudvikling 2009-2008 5,83% 5,16%
Lønstigning 1.683 kr. 1.732 kr.
Ekstern personaleomsætningsgrad 12,1% 13,2%
Procentdel af personalegruppe der vil have forladt kommunen i 2019 19,1% 39,7%
 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst