Økonomi

Du er her: Forside Politikker Økonomi Politisk organisation

 
Økonomi Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Kommunale ejendomme Kommunen som arbejdsplads Byroller Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Politisk organisation

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens udvikling. Kommunalbestyrelsen er valgt af borgerne til med udgangspunkt i det repræsentative demokrati at varetage borgernes interesser.

De politiske opgaver består i, at sikre gode udviklingsmuligheder for borgere og erhvervsliv med udgangspunkt i helhedsorienterede hensyn samt at beslutte serviceniveauet indenfor rammerne af det kommunale selvstyre, der er fastlagt af EU og Folketinget. 

Nedenfor finder du de på området formulerede visioner, målpolitikker, institutioner og nedsatte råd.

 

 Vision

I forhold til politikområdet "politisk organisation" sætter kommunalbestyrelsen fokus på fire områder med central betydning for det politiske liv. De fire dele af visionen lyder som følger: 

 

Kommunalbestyrelsens arbejde

Der er klare og lettilgængelige strategier, mål og rammer for det kommunale opgavesæt og måder det udføres og løses på. Politikere gives en kortfattet, neutral og overskuelig information gennem helhedsplan, budget og dagsordener – med henblik på at kunne træffe politiske beslutninger.

 

Kontakten til borgerne

Borgere har udbyggede muligheder for at følge det kommunale selvstyres arbejde, - og de kan på en enkel og lettilgængelig måde få indsigt i beslutninger og procedurer. Borgerinddragelsen fremmer den enkeltes engagement i og indflydelse på kommunens og lokalområdernes beslutning. Borgerinddragelsen optimerer beslutningsprocessen og beslutningsgrundlaget samt skaber større konsensus i hele kommunen.

 

Kommunens kommunikation

Vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen i Jammerbugt Kommune. Dette gælder internt i forhold til vores ledere og medarbejdere, og eksternt over for pressen, borgerne og øvrige interessenter. Overordnet skal omverdenen opleve Jammerbugt Kommune og kommunens kommunikation som offensiv, troværdig, tilstrækkelig, sammenhængende og vedkommende.

 

Den internationale kontaktflade

Jammerbugt Kommune er, og vil være, den fremtidsorienterede og internationalt bevidste kommune, der samtidig også er et af Danmarks mest attraktive og besøgte turistområder ved Nordsøen. Jammerbugt Kommune er endvidere aktiv partner i Aalborg Samarbejdet, der betyder fokus på internationalisering og globalisering.

 

Mål

Kommunalbestyrelsens arbejde

I forbindelse med beslutning om den politiske organisering og struktur i 2005 - 2006 er der taget udgangspunkt i følgende principper og målsætninger:

 • at det traditionelle og kendte udvalgsstyre suppleres med et beskæftigelsesudvalg og et kultur-, fritids- og landdistriktsudvalg,
 • at det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen og udvalg fokuseres på politikformulering og temadrøftelser,
 • at politikerne fastlægger de overordnede mål og rammer, og den daglige drift og udfyldelse af rammerne delegeres til den administrative ledelse og institutioner og enheder,
 • at økonomistyringen baseres på mål- og rammestyring, og at denne styringsform skal udvikle sig til aftalestyring, og
 • at der sikres en udstrakt grad af borgerinddragelse og brugerinvolvering.

 

Kontakten til borgerne

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en model for borger- og brugerinddragelse i Jammerbugt Kommune.

Modellen indeholder fem principper for inddragelse, som kommunalbestyrelsen vil virke for:

 • Borgerinddragelse er værdibaseret,
 • Borgerne skal have reelle muligheder og ret til at blive hørt,
 • Alle sager skal som udgangspunkt have en borgerinddragelse,
 • Det private engagement skal fremmes og støttes, og
 • Ændringer skal begrundes.

 

Kommunens kommunikation

Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at kommunikationen er:

 • Åben og offensiv,
 • Relevant og professionel, og
 • At alle bidrager og har ansvar for kommunikationen.

Kommunalbestyrelsen vil prioritere at være repræsenteret i de fora og organisationer, råd og nævn, hvor der træffes beslutninger på mellemkommunalt, regionalt og nationalt niveau.

 

Den internationale kontaktflade

Det er kommunalbestyrelsens intention på det internationale område:

 • at såvel det politiske som det administrative og institutionsmæssige niveau i Jammerbugt Kommune løbende indhenter faglig viden og inspiration i relation til det internationale engagement,
 • at udnytte viden og erfaring fra Jammerbugt Kommune som led i demokratiserings- og udviklingsprojekter overfor omverdenen,
 • at give borgere og hele det folkeoplysende kultur- og foreningsfællesskab mulighed for at indgå i samspil med hinanden på tværs af landegrænser,
 • at bidrage til at skabe en europæisk identitet, der bygger på fælles værdier, historie og kultur, og
 • at indgå i officielle venskabsbysamarbejder med udenlandske kommuner.

 

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov
Kommunalfuldmagten
Formelt set er den politiske organisationsform (udvalgsstyret) reguleret af styrelsesloven, men der er mange måder at udforme udvalgsstyret på. Begrebet kommunalfuldmagt dækker over de ulovbestemte (og uskrevne) grundsætninger, der regulerer kommunernes mulighed for uden lovhjemmel at påtage sig opgaver.

Vedtagne politikker

Vision 
Værdigrundlag
Styrelsesvedtægt
 Kommunikationspolitik.pdf (84.4 KB)
 Overordnet_kanalstrategi.pdf (62.7 KB)
 Digitaliseringsstrategi.pdf (1 MB)

 Borgerinddragelse.pdf (198.4 KB)

 Borgerservicepolitik.pdf (20.7 KB)
 International_strategi.pdf (3.4 MB)
 Udbudspolitik.pdf (717.7 KB)
 Indkoebspolitik.pdf (2.1 MB)
 Forsikringspolitik.pdf (107.4 KB)
 Ligestillingspolitik.pdf (1.7 MB)
 Handicappolitik.pdf (1.3 MB)

Institutioner

Vej og Park (leverandør) 

Nedsatte råd

Bevillingsnævn
Daginstitutionsbestyrelser
Erhvervsråd
Folkeoplysningsudvalget
Grønt Råd
Handicapråd
Integrationsråd
Klageråd
Lokalt beskæftigelsesråd
Huslejenævn
Det rådgivende organ på skoleområdet
Skolebestyrelser (folkeskoler, ungdomsskoler og musikskolen)
Turistforum
Udviklingsforum
Landdistriktsråd
Ældreråd
Ungeråd
Ligestillingsudvalg 

 

Billede af borgmester og kommunaldirektør

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget