Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 23.C1

 
Vest Midt Nord-øst

Pandrup bymidte

Plannummer 23.C1 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Pandrup 
Bebyggelsesprocent 110% 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Ved åben-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde skal have et grundareal på min. 700 m². Den bebyggelige del af grunden ekskl. evt. adgangsareal skal udgøre min. 600 m². Dobbelthuse kan ikke opføres på grunde mindre end 800 m².Ved tæt-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde udlagt til tæt-lav bebyggelse skal for hver boligenhed have et grundareal på min. 250 m² ekskl. eventuel adgangsvej og inkl. eventuel andel af fællesareal. Etageantal: På et byggeri i 1½ etage må trempelhøjden ikke overstige 1,25 m. Er trempelhøjden over 1,25 m anses byggeriet som 2 etager. Trempelhøjden er afstanden fra overkant gulvet i tagetagen til overkant tagspær. På et byggeri med udnyttet tagetage, svarende til ½ etage, må kviste ikke udgøre mere end 50 % af taglængden. Udgør kviste mere end 50 % af taglængden anses tagetagen for en hel etage. 
Områdets anvendelse Området indeholder størstedelen af byens udvalgsvarebutikker og detailhandelsbutikker. Desuden er der liberalt erhverv, offentligt formål, biograf, tankstationer, spisesteder og boliger. Området indeholder ligeledes butikscentret Vestkystcentret. Områdets handelsgade er en del af Bredgade og strækker sig fra Fruensgaardsvej i nord til Lundbakvej i syd. Den centrale del af handelsgaden er indsnævret fra Fruensgaardsvej til Bisgaardsvej, således at man får en fornemmelse af en tættere by. Den indsnævrede del er markant beplantet med allétræer i forhold til den resterende del af området. Der er tæt færdsel på handelsgaden og færdslen opleves mere intens i den indsnævrede del af gaden. Karakteristisk for området er, at dets funktion som handelsgade træder tydeligt frem og udpræget i den indsnævrede del. . Området kan anvendes til blandet bolig-/erhvervsformål herunder butiksformål. 
Særlige bestemmelser Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Pandrup er 3.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 3.000 m² for dagligvarer og 1.000 m² for udvalgsvarer. 
Gælder for hele kommunen? Nej 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget