Social og sundhed

Du er her: Forside Politikker Social og sundhed Sundhed

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Socialområdet Sundhed Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Teknik og miljø

Sundhed

Kvaliteten på sygehusene, befolkningens generelle sundhedstilstand, livsstil og demografiske sammensætning betyder, at sundhedsområdet udgør en af fremtidens store udfordringer, både nationalt, regionalt og lokalt.

Nedenfor finder du de på området formulerede visioner, mål, servicemål, politikker, institutioner og nedsatte råd.

 

Vision

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune. Det er et fælles ansvar, hvor alle forpligter sig – både individet, familien, netværket og kommunen – til at fremme og udvikle sundheden hos det enkelte menneske og i fællesskabet.

Alle borgere skal have mulighed for et sundt liv.

Jammerbugt Kommune tænker sundhedsfremme og forebyggelse ind i de daglige aktiviteter.

Jammerbugt Kommunes indsatser på sundhedsområdet bygger på den bedste viden.

Vi støtter og udvikler sunde miljøer, gode levevaner og livskvalitet for hver eneste borger gennem forebyggelse, sundhedsfremme og særlig indsats.

 

Mål

Sundhed og borgere

Sundhedspolitikken bygger på gensidig forpligtelse og respekt og gennemføres i et positivt samspil mellem borgerne og kommunen. Socialt betinget ulighed i sundhed skal mindskes. Der skal gives sundhedstilbud til borgerne, også tilbud målrettet de borgere, som har særlige behov.

 

Forebyggelse

Forebyggelse, sundhedsfremme og særlig indsats af høj kvalitet skal kendetegne Jammerbugt Kommune. Forebyggelse og sundhedsfremme for gravide, børn og unge prioriteres højt i den samlede sundhedsindsats.

 

Sunde madvaner

Sunde madvaner tilpasset den enkeltes behov skal blive en naturlig del af hverdagen for Jammerbugt Kommunes borgere. Kommunen understøtter og fremmer derfor borgernes mulighed for at vælge sunde kostvaner.

 

Fysisk aktivitet

Hver enkelt borger har mulighed for at vælge det sunde, fysisk aktive liv ved at blive tilbudt den nødvendige viden om fysisk aktivitets betydning for et godt helbred hele livet. Nærmiljøet udvikles og de nødvendige rammer, der inspirerer til motion, er til rådighed lokalt. Der sikres høj prioritet til idræt, fysisk aktivitet og friluftsliv – i skolerne, på institutionerne og i foreningslivet.

 

Børn og unge

Generelt er hovedparten af børn og unge i Jammerbugt Kommune sunde og har en god trivsel – det ønsker kommunen at fastholde og videreudvikle. Jammerbugt Kommune vil medvirke til at give alle børn en sund start på livet, uanset sociale vilkår, fysiske eller psykiske handicap.

 

Tobak

Andelen af borgere med rygerelaterede sygdomme skal minimeres. Derfor er målet, at antallet af rygere reduceres væsentligt. Vi vil forebygge eller udsætte unges rygestart og fremme røgfrie miljøer. Ingen udsættes for passiv rygning.

 

Alkohol

Borgerne i Jammerbugt Kommune har generelt fornuftige alkoholvaner. Dette skal understøttes. Derfor skal der arbejdes for, at borgerne har den nødvendige viden om alkohols betydning for sundheden. Målene er endvidere at børn ikke drikker alkohol, og at unges alkoholdebut udskydes at der er særligt fokus på børn, der lever i misbrugsfamilier at borgere med et stort forbrug af alkohol eller rusmidler findes på et tidligt tidspunkt og tilbydes hjælp. 

 

Social ulighed

Den sociale ulighed i sundhed blandt borgerne i Jammerbugt Kommune skal reduceres mest muligt. Indsatsen skal derfor målrettes såvel livsstil, levevilkår og den sociale arv. 

 

Trænings- og rehabiliteringtilbud

Jammerbugt Kommune tilbyder målrettede trænings- eller rehabiliteringstilbud, der gør den enkelte borger i stand til at opretholde eller genvinde en så selvstændig og aktiv tilværelse som muligt og dermed øge livskvaliteten. Træningstilbuddet tager udgangspunkt i det, der er vigtigt for borgeren. Træningen skal i så vidt omfang som muligt tænkes ind i helheden omkring kommunens sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Der lægges vægt på helhed og sammenhæng i forhold til kommunens øvrige indsatsområder.

 

Kronikerområdet

En forebyggende indsats kan også støtte evnen til at leve med en sygdom og skabe rammerne for en god livskvalitet. Jammerbugt Kommune vil på kronikerområdet prioritere et velfungerende samarbejde med borgeren og de pårørende – med støtte og rådgivning til den enkelte. Jammerbugt Kommune vil gå aktivt og positivt ind i arbejdet med et sammenhængende og målrettet tværsektorielt og tværfagligt samarbejde internt i kommunen og med Region Nord, med sygehusene, de praktiserende læger, med arbejdspladser, organisationer og foreninger. 

 

Trivsel på arbejdspladser

Arbejdspladser i Jammerbugt Kommune skal være kendetegnet ved arbejdsglæde, motivation, engagement, indflydelse, meningsfuldhed samt personlig og faglig udvikling. Målet er et arbejdsmiljø, hvor ledere og medarbejdere trives fysisk og psykisk. Der skal samtidig være fokus på at hjælpe borgere, som er udenfor arbejdsmarkedet – ledige og sygemeldte med fokus på ”lighed i sundhed”.

  

Servicemål

Sundhed og borgere

Informere, vejlede og støtte initiativer om sunde kostvaner – både generelt og for særlige risikogrupper (overvægtige, diabetespatienter, m.v.) Der hvor kommunen organiserer, serverer og producerer mad sikres ernæringsrigtig mad og gode rammer for måltiderne.
Inddrage kostvaner som forebyggende og sundhedsfremmende element i kommunens tilbud så som dagpleje, børnehaver, skoler, idrætshaller, ældreboliger, m.m.

Sikre, at de nationale anbefalinger følges i alle kommunale madtilbud.


Forebyggelse, fysisk aktivitet og sunde madvarer

Sikre og åbne op for borgernes adgang til at dyrke fysisk aktivitet ved at indtænke fysisk aktivitet i al fysisk planlægning udbygge og vedligeholde kommunens idrætsfaciliteter, legepladser, m.m. indtænke motion som en måde at anvende kommunens institutioner og rekreative områder på medvirke som igangsætter og inspirator til iværksættelse af motionstilbud, også for særlige grupper vedligeholde cykel- og gangstier samt andre muligheder i friluftslivet. Indgå dialog og samarbejde bredt i forhold til aktører sikre formidling af viden om betydningen af fysisk aktivitet – eksempelvis i forhold til forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme medvirke som igangsætter og inspirator til iværksættelse af aktivitetstilbud, specielt for ældregruppen og for børn/unge/familier med særlige behov styrke fagligheden i skolernes idrætsundervisning 

 
Børn og unge

Sikre, at børns og unges sundhed betragtes som en fælles opgave og et fælles ansvar.

Medvirke til at skabe optimale rammer, der udgør et sundt miljø.

Udforme indsatser, der motiverer til og gør det let for børn og unge at træffe sunde valg.
Arbejde ud fra en sundhedspædagogisk vinkel, som har fokus på at fremme børns og unges evner til at træffe sunde valg.
Sikre børns medbestemmelse i kommunen.

Tilrettelægge særlige indsatser i forhold til børn og unge, som vokser op med svære vilkår.
Sikre rammer for udvikling af familieorienterede tilbud, der giver fælles oplevelser på tværs af generationer.

 

Tobak

Sikre information om tobakkens skadelige virkninger og metoder til rygestop.

Sikre konkrete, varierede og tilgængelige tilbud til alle, der vil holde op med at ryge.
Medvirke til at sikre røgfrie miljøer på arbejdspladser og i det offentlige rum. 
Sikre særlige rygestoptilbud til udsatte grupper.
Have fokus på tobaksforebyggelse i skole, uddannelse og fritidsmiljø.


Alkohol

Personale uddannes til at yde en aktiv og målrettet indsats med et særligt fokus på børn og børnefamilier.
Sikre særligt fokus på støtte og vejledning til ressourcesvage forældre.
Sikre viden om skadevirkninger og behandlingstilbud.
Arbejde opsøgende, herunder samarbejde med frivillige, foreninger og i lokalområderne. 


Social ulighed

Udbygge sin viden om, hvad der karakteriserer de borgere, der har vanskelige levevilkår.
Målrette den sundhedsfremmende og forebyggende indsats mod de borgere, som har særlige behov.
Give individuel støtte til borgere med særlige behov.
Sikre, at indsatsen i kommunens institutioner, skoler, plejehjem, aktiveringssteder, m.m. er bygget op med vægt på at øget borgernes handlekompetence i forhold til egen sundhed. 

Sikre, at kommunens forvaltningerne tænker i helheder og samarbejder på tværs om indsatsen.

Trænings- og rehabiliteringstilbud

Formulere og løbende evaluere kvalitetsstandarder for området.
Sikre, at det enkelte træningsforløb består af en tværfagligt og tværsektoriet koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.
Sikre, at træningsindsatsen har et konstant fokus på bæredygtige sundhedsfremmende og forebyggende aspekter, der kan højne og vedligeholde den enkelte borgers sundhed og funktionsniveau.
Sikre, at borgerens egne værdier, vaner og normer respekteres og inddrages i tilrettelæggelsen af træningsforløbet, samt at træningsindsatsen tilpasses borgerens egne og hjemmets ressourcer.

 

Kronikerområdet

Bidrage til, at borgere får viden om, hvilke forebyggende tiltag, man selv kan foretage, og lærer at leve herefter. 
Iværksætte og oplyse borgere om konkrete tiltag, som kan støtte op omkring forebyggelse og det at leve med en sygdom.
Sikre, at tilbuddene er synlige, tilgængelige og inspirerende. 
Sikre, at de forebyggende og rehabiliterende indsatser i forhold til borgerne sker på et fagligt evident grundlag og på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

Trivsel på arbejdspladser

Gå foran og prioritere et sundt arbejdsmiljø for egne medarbejdere. 
Gøre sundhed og trivsel til en væsentlig del af personalepolitikken med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger.
Prioritere den sundhedsfremmende og forebyggende indsats ved at give gode muligheder for at træffe sunde valg på arbejdspladserne.
Opfordre til at gøre miljødebatten central på arbejdspladserne.
Målrette forebyggelsesaktiviteter til sikring af det fysiske, psykiske og sociale arbejdsmiljø.
Indgå samarbejde mellem kommune og virksomheder om sundhed, sundhedsfremme og forebyggelse.
Indgå samarbejde med fagbevægelsen om indsatser til fremme af sundheden på arbejdspladserne.

 

Lovgrundlag 

Lov om sundhed
Lov om social service

Vedtagne politikker

 Sundhedspolitik.pdf (1.7 MB)

 Frivilligpolitik.pdf (379.6 KB) 

Nedsatte råd

Frivillighedsbestyrelsen 

Institutioner 

Sundhedshus og behandlerhus
Træning: Sundhedshuset samt
i Jetsmarkhallen og i Aabybrohallen

 

Billede fra øvelse med hjertemassage

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget