Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 16.C1

 
Vest Midt Nord-øst

Halvrimmen Bymidte

Plannummer 16.C1 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Halvrimmen 
Bebyggelsesprocent 80% 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Ved åben-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde skal have et grundareal på min. 700 m². Den bebyggelige del af grunden ekskl. evt. adgangsareal skal udgøre min. 600 m². Dobbelthuse kan ikke opføres på grunde mindre end 800 m².Ved tæt-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde udlagt til tæt-lav bebyggelse skal for hver boligenhed have et grundareal på min. 250 m² ekskl. eventuel adgangsvej og inkl. eventuel andel af fællesareal. Etageantal: På et byggeri i 1½ etage må trempelhøjden ikke overstige 1,25 m. Er trempelhøjden over 1,25 m anses byggeriet som 2 etager. Trempelhøjden er afstanden fra overkant gulvet i tagetagen til overkant tagspær. På et byggeri med udnyttet tagetage, svarende til ½ etage, må kviste ikke udgøre mere end 50 % af taglængden. Udgør kviste mere end 50 % af taglængden anses tagetagen for en hel etage. 
Områdets anvendelse Rammen omfatter område langs hovedlandevejen i Halvrimmen bymidte. Området må anvendes til centerformål såsom butikker. 
Bebyggelsens omfang Butikker skal etableres i bebyggelsens stueetage. 
Særlige bestemmelser Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Halvrimmen er 1.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 1.000 m² for dagligvarer og 500 m² for udvalgsvarer. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget