Teknik og miljø

Du er her: Forside Politikker Teknik og miljø Natur og miljø Agenda 21

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø Natur og miljø Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Infrastruktur og beredskab Forsyning Plan og byg

Agenda 21

Her kan du læse om de tiltag, der har en agenda 21 relevans indenfor politikområde Natur og miljø. 

Fremtidige agenda 21 tiltag, 2013-2016

Samarbejde med

Målrelevans

Klimatilpasningsplan

Plan og byg

Forsyning

Infrastruktur og beredskab

Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering

Nedbringelse af CO2 udledningen ved produktion / frem­bringelse af varme på varmeværker i Jammer­bugt Kom­mune

Forsyning

Mindskelse af miljøbelastning

Rammeudvidelse og lokal­planlæg­ning der giver mulig­hed for etablering af sol­energi på varme­værkerne i de 4 hoved­byer

Forsyning

Plan og byg 

Mindskelse af miljøbelastning

Forebyggelse af problemer med vandstands­stigning

Plan og byg

Forsyning

Infrastruktur og beredskab

Mindskelse af miljøbelastning

Stiplan - vandreruter 

Plan og byg 

Borgerinddragelse 

Anlæggelse af nye cykelstier og vandreruter

Infrastruktur og beredskab
Landdistrikt

Bæredygtig byudvikling

Anlæggelse af vandrestier i området Lien, Fosdalen og Sand­mosen (opfølgning på revideret fredning)

Infrastruktur og beredskab

Bæredygtig byudvikling

Naturpleje ved Lien   Biologisk mangfoldighed

Gennemførelse af de tiltag, der er beskrevet i vand­planerne i forhold til at sikre god økologisk tilstand i vand­løbene

  Biologisk mangfoldighed

Gennemførelse af de tiltag, der er be­skrevet i Natura2000 pla­nerne for at sikre, at de udpegede natur­typer og arter i om­råderne beskyttes og opnår gunstig bevarings­status

  Biologisk mangfoldighed

Strategisk Energiplan

Plan og byg

Forsyning

Infrastruktur og beredskab

Kommunale ejendomme
Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering

Udlægning af area­ler til potenti­elle bio­gasanlæg 

Plan og byg
Forsyning 

Mindskelse af miljøbelastning

Frem­tidens Land­brug Dia­plan - dialogbaseret plan­læg­ning 

Plan og byg 

Borgerinddragelse 

Pleje af fortidsminder. Ejere af fortids­minder tilbydes in­forma­tion om fortids­min­derne, og der gives vej­led­ning om egnede metoder til pleje af fortids­min­derne 

Beskæftigelse 

Borgerinddragelse

Samspil og koordinering

Pleje af beskyttede natur­områder. Særlig ind­sats for at sikre vokse­stederne for Vårko­bjælde og Hede­pletvinge 

 

Biologisk mangfoldighed

Natur­værdier på kom­munens a­rea­ler. Udvalg­te kom­munale arealer plejes og frem­står som ud­stillings­vindue for, hvordan for­skel­lige natur­typer kan plejes.   

 

Biologisk mangfoldighed

Forsøgs­projekt med sten­rev i Lim­fjorden. Forsøgs­projektet skal dokumen­tere hvor­vidt sten­rev og øget plante­vækst kan reducere kvælstof­ind­hold i fjorden  

 

Samspil og koordinering

Biologisk mangfoldighed

Natur- og kulturformidlingsstrategi. Naturafdelingen bidrager med viden om natur og kultur til naturfagsundervisningen 

Undervisning og fritid

Borgerinddragelse 

Indsatsplanlægning for vandindvindingsområder 

 

Mindskelse af miljøbelastning 

 

Hidtidige agenda 21 tiltag, 2009-2012

Samarbejde med

Målrelevans

Sikring af indvindingsoplande:

Skovrejsning v. Aabybro

Udlæg af nyt skov­rejsnings­område ved Brovst

Fordobling af skov­rejsnings­områder i Helhedsplan09

 

Mindskelse af miljøbelastning

Udvidelse af ledningsnet og for­synings­område for kollektive varmeforsyninger (Fjerritslev og Aabybro Varmeværker)

Forsyning

Mindskelse af miljøbelastning

Planlægning af vindmølle­områder

lokalplan ved Saltum Enge

lokalplan ved Drøstrup

lokalplan ved Klim Fjordholme 

Plan og byg

Infrastruktur og beredskab 

 

 

Mindskelse af miljøbelastning 

Praktisk miljøledelse på drifts­enheder

Plan og Byg

Forsyning

Infrastruktur og beredskab 

Mindskelse af miljøbelastning

Borgerinddragelse

Udvikling af dialogen med er­hver­vet om forbedret slam­håndtering ved ud­bring­ning på land­brugsjord

 

Mindskelse af miljøbelastning

Samarbejde med virksom­heder om fokus på olie­udskillere og produktion af in­formations­materiale

 

Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering

Udvikling af miljøberedskabet

Infrastruktur og beredskab

Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering

Samarbejde med miljø- og naturor­ganisa­tioner i Grønt Råd 

 

Samspil og koordinering

Vandforsyningsplan

 

Mindskelse af miljøbelastning

Handleplan for bekæm­pelse af bjørne­klo 

Kommunale ejendomme 

Biologisk mangfoldighed 

Udpegning af nye skovrejsningsområder ved Halvrimmen, Arentsminde, Skerping, Klim og Saltum til etable­ring af ny bynær skov

 

Bæredygtig byudvikling

Biologisk mangfoldighed

Indsamling af ønsker til ny sti­plan samt kort­lægning af nye ride­stier

Infrastruktur og beredskab

Sundhed 

Bæredygtig byudvikling

Grønt partnerskab om sti­system i Jammerbugt Golf­klub, tre km sti, indvies i april 2009

Infrastruktur og beredskab

Bæredygtig byudvikling

Samarbejde med Aalborg Univer­sitet om at under­søge Nols Sø's miljø­tilstand

 

Biologisk mangfoldighed

Borgerinddragelse

Samspil og koordinering

Naturpleje ved Grønne­strand, Klim Bjerg, Husby Hole og Sand­mosen

 

Biologisk mangfoldighed

Opblomst­ring af alger i Ulvedybet, miljøover­vågning

 

Biologisk mangfoldighed

Udpegning af nye poten­tielle våd­områder

 

Biologisk mangfoldighed

Samarbejde med nabo­kommuner om Lim­fjorden

Deltagelse i Limfjordsrådet

LAG - fiskeriprogram i Nord­jylland

 

Biologisk mangfoldighed

Samspil og koordinering

Naturture arrange­res i sam­arbejde med naturforeninger og skovdistrikt

 

Biologisk mangfoldighed

Bæredygtig byudvikling

Praktisk miljøledelse i Teknik- og Miljøforvaltningen –mere klima- miljø- og ressource­tankegang i sags­behandlin­gen

Plan og byg

Infrastruktur og beredskab

Forsyning  

Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget