Teknik og miljø

Du er her: Forside Politikker Teknik og miljø Infrastruktur og beredskab

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Forsyning Plan og byg

Infrastruktur og beredskab

Trafikken på vore veje og stier er hjertet i den danske infrastruktur. Kommunerne er en central aktør i håndteringen af infrastrukturen med fokus på mobilitet, effektivitet, miljø, sikkerhed, borgere og erhvervslivet. Kommunen har ansvar for trafikafviklingen i kommunen og på tværs af kommunegrænser. Der er fokus på styring af trafikken med trafikinformation og trafikledelse.

Nedenfor finder du de på området formulerede visioner, mål, servicemål, politikker, institutioner og nedsatte råd.  

 

Vision

Vejområdet

I samarbejde med region og nabokommuner arbejder Jammerbugt Kommune for en 3. limfjordsforbindelse.
Det kommunale vejnet skal sikre en hensigtsmæssig trafikbetjening samt en god mobilitet for befolkningen og erhvervslivet i Jammerbugt Kommune.
Det betyder særligt at:

 • Det kommunale vejnet skal udvikles som en integreret del af det regionale vejnet, for at sikre kommunens sammenhæng til den øvrige region,
 • Det kommunale vejnet i byområderne skal planlægges som en integreret del af byudviklingen for at sikre, at Jammerbugt Kommune bliver et attraktivt sted at leve og være,
 • Den gennemgående trafik skal ledes uden om byområder, hvor folk bor og lever, hvis trafikken udgør en barriere, og
 • Alle kommunale vejearealer skal fremtræde velholdte og være i forsvarlig stand i forhold til færdselens art og størrelse med vægt på trafiksikkerhed og miljø.

 

Trafiksikkerhed

Alle vejenes trafikanttyper skal kunne færdes sikkert og trygt i trafikken. 

 

Stiområdet

Cykel- og gangstier i Jammerbugt Kommune skal fremstå velholdte og have sammenhæng med de gennemgående og tværkommunale stier.
Der skal ske en udbygning af egne offentlige stier af hensyn til cyklisters og andre lette trafikanters sikkerhed, tryghed, sundhed og rekreation.

 

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik skal sikre god fremkommelighed overalt i kommunen, således at den offentlige servicetrafik understøtter mulighederne for bosætning i hele kommunen, og via transport til og fra uddannelsesinstitutioner, er med til at sikre et kompetenceløft hos borgerne.

 

Beredskabsområdet

Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde alle i Jammerbugt Kommune en hurtig og forsvarlig hjælp i nødsituationer.
Redningsberedskabets risikopolitik skal være en naturlig del af Jammerbugt Kommunes bosætnings- og erhvervsindsats og dermed bidrage til at gøre kommunen til et sikkert og attraktivt sted at bo og drive virksomhed.

 

Havne

Havnene skal fremstå velholdte og som tidssvarende anlæg, og samtidig dermed være et aktiv for borgere og turister.

 

Mål

Jammerbugt Kommune vil indenfor vejområdet:

 • Samarbejde på vejområdet,
 • Prioritere et samarbejde med de øvrige nabokommuner, Vejdirektoratet og regionale institutioner i Region Nordjylland om etablering af; en vestlig 3. limfjordsforbindelse, et fornuftigt overordnet vejnet for vejklasse 1 og 2, i forhold til trafikkens omfang og karakter, opgraderingen af vejnettet mellem Aalborg og Thisted ved at deltage i arbejdet med en VVM for omfartsvej ved Brovst, Halvrimmen og Arentsminde, 
 • Etablering af nye tilslutningveje øst og syd for Aabybro, og
 • Etablering af en omfartsvej ved Saltum.

 

Vejkapital

Sikre at den eksisterende vejkapital, som er bundet i kommunens veje, fortove, torve-/torvepladser samt broer mv., som minimum opretholdes.

 

Belysning og nyindretning 

Kommunalbestyrelsens mål er:

 • at sikre bedre og mere energiøkonomisk belysning ved hjælp af renovering og styring af gadebelysningen, og
 • at arbejde for at indretning og udsmykning af de offentlige pladser højnes.

 

Glatføre

Sikre en effektiv og forsvarlig snerydning og glatførebekæmpelse, bl.a. ved en koordinering af vinterberedskabet med nabokommunernes indsats.

 

Trafiksikkerhed

Kommunalbestyrelsen vil sikre:

 • at der inden udgangen af år 2012 sker en reduktion på mindst 40% i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i forhold til 2002,
 • at udarbejde en sammenfattende overordnet trafiksikkerhedsplan, hvor cykelstier og gangstier indgår,
 • at etablere påkrævede trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger for at nå ovennævnte mål, og
 • at arbejde for at trafiksikkerhed indarbejdes i den fysiske planlægning ved lokalplanlægning og ved landzoneadministrationen.

 

Stier

Jammerbugt Kommune vil arbejde for en samlet stiplan der har fokus på: 

 • at skabe overblik over de eksisterende stiers beliggenhed, belægning og mulige anvendelse,
 • at skabe overblik over behovet for nye cykelstiforbindelser, der kan forbinde boligområder og større sommerhus/turistområder med de gennemgående og  tværkommunale cykelstier, og
 • at skabe overblik over behovet for nye vandre- og ridestier mellem byer og offentligt tilgængelige naturområder.

 

Havne

Jammerbugt Kommune vil arbejde for at der på havneområdet skabes velfungerende havne i dialog med brugerne at der foretages optimering af faciliteter og anlæg, så de er tidssvarende og at havnene er et aktiv for kommunens borgere og turister.

 

Kollektiv trafik

Jammerbugt Kommune vil arbejde med at harmonisere, således at alle områder i kommunen sikres et sammenligneligt serviceniveau:

 • at sikre en fleksibel betjening af landdistrikterne, ved at løse de transport opgaver der skal løses, men med en minimal ressourceindsats, 
 • at forbedre betjeningen af kommunens større byområder (hovedbyer) særligt med sigte på pendlerne, for hermed at bidrage til mindre vækst i biltrafikken,
 • at sikre en god tilgængelighed, mellem kommunes større byområder og uddannelsesinstitutioner i og udenfor kommunen,
 • at sikre sammenhæng og mulighed for omstigning mellem de forskellige kollektive transportformer, og
 • at tilrettelægge den kollektive trafik - med henblik på en begrænsning af energiforbrug og forurening.

 

Beredskab

Beredskabsområdet skal kunne yde den nødvendige hjælp, hurtigst muligt, på en sikker og forsvarlig måde.
Redningsberedskabets opgaver inddeles servicemæssigt i forebyggende og afhjælpende aktiviteter.
Forebyggelsesaktiviteterne i Jammerbugt Kommune skal stedse gennemføres og udbygges, således at de medvirker til at nedbringe risici ved brande og andre ulykker.
Det afhjælpende beredskab (brandvæsen) skal organiseres og have en kapacitet, så det kan løse de stillede opgaver på en tilfredsstillende måde og inden for et tilfredsstillende tidsrum.
Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, i forhold til lokale risici. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

 

Servicemål

Jammerbugt Kommune vil realisere målsætningerne indenfor Vej- og Parkområdet ved at:

 • Akutte vejskader (veje og broer) til fare for færdslen udbedres eller afmærkes hurtigst muligt, mens mindre slaghuller i asfaltveje udbedres indenfor 1 uge,
 • Sikre at infrastukturen via vejklasse 1 og 2 er velfungerende og i trafikal forsvarlig stand. Dette ved gennemførelse af professionelt vejeftersyn og sammenfatning i database, samt efterfølgende udarbejdelse af handlingsplan for vedligeholdelse,
 • Fortove, hvor fliser har for stort opspring repareres indenfor 14 dage, når disse er anmeldt eller konstateret af eget mandskab,
 • Fejlmeldte gadelys udbedres jf . de på hjemmesiden angivne regler. Ved spontant udfald af hele anlægsdele og påkørsel af anlæg, hvor der kan være berøringsfare, skal fejlretning være påbegyndt senest 4 timer efter registrering/anmeldelse. Fejl skal indberettes til Thy-Mors Energi på 96 70 22 00. Ved udfald af mere end 3 sammenhængende lyskilder skal reperationen være igangsat senest to arbejdsdage efter registrering/ anmeldelse. Fejl skal indtastes på hjemmesiden. Ved udfald af enkelte lyskilder skal reperation igangsættes senest 14 dage efter registrering/anmeldelse. Fejl skal indtastes på hjemmesiden. Hvis enkeltlamper er slukkede, påkørte eller på anden måde defekt, sker udbedring indenfor 14 dage, og
 • Snerydning & glatførebekæmpelse i perioden 1. oktober til og med 31. marts i ht. gældende regulativ for Vinterberedskab.

Der tilstræbes et højt oplysningsniveau via internettet og kommunens hjemmeside www.jammerbugt.dk, hvor diverse regulativer, procedurer mv. vil blive fremlagt. 

Havne: At der afholdes løbende møder med havneopsynet og årlige møder med brugerne af havnene for at sikre en god dialog med havnenes brugere.

 

Lovgrundlag

Færdselsloven
Lov om private fællesveje
Lov om offentlige veje
Beredskabsloven
Masteloven
Lov om trafikselskaber
Lov om kollektiv trafik
Telelov
Lov om beskyttelse af havnemiljø
Lov om dumpning af havbundsmaterialer
Lov om havne
Planloven 

Politikker og planer

Politik om serviceskilte

 Trafiksikkerhedsplan.pdf (2 MB)

 Beredskabsplan.pdf (2.4 MB)

Plan for risikobaseret dimensionering
Udbudspolitik
Servicestrategi 

Nedsatte råd

Beredskabskommission
Trafiksikkerhedsudvalg 

Institutioner

Vej & Park (leverandør)
Falckstationer (leverandør)

 

Billede af cyklister i der cykler i kanten af vejen

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget