Teknik og miljø

Du er her: Forside Politikker Teknik og miljø Plan og byg Agenda 21

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyning Plan og byg Handlinger Tal og fakta Agenda 21

Agenda 21

Her kan du læse om de tiltag, der har en agenda 21 relevans indenfor politikområde Plan og byg. 

Fremtidige agenda 21 tiltag, 2013-2016

Samarbejde med

Målrelevans

Udlæg af nye vindmølle­områder i Helheds­plan13

Natur og miljø

Infrastruktur og beredskab 

Mindskelse af miljøbelastning
Udar­bejdel­se af master­planer for Fjerrit­slev og Brovst by  

Bæredygtig byudvikling

Borgerinddragelse

Strategi for anvendel­se af midler efter Grøn Ordning (VE loven)

 

Mindskelse af miljøbelastning

Borgerinddragelse

Stiplan - vandreruter Natur og miljø Borgerinddragelse 
Blokhus Bæk - tage højde for klima­forand­ringer   Bæredygtig byudvikling
Frem­tidens Land­brug Dia­plan - dialogbaseret plan­læg­ning Natur og miljø Borgerinddragelse
Udlægning af area­ler til potenti­elle bio­gasanlæg

Forsyning

Natur og miljø

Mindskelse af miljøbelastning

Rammeudvidelse og lokal­planlæg­ning der giver mulig­hed for etablering af sol­energi på varme­værkerne i de 4 hoved­byer

Forsyning

Natur og miljø

Mindskelse af miljøbelastning

Forebyg­gelse af proble­mer med vandstands­stig­ning 

Natur og miljø

Infrastruktur og beredskab

Forsyning 

Mindskelse af miljøbelastning

 

Indsats for at motivere borgerne til at energi­reno­vere deres helårs­huse 

  Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering

Borgerinddragelse

Strategisk Energiplan

Natur og miljø

Forsyning

Infrastruktur og beredskab

Kommunale ejendomme

Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering

Borgerinddragelse

 

Deltagelse i Projekt SmartCityDK

  • Energi­renove­ring af offent­lige insti­tutio­ner
  • Kompetenceløft af hånd­værke­re
  • Energirenovering af sommer­huse / fritids­huse

Kommunale ejendomme

Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering

Klimatilpasningsplan

Natur og miljø

Forsyning

Infrastruktur og beredskab

Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering

Bæredygtig byudvikling

 

Hidtidige agenda 21 tiltag, 2009-2012 Samarbejde med

Målrelevans

Planlægning af vindmølle­områder

lokalplan ved Saltum Enge

lokalplan ved Drøstrup

lokalplan ved Klim Fjordholme

Natur og miljø

Infrastruktur og beredskab 

Mindskelse af miljøbelastning

Tilskud til nedrivning af ned­slidte huse i land­områder

Landdistrikt

Byroller

Bæredygtig byudvikling

Udarbejdelse af master­planer for Aaby­bro og Pandrup by  

Bæredygtig byudvikling

Borgerinddragelse

Bæredygtigheds­vurdering af lokal­planer  

Bæredygtig byudvikling

Stiplan for cykelstier Infrastruktur og beredskab

Mindskelse af miljøbelastning

Bæredygtig byudvikling

Idéoplæg om samling af VUC, Nordbo, ungdoms­boliger, 10. Klasses center 

Kommunale ejendomme

Undervisning og fritid

Dagtilbud 

Bæredygtig by­udvikling 

Praktisk miljøledelse i Teknik- og Miljø­forvalt­ningen – mere klima-, miljø- og ressource­tankegang i sagsbehand­lingen

Natur og Miljø
Infrastruktur og beredskab
Forsyning

 

Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering

Praktisk miljøledelse på de kommunale in­stitu­tioner (folkeskoler, børnehaver / SI'er og SFO'er)

Dagtilbud

Undervisning og fritid

Mindskelse af miljøbelastning

Borgerinddragelse

Praktisk miljøledelse på driftsenheder

Natur og Miljø

Forsyning

Infrastruktur og beredskab

 

Borgerinddragelse

Indførelse af lempeligere krav ved opstilling af solceller  

Mindskelse af miljøbelastning

Tilskud til medlemskabet af "Grønt Flag / Grøn Skole" & "Grønne Spirer" i 2011 og 2012 - til­skuddet blev søgt gennem Grøn Ordning (VE-loven) 

Dagtilbud

Undervisning og fritid 

Mindskelse af miljøbelastning

Messe og katalog om energirenovering for sommerhusejere i samarbejde med Hjørring Kommune i 2012 - Projekt Fremtidens Feriebolig - tilskud fra Grøn Ordning (VE-loven)

 

Mindskelse af miljøbelastning

Borgerinddragelse

Samspil og koordinering

Bæredygtigt og klimavenligt byggeri - deltagelse i SmartCityDK

 

Mindskelse af miljøbelastning

Klimakuffert til alle kommunens folkeskoler med materialer til undervisningen i vedvarende energi - tilskud fra Grøn Ordning (VE loven)

Undervisning og fritid

Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering 

Klimakuffert til Fjerritslev Gymnasium med materialer til undervisningen i vedvarende energi - tilskud fra Grøn Ordning (VE loven)

 

Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering

LEC (LEGO Education Center) læringscenter til Brovst Skole, materialer til energiundervisningen - tilskud fra Grøn Ordning (VE loven)

Undervisning og fritid 

Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering 

Vejrstationer til undervisningssteder - tilskud fra Grøn Ordning (VE-loven) 

Undervisning og fritid

Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering

 

Billede af vindmølle ved Rendbæk

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget