Teknik og miljø

Du er her: Forside Politikker Teknik og miljø Natur og miljø Handlinger

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø Natur og miljø Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Infrastruktur og beredskab Forsyning Plan og byg

Handlinger

Udvalget for teknik og miljø vil i de kommende år arbejde med at gennemføre følgende handlinger, som opfølgning på de formulerede visioner og mål:

 • Gennemførelse af indsatser vedr. natur- og vandplaner
 • Vandforsyningsplan
 • Naturkvalitetssystem  
 • Landskabskarakterkortlægning
 • Projektet ”Jordbrugets Fremtid” - robuste og sårbare arealer
 • Retningslinier for placering og udformning af driftsbygninger på landbrugsbedrifter
 • Opfølgning på praktisk miljøledelse på driftsenhederne
 • Pleje af fortidsminder
 • Pleje af beskyttede naturområder
 • Naturværdier på kommunens arealer
 • Forsøgsprojekt med stenrev i fjorden
 • Beskytte kildepladser for drikkevand
 • Naturfagsundervisning og samarbejde med folkeskolen om strategi for natur- og kulturhistorisk formidling
 • Gangstier og rekreative stier
 • Udskiftningsplan for ”grøn” maskinpark

 

Budgetinformation

Opgaverne løses inden for følgende økonomiske ramme, som det fremgår af det korrigerede budget for 2010, 2011 og 2012, natur og miljøområdet udgør under 1% af det samlede budget. Budgettallene har alene sammenhæng til servicemålene/driftsopgaverne, men ikke til planlægning i det åbne land og formidlingsopgaver. 

Drift  

2010 

2011  2012
0.10 Faste ejendomme 685  685  743
0.20 Grønne områder og naturpladser 10.104  10.693  10.508
0.52 Fredningserstatninger  103     
0.53 Skove 363  262  160
0.54 Sandflugt 316  149  326
0.55 Naturpleje 1.036  1.036  1.036
0.71 Vedligeholdelse af vandløb 2.328  2.754  2.564
0.72 Bidrag for vedligeholdelses-arbejder 663  663  663
0.80 Miljøbeskyttelse fælles formål 102  102  102
0.89 Øvrig planlægning og undersøgelser, tilsyn 699 1.393  703
0.91 Skadedyrsbekæmpelse 56  -6  -22
  Ialt 16.455  17.731  16.783

Økonomiske nøgletal for politikområde 9 angivet i 1.000 kr.

 

Billede af dialog med vigtige aktører inden for jordbruget, herunder producenter af kartofler i Vildmosen

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget