Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 28.C1

 
Vest Midt Nord-øst

Biersted bymidte

Plannummer 28.C1 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Biersted 
Bebyggelsesprocent 60% 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Ved åben-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde skal have et grundareal på min. 700 m². Den bebyggelige del af grunden ekskl. evt. adgangsareal skal udgøre min. 600 m². Dobbelthuse kan ikke opføres på grunde mindre end 800 m².Ved tæt-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde udlagt til tæt-lav bebyggelse skal for hver boligenhed have et grundareal på min. 350 m² ekskl. eventuel adgangsvej og inkl. eventuel andel af fællesareal. Etageantal: På et byggeri i 1½ etage må trempelhøjden ikke overstige 1,25 m. Er trempelhøjden over 1,25 m anses byggeriet som 2 etager. Trempelhøjden er afstanden fra overkant gulvet i tagetagen til overkant tagspær. På et byggeri med udnyttet tagetage, svarende til ½ etage, må kviste ikke udgøre mere end 50 % af taglængden. Udgør kviste mere end 50 % af taglængden anses tagetagen for en hel etage. 
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende ved Stationsvej og Borgergade. Området kan anvendes til bolig og centerformål som butikker og liberale erhverv 
Særlige bestemmelser Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Biersted er 1.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 1.000 m² for dagligvarer og 500 m² for udvalgsvarer. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget