Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.B1

 
Vest Midt Nord-øst

Parcelhusbyen

Plannummer 27.B1 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Ved åben-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde skal have et grundareal på min. 700 m². Den bebyggelige del af grunden ekskl. evt. adgangsareal skal udgøre min. 600 m². Dobbelthuse kan ikke opføres på grunde mindre end 800 m².Ved tæt-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde udlagt til tæt-lav bebyggelse skal for hver boligenhed have et grundareal på min. 250 m² ekskl. eventuel adgangsvej og inkl. eventuel andel af fællesareal. Etageantal: På et byggeri i 1½ etage må trempelhøjden ikke overstige 1,25 m. Er trempelhøjden over 1,25 m anses byggeriet som 2 etager. Trempelhøjden er afstanden fra overkant gulvet i tagetagen til overkant tagspær. På et byggeri med udnyttet tagetage, svarende til ½ etage, må kviste ikke udgøre mere end 50 % af taglængden. Udgør kviste mere end 50 % af taglængden anses tagetagen for en hel etage. 
Områdets anvendelse Rammeområdet udgør den største del af parcelhusområdet som er orienteret omkring Østergade, Vestergade, Kærvej og Kirkevej. Den typiske bolig er parcelhuset fra 60’erne, ofte et etplanshus med svag tagrejsning, gavlvendt mod vej, således at bygningen næsten ikke giver sig til kende fra vejen på grund af hæk og hegn.

Hus ved hus på nogenlunde ens grunde. Ensartet boligtype med en grad af individuelle præg i materialer, detaljer og haverum.

Indenfor området er der visse variationer, idet tæt-lave boligenklaver og institutioner lejlighedsvis bryder monotonien. Orienteringen i området lader meget tilbage at ønske, mest grundet vejstrukturen/vejsystemet.

Området kan anvendes til boligformål.

Den vestlige del af Irisvej er perspektivområde for en fremtidig udvidelse af centerområdet. 
Bebyggelsens omfang For området omfattet af Lokalplan 1.58 kan der bygges i to etager med en maksimal bebyggelsesprocent. på 70.

For matr. nre. 1dk, 36a, 35hf, 34u, 34t, del af 35aq og del af 36ed er den maksimale bebyggelsesprocent. 40. På matr.nr. 36a kan der opføres byggeri i op til etager.
For matr.nr. 40f er den maksimale bebyggelsesprocent 45, og der kan opføres byggeri i op til 1 etage. 
Særlige bestemmelser Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Aabybro er 5.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 3.500 m² for dagligvarer og 2.000 m² for udvalgsvarer. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst