Social og sundhed

Du er her: Forside Politikker Social og sundhed Socialområdet Tal og fakta

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Socialområdet Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Sundhed Teknik og miljø

Tal og fakta

Ældreområdet og socialpsykiatrien leverer en række ydelser, som borgere gennem kommunens myndighedsafdeling bliver visiteret til.

I Jammerbugt Kommune har man overvejende valgt at organisere området efter en Bestiller-Udfører-Modtager-model (BUM-model). Grunden til dette valg er bl.a., at dele af ældreområdet er omfattet af reglerne om frit leverandørvalg, hvilket vil sige, at borgeren frit kan vælge mellem en offentlig og en privat udbyder af serviceydelserne.

Jammerbugt Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Hjørring, Frederikshavn og Læsø Kommuner vedr. tilbud om ambulant behandling til alkohol og stofmisbrugere.

 

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrien er ligesom ældreområdet et leverandørområde. Typen og antallet af opholdssteder fremgår af efterfølgende tabel. 

Lovgrundlag Opholdsstedets type Brugere
Bostøtteordningen i ht. SEL § 85 Bostøtte har til formål at støtte personer med varigt nedsat funktionsevne pga. psykisk og eller fysisk handicap 191
Opgangsfællesskabet i ht. SEL § 85 Tilbud med tæt og omfattende bostøtte i Fjerritslev til yngre borgere med sindslidelser eller alvorlige psykiske problemer. Brugerne har selvstændige lejligheder. 7
SKP-ordningen i ht. SEL § 99 Støtte- og kontaktpersonordningen er et uvisiteret tilbud,for voksne sindslidende, misbrugere og hjemløse. Formålet er at støtte disse borgere i eget hjem med et støtte- og omsorgstilbud. 95
Væresteder i ht. SEL § 104 Der er fire væresteder i kommunen - Orkideen i Fjerritslev, Syrenen i Brovst, Solsikken i Åbybro og Åkanden i Pandrup. 129
Aktivitets- og samværstilbud i ht. § 104 Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal for borgere med psykiske og fysiske handicaps (tidl. placeret på Mågevej i Fjerritselv) 25
Botilbud i ht. SEL §§ 107, 108 og 85 Boform Toftehøji Aabybro er et døgndækket visiteret botilbud med plads til 32 beboere. Ved udgangen af 2011 er kun 9 af pladserne besat med borgere fra egen kommune.

Sneppen i Aabybro er et ikke døgndækket visiteret botilbud med plads til 6 beboere i kommunens egen bygning.

Bofællesskabet Krabben i Hjortdal er et døgndækket visiteret tilbud for psykisk og fysisk handicappede: med plads til 22 beboere og 1 aflastningsplads.

Bofællesskabet Skipper Clementsvej i Aabybro er et ikke døgndækket visiteret tilbud med plads til 6 beboere.

66 

Fordeling af institutioner under socialpsykiatrien med antal brugere 

Brugerantallet i socialpsykiatrien er stigende og gennemsnitsalderen blandt brugerne faldende. Gennemsnitsalderen er ved medio 2012 ca. 42. Der er en ligelig fordeling af mænd og kvinder, flest enlige med førtidspension som forsørgelsesgrundlag. Selvom der fortsat er tale om flest med førtidspension som forsørgelsesgrundlag, ses der en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere, personer på flexjob, sygedagpenge og andet.

  

Befolkningsudvikling

I de seneste år har der været en stor udvikling i antallet af 66-79 årige. Antallet af borgere i denne aldersgruppe er i løbet af de seneste 10 år vokset med næsten 30%, jf. nedenstående tabel: 

  2001 2006 2011 Ændr. Pct
0-39 år 19.309 17.945 17.003 -2.306 -12%
40-54 år 8.581 8.583 8.376 -205 -2%
55-65 år 5.343 6.374 6.298 955 18%
66-79 år 4.023 4.198 5.209 1.186 29%
80+ år 1.623 1.692 1.731 108 7%
I alt  38.879 38.792 38.617 -262 -1%

Hidtidig udvikling i forskellige aldersgrupper, intern opgørelse.

I de kommende år forventes det, at der kommer en vækst på 27-29% i antallet af borgere over 65 år.

  2011 2016 2021 Ændr. Pct
0-39 år 17.003 16.202 15.853 -1.150 -7%
40-54 år 8.376 8.203 7.659 -717 -9%
55-65 år 6.298 5.931 6.131 -167 -3%
66-79 år 5.209 6.205 6.727 1.518 29%
80+ år 1.731 1.904 2.193 462 27%
I alt  38.617 38.444 38.563 -54 0%

Prognose for udviklingen i forskellige aldersgrupper i de kommende 12 år, udarbejdet af Jammerbugt Kommune

Den generelle prognose har vist, at der især vil ske en vækst i lokalsamfundene omkring Aabybro og Pandrup. I de nedenstående tabeller ses udviklingen i ældre over 66 år i hvert af de nuværende ældredistrikter:

Område Alder 2001 2006 2011 Ændr Pct
Brovst 66-79 år 846 845 981 135 14%
  80+ år 351 368 365 14 4%
Fjerritslev 66-79 år 909 901 1.000 91 9%
  80+ år 408 437 418 10 2%
Pandrup 66-79 år 855 886 1.147 292 25%
  80+ år 355 391 396 41 10%
Aabybro 66-79 år 1.413 1.566 2.079 666 32%
  80+ år 509 496 552 43 8%
I alt   5.646 5.890 6.940 1.294 19%

Hidtidig udvikling i de enkelte plejedistrikter på 66 år og derover

Område Alder 2011 2016 2021 Ændr Pct
Brovst 66-79 år 981 1.113 1.219 238 24%
  80+ år 365 410 458 93 25%
Fjerritslev 66-79 år 1.000 1.166 1.297 297 30%
  80+ år 418 436 478 60 14%
Pandrup 66-79 år 1.147 1.304 1.364 217 19%
  80+ år 396 380 424 28 7%
Aabybro 66-79 år 2.079 2.619 2.843 764 37%
  80+ år 552 678 833 281 51%
I alt 66+ årige 6.940 8.109 8.920 1.980 29%

Prognose for udviklingen i ældre over 66 år fordelt på ældredistrikter, udarbejdet af Jammerbugt Kommune

Tabellerne ovenfor viser, at det særligt er i ældredistriktet Aabybro, at der de kommende år ses en større vækst.

 

Sammenligning med andre kommuner

  Jammerbugt Region Nordjylland Hele landet
Bruttodriftsudg. til ældreomsorg pr. indb. 9.610 9.368 10.818
Ældreudg. (brutto)
pr. 65+/67+-årig
50.298 55.848 55.234
Ældreudg. (netto)
pr. 65+/67+-årig
41.966 45.538 46.066
Udg. til boligydelse pr. pensionist  5.599  7.607  8.057
Udg. til foranstaltn. for voksne handic. pr. indb. 4.194 4.679 3.981
Udg. til hjælpemidler pr. indb. 903 734 705

Budgetterede tal fra budget 2012. Kilde: Kommunale nøgletal  

Hjemmehjælp Jammerbugt Sammen­lignings­gruppe Region Nordjylland Hele landet
Gns. antal visiterede timer  pr. uge pr. modtager 3,4 3,6 3,6 3,6
Andel 65+ årige, der modtager hjælp 15 14 16 15
Madservice - pris pr. måltid 59 53 55 56
Pris pr. time, pers. pleje hverdag 519 457 460 463
Pris pr. time, pers. pleje øvr. tider 783 593 601 589
Pris pr. time, praktisk hjælp 476 419 405 412
Bruger af privat leverandør, 2011 i pct.  af personer, der modt. hjemmehjælp 18 27 23 34

ECO nøgletal, 2012. Sammenligningsgruppen er følgende kommuner: Kerteminde, Sønderborg, Odsherred, Faxe, Haderslev, Frederikshavn, Nyborg, Nordfyn, Holbæk, Næstved, Struer, Slagelse, Jammerbugt og Assens.  

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget