Teknik og miljø

Du er her: Forside Politikker Teknik og miljø Infrastruktur og beredskab Tal og fakta

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Forsyning Plan og byg

Tal og fakta

Infrastrukturen

I Jammerbugt Kommune er der 1.033 km kommuneveje og 78,8 km statsveje. Infrastrukturen består samlet set af kommunevej, private fællesveje, cykelstier, fortove og et antal bygværker. De ressourcer, som anvendes til at udføre opgaver på vejområdet er de administrativt-tekniske medarbejdere samt driftspersonale fra Vej & Park.

Der er inden for Jammerbugt Kommune ikke reservationer på baggrund af projekterings- og anlægslove, men staten har i forbindelse med det statslige vejnet udlagt reservation til en omfartsvej syd om Arentsminde, Halvrimmen og Brovst og vest om Saltum. Aalborg Kommune har derudover foretaget reservationer i forbindelse med en evt. 3. limfjordsforbindelse, som også vil få konsekvenser for infrastrukturen i Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune’s samlede vejreservationer ses i retningslinjernes kapitel om trafikanlæg.

 

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed er et emne, som berører en stor del af befolkningen. Idéfaser i tilknytning til trafiksikkerhed har typisk en stor borgerinvolvering, og der er stor interesser for de foranstaltninger og investeringer, som kommunalbestyrelsen vil iværksætte. I 2012 er trafiksikkerhedsplanen revideret med bl.a. en skolevejsanalyse i områder med skoleluktninger og med analyse af problemstrækninger. Nedenstående illustration angiver trafikuheld på kommuneveje i perioden 1998-2011. Den sorte streg angiver sigtelinien på 40% for reduktion i antal trafikdræbte og alvorligt tilskadekomne. Antal uheld er i 2009-2010 faldet for at stige lidt igen i 2011. Tallene viser, at vi ligger inden for den fastsatte målsætning. 

 Illustration af uheld på kommuneveje i Jammerbugt Kommune

Trafikuheld på kommuneveje i Jammerbugt Kommune. Kilde: Vejdirektoratet 

Indsatsen kan typisk opdeles efter by- og landområde. I Jammerbugt Kommune sker hovedparten af ulykkerne i landzone, se næste tabel.

  By i 2009 By i 2011 Land i 2009 Land i 2011 Ialt i 2011
Aalborg 129 109 37 29 138
Hjørring 45 32 34 23 55
Frederikshavn 26 29 13 11 40
Mariagerfjord 20 16 29 18 34
Brønderslev 14 15 20 15 30
Vesthimmerland 13 8 18 18 26
Jammerbugt 9 9 17 17 26
Rebild 7 7 12 10 17
Læsø 1 1 1 1 2

Trafikuheld i 2009 og i 2011 med personskade i kommuner under Nordjyllands Politikreds opdelt på byzone og landzone. Kilde: Vejdirektoratet

I flere af vore nabokommuner har der været et fald i antal uheld, mens tallene i Jammerbugt ligger på samme niveau i hhv. 2009 og 2011.

 

Stier

Der foreligger en cykelstiplan for Jammerbugt Kommune, hvor borgernes ønsker til nye stier er vurderet og beskrevet. Se mere herom i retningslinje om stier.

 

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik skal sikre god fremkommelighed overalt i kommunen, og på hyrevognsområdet skal der sikres en god koordineret borgerbetjening. Jammerbugt Kommune har introduceret de såkaldte flexture, som erstatning for de tidligere teletaxier og enkelte lokalruter. Busruter i kommunen kan ses på kortet til højre og på NT's hjemmeside.

 

Beredskab

Beredskabet i Jammerbugt Kommune er dimensioneret efter risici. Den risikobaserede dimensionering er en systematisk tilrettelæggelse af redningsberedskabets forebyggende og afhjælpende indsats ud fra de risici, der findes i kommunen, og det betyder, at mulige hændelser såsom brand, sammenstyrtning og udslip er vurderet i forhold til lokaliteter som forsamlingslokaler, beboelsesejendomme, lagerhaller og veje med hensyn til, hvilke skader der kan opstå på personer, ejendom eller miljøet. Efter harmoniseringen og omlægning til risikodimensionering er der foretaget justeringer, der har medført et mere effektivt og rationelt beredskab. Beredskabskommissionen er organiseret direkte under kommunalbestyrelsen. I næste tabel ses nøgletal fra beredskabets årsberetning.

År Brandslukning  Redning  Miljøuheld 
2007 144 8 24
2008 138 18 28
2009 140 8 21
2010 152 16 29
2011 148  35  33

Nøgletal fra beredskabets årsberetning

 

Sammenligning med andre kommuner

Udgiftsniveauet inden for beredskabet er opgjort for en række sammenligningskommuner, som er Sorø, Faxe, Haderslev, Assens, Kerteminde, Mariagerfjord, Lolland, Struer, Thisted og Jammerbugt Kommuner. Tallene viser følgende for beredskab og vejvæsen:

  Jammerbugt Sammen­lignings­gruppen Region Nordjylland Hele landet
Redningsberedskab 223 235 280 232
Redningsberedskab, udgiftsniveau, indeks 96 101 120 100
Vejvæsen vejvedligeholdelse 522 522 594 520
Vejvæsen belægninger 408 274 129 133
Vejvæsen vintertjeneste 149 164 190 143
Vejvæsen ialt 1131 1141 1174 917
Vejvæsen kr. pr. m vej 41,4 50,7 42,5 72,8
Vejvæsen udgiftsniveau, indeks 123 124 128 100

Oplysninger fra budget 2012 som kr. pr. indbygger, hvor andet ikke er nævnt. Kilde: ECO Analyse, udtræk september 2012

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget