Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 15.C2

 
Vest Midt Nord-øst

Jernbanegade, Vestergade, Østergade m.fl.

Plannummer 15.C2 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Brovst 
Bebyggelsesprocent 110% 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Ved åben-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde skal have et grundareal på min. 700 m². Den bebyggelige del af grunden ekskl. evt. adgangsareal skal udgøre min. 600 m². Dobbelthuse kan ikke opføres på grunde mindre end 800 m².Ved tæt-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde udlagt til tæt-lav bebyggelse skal for hver boligenhed have et grundareal på min. 250 m² ekskl. eventuel adgangsvej og inkl. eventuel andel af fællesareal. Etageantal: På et byggeri i 1½ etage må trempelhøjden ikke overstige 1,25 m. Er trempelhøjden over 1,25 m anses byggeriet som 2 etager. Trempelhøjden er afstanden fra overkant gulvet i tagetagen til overkant tagspær. På et byggeri med udnyttet tagetage, svarende til ½ etage, må kviste ikke udgøre mere end 50 % af taglængden. Udgør kviste mere end 50 % af taglængden anses tagetagen for en hel etage. 
Områdets anvendelse Rammen dækker område i Brovst midtby. Området må anvendes til centerformål. 
Bebyggelsens omfang Erhverv skal etableres i stueetage. 
Særlige bestemmelser Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Brovst er 3.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 3.500 m² for dagligvarer og 2.000 m² for udvalgsvarer. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst