Midt

Du er her: Forside Rammer Midt Brovst

 
Vest Midt Arentsminde Brovst Gjøl Halvrimmen Skovsgaard Torslev - Attrup Tranum Øland Nord-øst

Brovst

Brovst består af hovedparten af Brovst sogn, dog ikke den del af Brovst sogn, som i disse egnsbeskrivelser hører under Halvrimmen området. Planområdet grænser op til Halvrimmen, Tranum, Skovsgaard, Torslev og Øland planområder.

 

Områdets betydning for Jammerbugten

Brovst by er hovedby og spiller en stor rolle på sundhedsområdet. Med sin centrale beliggenhed vil kommunens indsats for fremme af sundhedsfremme være koncenteret her. Desuden skal Brovst rumme arbejdspladser og butiksliv for den centrale del af kommunen, herunder især forsyne sommerhusområder ved Tranum med torvedage, kulturarrangementer ved Bratskov mv.

Brovst by’s beliggenhed på en bakkeø skal understreges i fremtidig byudvikling. Initiativer med at sanere og fortætte  i byen skal understøttes, bl.a. på baggrund af, at der ikke længere vil ske udvidelse af byen i den sydlige del på arealer, der ligger under kote 2.

Der skal fokus på at fremme skovrejsning i den nord- og vestlige del af byen omkring vandværk mv. Der skal desuden arbejdes for etablering af stier og grønne kiler i og omkring byen. Endeligt skal der arbejdes for en omfartsvej omkring Arentsminde, Halvrimmen og Brovst, der også vil være væsentligt, for at få en del af den gennemkørende trafik ledt uden om bymidten.

 

Brovst i tal

Brovst-området har en befolkningstæthed på 140 indbyggere pr. km². Befolkningstallet i Brovst sogn har haft en stigende tendens fra ca. 2.950 i starten af 1990’erne til idag knap 3.200 i Brovst Sogn. Til- og fraflytningen er årligt på 5-6% af befolkningen. Der er 49% kvinder og 51% mænd.

Brovst-området er på 22 km², og har 3.100 borgere og 1.570 boliger. Husstandsstørrelsen er på  2,0.

Brovst by har 2.685 beboere og ca. 1.400 boliger. Der er i løbet af de seneste 12 år opført 158 boliger, heraf 24 parcelhuse, 62 tæt-lave boliger, 72 etageboliger (heraf 26 plejeboliger). Der er byggemuligheder i Brovst by til opførelse af ca. 100 boliger.

 

Offentlig og privat service

Der er alle typer af offentlig og privat service i området, idet der især er en høj andel af sundhedsareal (sundhedshus, ældreboliger mv.), daginstitutioner og kulturinstitutioner. 

Brovst skole har ca. 473 elever fordelt på klassetrinene 0. - 10. klasse. I området er desuden SFO i nærheden af Brovst Skole, børnehaverne Bøge Bakke og Brovst Børnehave samt plejecenterne Møllegården og Solbakken. Et nyt sundhedshus på det tidligere Brovst Sygehus indeholder en lang række sundhedstilbud.

Der er idrætshal, idrætsbaner og andre faciliteter i området. Brovst Multihal er etableret og taget i brug i 2009, og rummer foruden idrætsaktiviteter også mødefaciliteter. Bratskov er et stort aktiv for områdets kulturliv og formidling af områdets kulturhistorie, og som ramme om udendørs arrangementer. Foreningslivet er koncentreret omkring skole, hal, bibliotek og Bratskov.

Omfartsvej om Arentsminde, Halvrimmen, Brovst og Skovsgaard vil fjerne en stor del af den gennemkørende trafik. 

Banestien har et forløb gennem området og er befæstet som cykelsti. Der er i selve Brovst få bygværker tilbage fra Fjerritslev-banen.

 

Erhverv og turisme

Brovst området har et erhvervsliv, hvor især transport og almindelig kontor og administration spiller en stor rolle i forhold til kommunens samlede erhvervsliv. Områdets beliggenhed på en bakkeø begrænser dog udvidelsesmulighederne, men der er store muligheder for at sanere og foretage ”huludfyldning” for at gøre Brovst til en fortsat dynamisk by. Der er ca. 1.030 arbejdspladser i området. Der er ikke sommerhuse eller ferieboliger i området.

 

Natur, miljø og kulturspor

Bratskov var Rotfeldernes stamsæde, som slægten besad fra 1300 til 1558. Bratskov formodes at være oprettet ved nybrud i de store skove, der engang dækkede Han Herred. Under Bratskov har hørt den nu tørlagte Nr. Økse sø, og dele af vejlen mellem Brovst og Øland, som blev inddæmmet af en tidligere ejer af Bratskov. Fra Bratskov er der lavet gentagne udstykninger. Bratskovs hovedbygning, fra 1550 med sidelænger fra hhv. 1700-tallet og 1820, og voldgraven er bygningsfredet i 1918.

Brovst by er en by beliggende på en bakkeø, udviklede sig dels ved vandvejen Brovst løb, og senere som stationsby.

Brovst har indtil dræningsarbejder ved Torslev været en ”havneby”, og da banen blev anlagt til Fjerritslev var det med et forløb, så jernbanen ikke skulle konkurrere med trafikken på fjorden. Dampskibet Hanherred sejlede i fast rutefart mellem Brovst havn, Aggersund, Løgstør og Nibe. Vejnavne som ”Pakhusvej” vidner om denne historie. Pakhusvej ligger der, hvor havnens pakhuse lå. Havnen eksisterede frem til 1921, hvor man inddæmmede store arealer mellem byen og Limfjorden.

Brovst blev på tiden omkring jernbanens anlæggelse ”hovedstad” i Øster Han Herred, og udviklede sig stærkt efter banens anlæggelse. 

Brovst har haft et stort antal kirker og frimenigheder, som gør at andelen af andelsbyggerier i form af kirker/samlingssale ses i bybilledet i Brovst by. I 1880’erne er der i Brovst oprettet missionsvirksomheder under ”Det Danske Missionsforbund” kaldet frimissionen med egne mødesale og egne kirker. I Brovst blev i 1956 oprettet en baptistmenighed med 3 kirker.

Nord og vest for Brovst by er der udpeget nye skovrejsningsområder, som skal gøre Brovst mere attraktiv med bedre rekreative muligheder, da afstanden til plantager og strand er større end de anbefalinger, som de seneste friluftsundersøgelser anbefaler.

 

Tilgængelig natur

Bratskov og tilhørende park
Bøge Bakke 

Mødesteder

Brovsthallen
Mediateket på Brovst Skole
Bratskov

Landdistriktsprojekter

Nøddehegn ved legeplads Gl. Brovst
SING4JOY
Pileflettefestival
Musikinstrumenter

 
Status

Vedtaget