Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 28.BE2

 
Vest Midt Nord-øst

Boligområde ved Svendbjerggårdsvej

Plannummer 28.BE2 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Biersted 
Bebyggelsesprocent 30% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Ved åben-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde skal have et grundareal på min. 700 m². Den bebyggelige del af grunden ekskl. evt. adgangsareal skal udgøre min. 600 m². Dobbelthuse kan ikke opføres på grunde mindre end 800 m².Ved tæt-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde udlagt til tæt-lav bebyggelse skal for hver boligenhed have et grundareal på min. 350 m² ekskl. eventuel adgangsvej og inkl. eventuel andel af fællesareal. Etageantal: På et byggeri i 1½ etage må trempelhøjden ikke overstige 1,25 m. Er trempelhøjden over 1,25 m anses byggeriet som 2 etager. Trempelhøjden er afstanden fra overkant gulvet i tagetagen til overkant tagspær. På et byggeri med udnyttet tagetage, svarende til ½ etage, må kviste ikke udgøre mere end 50 % af taglængden. Udgør kviste mere end 50 % af taglængden anses tagetagen for en hel etage. 
Områdets anvendelse Området er beliggende i den sydøstlige del af Biersted. Området kan anvendes til boligformål med Jordbrugsparceller i den østlige del af området 
Bebyggelsens omfang Der kan i området maksimalt opføres 10 åben-lave boliger og to jordbrugsparceller. Der skal ved lokalplanlægningen tages hensyn til grundvandsressourcen. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst