Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.C1

 
Vest Midt Nord-øst

Fjerritslev Bymidte

Plannummer 04.C1 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Bebyggelsesprocent 110% 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Ved åben-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde skal have et grundareal på min. 700 m². Den bebyggelige del af grunden ekskl. evt. adgangsareal skal udgøre min. 600 m². Dobbelthuse kan ikke opføres på grunde mindre end 800 m².Ved tæt-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde udlagt til tæt-lav bebyggelse skal for hver boligenhed have et grundareal på min. 250 m² ekskl. eventuel adgangsvej og inkl. eventuel andel af fællesareal. Etageantal: På et byggeri i 1½ etage må trempelhøjden ikke overstige 1,25 m. Er trempelhøjden over 1,25 m anses byggeriet som 2 etager. Trempelhøjden er afstanden fra overkant gulvet i tagetagen til overkant tagspær. På et byggeri med udnyttet tagetage, svarende til ½ etage, må kviste ikke udgøre mere end 50 % af taglængden. Udgør kviste mere end 50 % af taglængden anses tagetagen for en hel etage. 
Områdets anvendelse Rammeområdet dækker Fjerritslev midtby. Området må anvendes til butiksformål til detailhandel og udvalgsvarehandel, boliger og liberale erhverv. 
Særlige bestemmelser Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Fjerritslev er 4.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 3.500 m² for dagligvarer og 2.000 m² for udvalgsvarer. 
Gælder for hele kommunen? Nej 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget