Teknik og miljø

Du er her: Forside Politikker Teknik og miljø Natur og miljø

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø Natur og miljø Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Infrastruktur og beredskab Forsyning Plan og byg

Natur og miljø

Kommunens indsats inden for natur og miljø skal skabe sammenhængende planer og initiativer, der både kan styrke naturbeskyttelsen, borgernes natur og kulturoplevelser, samt medvirke til udvikling i landdistriktsområder, der har problemer med beskæftigelse, bosætning mv. Kommunen godkender og fører også tilsyn med virksomheder og landbrug.
Nedenfor finder du de på området formulerede visioner, mål, servicemål, politikker, institutioner og nedsatte råd.

 

Vision

I den kommunale indsats på natur- og miljøområdet vil vi arbejde på at fremme de naturværdier, der findes i Jammerbugt Kommune, og der igennem gøre kommunen til et mere attraktivt sted at leve og være.

Sigtet er at etablere en miljømæssig og bæredygtig udvikling, der imødekommer behov for borgere, dyre- og planteliv og samtidig sikre fremtidige generationers muligheder. Det er kommunalbestyrelsens vision: 

 • at kommunen skal fastholdes som et af landets grønneste områder, hvor natur-, landskabs- og kulturværdier beskyttes, plejes og forbedres ud fra naturens egen værdi,
 • at brugen af den lokale natur skal fremmes i en fin balance mellem benyttelse og beskyttelse,
 • at hver by har adgang til et skovareal eller et lysåbent rekreativt naturområde inden for en afstand af 1 km fra bygrænsen, og
 • at de unikke strande ved Jammerbugten og strandenge ved Limfjorden skal beskyttes og plejes under hensyntagen til, at de er vigtige ressourcer for friluftslivet, befolkningens sundhed og en bæredygtig turisme.

 

Jammerbugt Kommune følger ændringer i klimaet og justerer natur- og miljøforvaltningen i tide for at minimere de samfundsmæssige omkostninger ved stigende vandstand mv.

Inddragelse af borgere og lodsejere er en integreret del af miljø- og naturforvaltningen i Jammerbugt Kommune for at sikre et lokalt ejerskab.

 

Mål

Den overordnede målsætning er bevarelse og aktiv pleje af miljø- og naturværdier i overensstemmelse med visionerne for kommunen.
Strategien er gennem forvaltningen af de enkelte områder at sikre en forebyggende og helhedsorienteret indsats mod forurening af vand, jord og luft. Mere specifikt vil kommunalbestyrelsen arbejde for følgende mål i forhold til de enkelte områder:

 

Miljø

På miljøområdet er det kommunalbestyrelsens mål:

 • at tage udviklingen i klimaet alvorligt og inddrage stigende vandstand i sagshandlingen,
 • at forebygge miljøproblemer (herunder støj) i jord, vand og luft gennem godkendelser og tilsyn,
 • at yde hurtig og kompetent hjælp i forbindelse med forureninger og miljøuheld,
 • at sikre rent urenset drikkevand til alle borgere ved at prioritere beskyttelse af grundvandet højt (indsatsplanlægning),
 • at informere og vejlede virksomheder, landbrug og borgere om forebyggelse af miljøproblemer, og
 • at sikre effektiv bekæmpelse af skadedyr.

 

Jordbrug

Jammerbugt Kommune vil arbejde for at fastholde og udvikle en alsidig og miljømæssig bæredygtig landbrugsproduktion.
Jordbrugsplanlægningen skal koordineres med Vand- og Naturplanerne.

 

Virksomheder

Det er kommunalbestyrelsens mål at systematisere samarbejdet med virksomheder, så det forbliver attraktivt for nye virksomheder at lokalisere sig i Jammerbugt Kommune.

 

Natura 2000-områder

Det er kommunalbestyrelsens mål at de internationale naturbeskyttelsesområder skal forvaltes i overensstemmelse med de kommunale handleplaner, så beskyttelsen af internationalt truede naturtyper og arter varetages.

 

Naturbeskyttelse

Det er kommunalbestyrelsens mål:

 • at de udpegede regionale naturområder skal sikres som kerneområder for beskyttelsen af et varieret plante- og dyreliv og af særlige landskabelige, geologiske og kulturhistoriske værdier,
 • at de udpegede naturområder skal kunne anvendes flersidigt under hensyn til natur- og kulturhistoriske interesser samt til friluftsliv og turisme, og
 • at alle områder med naturbeskyttelsespotentiale skal understøtte et alsidigt dyre- og planteliv.

 

Naturbeskyttelse med rekreativt fokus 

Det er kommunalbestyrelsens mål:

 • at sikre rene og indbydende strande og klitlandskaber,
 • at sikre varierede og velfungerende naturarealer til rekreative formål i hele kommunen,
 • at skabe god tilgængelighed til naturoplevelser ved at etablere netværk af vandre-, cykel- og ridestier under forudsætning af, at naturen ikke forringes,
 • at sikre byrum og grønne områder med mulighed for rekreativ udfoldelse,
 • at planlægge og udføre naturprojekter med fokus på at øge artsdiversiteten og med mulighed for rekreation, motion og friluftsoplevelser, og
 • at sikre effektiv bekæmpelse af invasive arter.

 

Vandforsyning og drikkevandskvalitet

Det er kommunalbestyrelsens mål: 

 • at opretholdes en decentral indvindingsstruktur koncentreret om de gode kildepladser med et færre antal vandværker, der så vidt muligt har kildepladser indenfor OSD-områderne, og
 • at  iværksætte handlinger,  bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner, der kan medvirke til øget beskyttelse af grundvandet. Det er hensigten, at styrke grundvandsbeskyttelsen ved at indsatsplanerne bl.a. skal indbefatte skærpelser i forholdt til arealanvendelse, ønsker til naturgenopretning, skovrejsning, krav til lokalplaner og lignende, som i det omfang det er muligt, skal stille begrænsninger for hvad arealerne kan anvendes til, i områderne med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplandene til almene vandværker.

 

Vådområder

Det er kommunalbestyrelsens mål:

 • at medvirke til at målet for kvælstofreduktion til Limfjorden via vådområder opnås,
 • at der altid er udpeget forskellige lokaliteter til etablering af potentielle vådområder, og
 • at opfordre til og gennem vejledning understøtte etablering af private vådområder

 

Blå og grønne korridorer

Det er kommunalbestyrelsens mål:

 • at spredningsmuligheder for dyr og planter skal sikres, beskyttes og udbygges ved planlægning af byudvikling og infrastruktur,
 • at dyrs og planters levesteder og spredningsveje forbedres inden for de blå og grønne korridorer, og
 • at de blå og grønne korridorer gøres tilgængelige for borgere og turister.

 

Kommunens naturpleje

Det er kommunalbestyrelsens mål:

 • at synliggøre hvilke sjældne og truede arter vi passer på gennem naturplejen,
 • at arbejde for at tidligere lysåbne arealer, der nu er under tilgroning, bringes tilbage til den lysåbne tilstand,
 • at pleje naturarealer - gerne ved afgræsning med dyr,
 • at friholde offentlige vejarealer for tilgroning, og
 • at fremme biodiversiteten ved, at skabe variation og flere lysåbne arealer i sammenhængende naturområder.

 

Naturformidling

Gennem information og god dialog med borgerne har vi fokus på:

 • at gøre flere bevidste om nødvendigheden af at øge den biologiske mangfoldighed,
 • at synliggøre hvad der gør naturområder til gode levesteder for sjældne og truede arter, og
 • at informere om naturplejemetoder over for private lodsejere.

 

Vandløbspleje

Det er kommunalbestyrelsens mål at styrke samarbejdet med alle relevante parter i forbindelse med implementering af vandplanerne.

 

Brug af vandløb, søer og kystvande

Det er kommunalbestyrelsens mål at rekreativ anvendelse af vandløb, søer og kystvande såsom badning, surfing, sejlads og fiskeri skal afvejes i forhold til generelle overvejelser mellem benyttelse og beskyttelse.

 

Landskab og geologi

Det er kommunalbestyrelsens mål:

 • at synliggøre de værdifulde geologiske områder i kommunen, bl.a. for at trække borger og turister til,
 • at sikre geologiske landskabstræk og formationer, således de karakteristiske træk består og til stadighed kan iagttages (studeres), herunder især de værdifulde geologiske områder,
 • at det åbne land forbliver uforstyrret og ikke skæmmes af tekniske anlæg, således at de værdifulde landskaber bevares, og
 • at gøre mere brug af landskabskaraktermetoden.

 

Skovrejsning

Målet med skovrejsning i Jammerbugt Kommune er:

 • at forbedre borgernes adgang til rekreative områder,
 • at skabe større skovarealer og flere småskove med gode levesteder for dyre- og plantelivet, og
 • at sikre grundvandet. 

 

Ved udlæg af flere skovrejsningsområder har vi især fokus på:

 • at øge mulighederne for at foretage bynær skovrejsning ved hovedbyer og landsbyer,
 • at udpege skovrejsningsområder især på bakkeøer i de lokalsamfund som er meget skovfattige, og
 • at udpege større sammenhængende og varierede naturområder som på sigt kan være attraktive for private fonde, statsskovvæsenet eller privat-oftentlige partnerskaber.

 

Vi vejleder private lodsejere til at foretage privat skovrejsning inden for de udlagte skovrejsningsområder for at fremme småskove, som kan indgå i de blå og grønne korridorer. 
Vi sikrer udsigter og kig fra offentlige veje til højt prioriterede landskabs- og kulturmiljøer ved at indarbejde bestemmelser herom i lokalplaner, fredninger, og ved at udlægge flere minusområder for skovrejsning.

 

Kulturmiljø

Kulturmiljøarven i Jammerbugt Kommune skal beskyttes og bruges med omtanke, så kommende generationer kan opleve kulturspor fra tidligere generationer. Kommunalbestyrelsen vil derfor beskrive, synliggøre og formidle de kulturhistoriske helheder, de værdifulde spor og enkeltelementer og den egnskarakteristiske bebyggelsesstruktur og byggeskik. Helt konkret er kommunalbestyrelsens mål:

 • at kirkerne, de markante fortidsminder og de fredede bygningsanlæg fortsat fremstår som tydelige kendingsmærker i landskabet,
 • at kirkernes betydning som kulturhistoriske monumenter ikke må forringes ved byggeri og anlæg i næromgivelserne, og
 • at de kulturhistoriske interesser indarbejdes i procedurer og kvalitetssikringssystemer i den øvrige planlægning.

 

Servicemål

Jammerbugt Kommune vil realisere målsætningerne ved at:

 • Udarbejde en virksomhedsplan der blandt andet samler visioner, mål, indsatsområder, samarbejdsrelationer og handleplaner for politikområdet,
 • Udføre tilsyn og meddele godkendelser efter de fastsatte aftaler og tidsfrister mellem kommuner og Miljøstyrelsen,
 • Iværksætte indsatsplanlægningen på grundvandsområdet sammen med grundvandsrådet,
 • Udarbejde handleplan for bekæmpelse af bjørneklo og andre invasive arter i Jammerbugt kommune,
 • Iværksætte arbejdet med udmøntning af de statslige vand- og naturplaner i kommunale handleplaner.
 • Udføre naturpleje og forbedre de rekreative stier i de fredede områder, samtidig med at informationen om områderne forbedres,
 • Kortlægge eksisterende rekreative stier med henblik på udarbejdelse af et sammenhængende stinet,
 • Afholde årlige naturture i samarbejde med naturvejledere og andre naturinteresserede,
 • Så vidt det er muligt, at imødekomme ønsker fra lokale institutioner og grupper om fagligt bistand og vejledning i projekter om natur og miljø,
 • Bruge hjemmesiden til løbende miljø og naturformidling (Naturkalender),
 • Vedligeholde og pleje de kommunale grønne områder i byzone,
 • Renholde og servicere kommunens badestrande. Strandene renses dagligt i perioden 1. maj til medio oktober. Uden for perioden indsamles ilanddrevet gods efter behov,
 • I Blå Flagperioden indsamles der dagligt renovation fra renovationsstativer på stranden,
 • Sikre opfyldelse af krav til Blå Flag på 9 strande og to havne,
 • Udføre vandløbspleje efter de kommunale regulativer,
 • Udføre bekæmpelse af bjørneklo på kommunale arealer,
 • Bekæmpe rotter ved alle ejendomme i kommunen,
 • Give god og hurtig information og varsling til borgere ved stormflod, miljøuheld og forureninger.

 

Lovgrundlag 

Naturbeskyttelsesloven
Kystbeskyttelsesloven
Husdyrloven
Miljøbeskyttelsesloven
Råstofloven
Jordforureningsloven
Vandløbsloven
Vandforsyningsloven
Miljømålsloven
Habitatdirektivet
Vandrammedirektivet
Biodiversitetsdirektiv m.v.
Det kommunale råderum er detailstyret gennem statslige udmeldinger og landsplandirektiver. 

Vedtagne politikker

Vandhandleplan
Natura2000 handleplaner
Indsats vedr. bekæmpelse af bjørneklo 

Nedsatte råd

Grønt råd 
Limfjordsrådet
Grundvandsrådet

Hegnssyn 

Institutioner

Vej & Park (leverandør)
Naturskoler

 

Billede af blomstereng

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst