Teknik og miljø

Du er her: Forside Politikker Teknik og miljø Plan og byg

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyning Plan og byg Handlinger Tal og fakta Agenda 21

Plan og byg

Dette politikområde omfatter arealudlæg og arealregulering.

Politikområdet har sammenhæng med byrollerne. Arbejdet med byroller er en velegnet tilgang til at åbne den lokale debat om den enkelte by eller bydels problemer og potentialer, og til at få både borgere, erhvervsliv og politikere til at udvikle dialog, samarbejde og partnerskaber omkring byens udvikling.

Nedenfor finder du de på området formulerede visioner, mål, servicemål, politikker og nedsatte råd

 

Vision

Jammerbugt Kommune ønsker at skabe en langsigtet planlægning med en troværdighed, der sikrer, at såvel private som virksomheder ønsker at investere i Jammerbugt Kommune.

Den enkelte by skal udvikles og styrkes på baggrund af dens særlige kvaliteter i overensstemmelse med byernes byroller.

Planerne skal have en rummelighed, så borgerne kan bygge nye boliger i de bysamfund, som de ønsker at bo i.

Der skal via planlægningen skabes grundlag for, at de centrale dele af vores byer bliver tættere og får mere karakter af by. Dette skal bl.a. ske ved at fortætte de centrale dele af hovedbyerne og styrke detailhandlen i de centrale bydele.

Jammerbugt Kommune vil i byzonen anvende funktionsopdeling i den fysiske planlægning til at forbygge og hindre konflikter mellem forskellige byfunktioner. Ligeledes skal det via landzoneadministrationen sikres, at der ikke sker en byspredning ud i det åbne land.

Jammerbugt Kommune vil i planlægningen sikre, at der er fokus på såvel klimaforbyggelse som klimatilpasning.

 

Mål

Byerne i Jammerbugt Kommune udvikles i samspil med hinanden, så den samlede bystyrke og attraktivitet understøttes. Byer skal omdannes og udvikles i respekt for deres historie og bynære landskab.

 

Boligbyggeri

Det er kommunalbestyrelens mål:

 • at rammedelen og landsbyafgrænsningerne rummer passende arealer til etablering af nye boliger i alle bysamfund,
 • at byfortætning prioriteres forud for udlæg af nye boliggrunde i byranden,
 • at byvæksten sker inde fra den eksisterende by og udad (rækkefølge),
 • at der er adgang til attraktive og velbeliggende byggemuligheder i de byer, hvor der er efterspørgsel,
 • at nye udstykninger skal have hver sin særlige kvalitet, enten naturskøn beliggenhed, gode bymæssige kvaliteter, lavenergi eller forbindelse til rekreative områder,
 • at vi i planer og sagsbehandlingen forebygger miljøkonflikter ved bl.a. at miljøklassificere og sikre etablering af foranstaltninger for at boliger ikke påvirkes af støj, lys, røg og lugt,
 • at planer reserverer areal til etablering af grønne kiler og stier mellem byer og potentielle rekreative områder i det åbne land,
 • at unikke kulturhistoriske bygninger og deres omgivelser beskrives og beskyttes i planer med henblik på at opretholde deres autentiske funktion eller at videreudvikle denne,
 • at saneringsplanen for udtjente bygninger,  især i landsbyerne, fortsætter,
 • at der i lokalplanlægning og byggesagsbehandlingen kommer mere fokus på energirigtig byggeri for bl.a. at sikre yderlige CO2 reduktion, og
 • at kommunen gennem dialog formidler den nordjyske viden, erfaring og kompetence, så den nordjyske byggebrance nationalt og internationalt forstærkes og udvikles.

 

Erhvervsudvikling

Det er kommunalbestyrelsens mål

 • at hovedbyerne rummer arealer, der kan sikre en bred erhvervsudvikling, og 
 • at der sikres mulighed for at små virksomheder mv. kan udvikle sig i landsbyer.

 

Offentlige arealer

Kommunalbestyrelsen sikrer udlæg til nye institutioner og udvidelse af offentlige administrationer i de centrale dele af alle hovedbyer og i de største landsbyer.

 

Sommerhusområder

Det er kommunalbestyrelsens mål:

 • at kapaciteten og rummeligheden inden for eksisterende sommerhusområder skal udnyttes mest muligt, 
 • at nye arealudlæg begrænses,
 • at der ved planlægning for både eksisterende og nye sommerhusområder tages hensyn til de omkringliggende naturområder, så sommerhuse fremstår arkitektonisk ensartede og tilpasset naturområdernes varierede udtryk, og
 • at eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål ved at helårssamfund i populære ferieområder sikres til helårsbeboelse og ikke tages i brug som sommerhuse.

 

Detailhandel

Det er kommunalbestyrelsens målsætning:

 • at skabe gode rammer for en fortsat positiv udvikling i detailhandlen i Jammerbugt Kommune,
 • at styrke detailhandelsudviklingen i de større handelsbyer for at skabe mere levende og varierede bymidter, og
 • at sikre, at planlægningen også understøtter detailhandlen i landsbyerne, så den eksisterende butiksforsyning fortsat kan opretholdes.

 

Detailhandel i Aabybro

Kommunalbestyrelsen ønsker, at understøtte en udvikling, der kan udvikle Aabybro til en attraktiv og livlig handelsby. 
Aabybro skal være hoveddrivkraften i kommunens detailhandel og fortsat være konkurrencedygtig i en regional sammenhæng. Samtidig kan en styrkelse af Aabybro som handelsby virke som en ”buffer” mod den stigende konkurrence fra Aalborg og betyde, at flere vælger det lokale udbud. 

Kommunalbestyrelsen ønsker, at den fremtidige indsats fokuserer på at skabe en attraktiv bymidte, hvor der fortsat er en tæt samlokalisering af dagligvare- og udvalgsvarebutikker, hvilket er med til at sikre et fortsat stort dagligt kundeflow til centrum. Butikker med særlig pladskrævende varer skal imidlertid fortrinsvist placeres uden for bymidten.

 

Detailhandel i Fjerritslev og Brovst

Detailhandlen i Fjerritslev og Brovst skal fastholdes på nuværende niveau inden for såvel dagligvare- som udvalgsvarehandlen for at understøtte byernes rolle som hovedbyer i Jammerbugt Kommune. 

Detailhandlen i de to byer skal derfor have en udvidelsesmulighed, som svarer til væksten i deres opland.

 

Detailhandel i Blokhus og Hune

Detailhandlen i Blokhus og Hune skal vokse i takt med befolkningsudviklingen og udviklingen i turismen, som har en afgørende betydning for detailhandlens udviklingsmuligheder i Blokhus/Hune.

I Blokhus skal nye butikker placeres i bymidten og primært koncentreres omkring Torvet, hvor hovedparten af den eksisterende butikbestand er beliggende, og langs den vestligste del af Aalborgvej.
I Hune er målet at sikre bedre sammenhæng mellem butiksområdet ved rundkørslen ved Vesterhavsvej og Pirupvej og butiksområdet ved krydset mellem Vesterhavsvej og Kirkegade. Ligeledes er det et mål at boldbanen kommer til at indgå i centerområdet.

 

Detailhandel i Pandrup og Saltum

I Pandrup og Saltum er det kommunalbestyrelsens mål, at især dagligvarehandlen skal styrkes. Udvalgsvarehandlen skal fastholdes på nuværende niveau i Pandrup og Saltum.

 

Detailhandel i de øvrige byer

Det er Jammerbugt Kommunes mål at fastholde den bedst mulige dagligvareforsyning i kommunens øvrige byer. Indsatsen skal bl.a. bestå i at sikre lokalcentrene fortsatte udviklingsmuligheder, så der kan ske udvidelse af eksisterende butikker eller etableres nye butikker i et rimeligt omfang til den lokale forsyning.

 

Kystnærhedszonen

Det er kommunalbestyrelsens mål:

 • at arbejde for at udviklingen i kystnærhedszonen sker ud fra langsigtede visioner,
 • at beskytte kystlandskabet mod unødvendig bebyggelse, og
 • at arbejde for at sikre offentlighedens adgang til kysten.

 

Landzoneadministration

Det er kommunalbestyrelsens mål

 • at landzonen skal friholdes for spredt og tilfældig byudvikling og det åbne land primært anvendes som erhvervsområde for landbrug, skovbrug og fiskeri samt til rekreative naturoplevelser
 • at landzoneområder med risiko for oversvømmelse ikke anvendes til byggeri og nye anlæg 
 • at der er en klar adskillelse mellem by, sommerhusområde og det åbne land og
 • at kommunens rammedel i landzonen skal forebygge og hindre konflikter mellem forskellige anvendelser

 

Vindmøller

Det er kommunalbestyrelsens mål:

 • at medvirke til at opfylde den nationale målsætning for udbygning med vindenergi og støtte vindmølleudbygningen,
 • at nye møller planlægges i sammenhæng med sanering af utidssvarende og/eller uheldigt opstillede vindmøller, som middel til at fremme en bæredygtig udvikling,
 • at sikre, at landskabs-, natur-, kultur- og miljømæssige samt kulturhistoriske interesser ikke tilsidesættes ved at reducere udlæg af vindmølleområder til så få som muligt, og i videst muligt omfang sikre hensynet til naboerne og
 • at der altid er udpeget områder, hvor det landskabeligt er hensigtmæssigt at opstille vindmøller.

 

Tekniske anlæg

Det er kommunalbestyrelsens mål:

 • at sikre en velfungerende energiproduktion, transmission, distribution og forsyning,
 • at være på forkant med mobiltelefonien ved at sikre, at sendeforhold i Jammerbugt Kommune fortsat udvikles,
 • at sikre at den eksisterende tekniske infrastruktur udnyttes optimalt,
 • at tage størst muligt hensyn til landskabs-, natur- og kulturværdier, når den tekniske infrastruktur ændres, og
 • at der gennem udvidelse af rammeområder, samt lokal­planlæg­ning gives mulig­hed for etablering af sol­var­me på varme­værkerne i de 4 hoved­byer.

 

VVM (Vurdering af virkning på miljøet)

Det er kommunalbestyrelsens mål:

 • at forebygge konflikter mellem forurenende virksomheder og deres omgivelser,
 • at undgå uacceptable gener fra eksisterende, forurenende og støjende virksomheder, og
 • at sikre at anlæg, der kan påvirke miljøet væsentligt, ikke realiseres før der er gennemført en grundig undersøgelse af, hvordan miljøet påvirkes af projektet, herigennem sikres grundlaget for at træffe miljørigtige beslutninge.

 

Servicemål

Planteam udarbejder mindst 6-8 lokalplaner pr. år
Bygteams sagsbehandlingtid for en byggetilladelser er 6 uger.
 

Lovgrundlag

Planloven (yderkommune)
Byggeloven

Vedtagne politikker

Arkitekturpris
Skiltepolitik
Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområdet
P-Norm 

Nedsatte råd

Grønt råd    
Hegnssyn  
Huslejenævn

 

Billede af boligområde med ens sorte tage

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget