Social og sundhed

Du er her: Forside Politikker Social og sundhed Socialområdet

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Socialområdet Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Sundhed Teknik og miljø

Socialområdet

Socialområdet omfatter opgaver i forhold til kommunens ældre og borgere med fysiske eller psykiske handicap. Ansvarsområder omfatter pleje- og ældreboliger, botilbud til psykisk syge, hjemmepleje, sygepleje, hjælpemidler, forebyggelse og sundhedsfremme.

Nedenfor finder du de på området formulerede visioner, mål, politikker, institutioner og nedsatte råd

 

Vision

Jammerbugt Kommune vil med respekt for den enkeltes livsform og værdier i samarbejde med borgerne arbejde for, at borgerne, med de begrænsninger som de enkelte må have, kan leve et godt og værdigt liv.

Vi vil skabe et godt grundlag for at videreudvikle et godt serviceniveau for områdets målgrupper.

Ældre og socialt udsatte borgere i Jammerbugt Kommune modtager tilbud og ydelser i forhold til deres livssituation.

Indsatsen på socialområdet gør, at borgere i størst muligt omfang kan klare deres eget liv.

 

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at borgerne oplever, at der er én indgang til Jammerbugt Kommunes tilbud, og at rådgivningen omkring behov og løsningsmuligheder
sker på et højt fagligt og professionelt niveau.


Det betyder:

  • at borgeren oplever samarbejdet med kommunens ansatte som en positiv dialog med respekt og værdighed for hinanden,
  • at borgeren i mødet med socialafdelingen, både mundtligt og skriftligt, oplever at det foregår i et sprog, som borgeren kan forstå, og
  • at personalet har fokus på de positive ressourcer som borgeren besidder, og at der i sagsbehandlingen er fokus på borgerens egenomsorg og mestring af livssituation og dagligdag.


Ældre og socialt udsatte borgere kan modtage råd og vejledning i vanskelige situationer i Socialafdelingen, ligesom der vil kunne bevilges økonomisk støtte til afhjælpning af visse situationer, efter en konkret individuel vurdering.

Kommunens ydelser, service og sagsbehandling inden for socialområdet betyder, at borgerne i størst mulig omfang kan klare deres eget liv. Det er hensigten med den  hjælp, som ydes, at borgerne bringes i en situation, hvor de i størst mulig grad kan klare sig selv (hjælp til selvhjælp).

Ved misbrug modtager den motiverede borger hurtigt et relevant tilbud af enten midlertidig eller permanent art.

Det er kommunalbestyrelsens mål, at borgere får en hurtig afklaring, bliver udredt og modtager de lovbestemte ydelser til tiden, som de har krav på i forhold til deres livssituation.

 

Lovgrundlag

Lov om social service
Lov om aktiv socialpolitik
Lov om individuel boligstøtte
Lov om retssikkerhed
Området er meget lovreguleret, og det politiske råderum er meget lille.

Politikker

 Handicappolitik.pdf (1.3 MB)

 Demenspolitik.pdf (53.5 KB)

 Frivilligpolitik.pdf (379.6 KB)

Inden for området revideres kvalitetsstandarder jævnligt.  

Nedsatte råd

Centerråd for hvert aktivitetscenter

Brugerråd i hvert plejecenter
Socialpsykiatriens Brugerråd 
Frivillighuset 
Ældreråd 
Handicapråd
Huslejenævn 

Institutioner

Plejeboliger, ældreboliger, botilbud, aktivitetscentre og væresteder.

 

Billede af ung pige ved rullestol

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget