Teknik og miljø

Du er her: Forside Politikker Teknik og miljø Infrastruktur og beredskab Handlinger

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Forsyning Plan og byg

Handlinger

Udvalget for teknik og miljø vil i de kommende år arbejde med at gennemføre følgende handlinger, som opfølgning på de formulerede visioner og mål:

  • Dialog med staten (Vejdirektoratet) om VVM for omfartsvej mellem Brovst
  • Dæmning ved Ulvedybet, hvor dige og dæmning forhøjes og der etableres en ny vej
  • Trafikplan i samarbejde med NT incl. flextur
  • Anlægge nye cykelstier samt stiplanlægning med overblik over eksisterende og fremtidige stiarter (cykelstier, gangstier og ridestier) og omkostninger ved anlæggelse heraf
  • Redegøre for vandstandsstigning ved nyanlæg af veje, cykelstier, gangstier mv.
  • Helhedsorienteret beredskabsplanlægning med delpolitikker for de enkelte arbejdssteder, institutioner mv.
  • Buslommer anlægges for at reducere transporttid for den øvrige trafik
  • Udskiftningsplan for ”grøn” maskinpark

 

Budgetinformation

Opgaverne løses inden for følgende økonomiske rammer, som det fremgår af det korrigerede budget for 2010, 2011 og 2012, infrastruktur og beredskabsområdet udgør ca. 4% af det samlede budget.

Drift   2010 2011 2012
0.95 Beredskab/Redningsberedskab 8.746  8.885  8.556
2.01 Fælles formål 2.862  164  179
2.03 Arbejde for fremmed regning -1.362  -2.092  -2.189
2.05 Driftsbygninger og -pladser 1.700  1.700  1.600
2.11 Vejvedligeholdelse mv. 19.907  21.128  20.426
2.12 Belægninger mv. 10.136  9.336  7.899
2.14 Vintertjeneste 10.476  13.046  5.554
2.30 Kollektiv trafik, fælles formål 57  63  103
2.31 Kollektiv trafik, busdrift 12.715  10.441  12.882
2.41 Lystbådehavne mv. 504  366  440
  Ialt 65.741 63.037  55.450

Økonomiske nøgletal for politikområde 10 angivet i 1.000 kr.

Anlæg Budget 2012 
Stibelysning Hune 0,3
Havne og strandtoiletter 3,5
Øland-dæmning, veje, fortove, asfast
ved Trekroner og Gjøl Skoler
8,0
Cykelstier 3,0
Sikre skoleveje 2,0
Ialt 16,8

Anlægsudgift fra budget 2012 angivet i mio. kr.

 

Billede af dobbeltrettet cykelsti

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget