Vest

Du er her: Forside Rammer Vest Trekroner

 
Vest Bejstrup Fjerritslev Gøttrup Hjortdal Klim Lerup Skerping Skræm Trekroner V. Thorup Midt Nord-øst

Trekroner

Trekroner-området svarer til Haverslev sogn og består af landsbyerne Bonderup, Kirkedal, Trekroner, Haverslev og Holmsø. I visse sammenhænge betegner Trekroner-området også Bejstrup sogn, men Bejstrup sogn er beskrevet selvstændigt og udgør et særskilt planområde. Trekroner grænser op til Bejstrup, Skerping, Skræm og Torslev planområder samt til Limfjorden mod syd.

 

Områdets betydning for Jammerbugten

Trekroner-området rummer en række små intakte landsbyer, som ligger med deres oprindelige landsbystruktur på randen mellem lavlandet ved Limfjorden og de små bakkeøer, som hæver sig op i retning mod dels Alsbjerg og Fjerritslev "øen".

Byerne bindes med omverdenen både af banestien, Limfjorden og landevejen. Alle typer infrastruktur kan udnyttes i fremtidige udviklingopgaver i området. Områdets mange hedearealer, adgang til Limfjorden mv. kan muligvis udnyttes i en særlig indsats på cykelferier, rideferier eller ferier i småbåde, eksempelvis i sammenhæng med en satsning på bondegårdsferie. I den forbindelse vil adgang til hedeareal, plantage, jagt og havn samt udsigt over limfjorden være væsentligste attraktionsparametre i området.

 

Trekroner i tal

Trekroner-området har en befolkningstæthed på 28 indbyggere pr. km². Befolkningstallet i Haverslev sogn er faldet fra ca. 750 i 1970’erne til ca. 630 omkring 1997 - for så siden at udvise en stigende tendens de seneste år til nu ca. 670 indbyggere. Tilflytningen er årlig på 6% og fraflytningen er årlig på 4% af befolkningen. Der er 49% kvinder og 51% mænd.

Trekroner-området er på 24 km² og har 670 beboere og 303 boliger. Husstandsstørrelsen er på 2,2.

Bonderup by har 214 beboere og 112 boliger. Der er i løbet af de seneste 12 år opført fire parcelhuse. I Bonderup er der mulighed for at opføre enkelte nye boliger.

Haverslev by har 100 beboere og 71 boliger. Der er ikke opført nye boliger inden for de seneste 12 år. I Haverslev er der mulighed for at opføre et par boliger.

Trekroner by har 60 beboere og 22 boliger. Der er opført et parcelhuse i løbet af de seneste 12 år. I Trekroner er der mulighed for at opføre nye boliger inden for de udlagte boligområder.

 

Offentlig og privat service

Den offentlige service i området forsyner også Bejstrup- og Skræm-området. Trekroner skole blev etableret i 1950’erne og der blev samtidig opført lærerboliger, så skolen kunne udgøre en større fælles skole for Bejstrup, Skræm og Haverslev sogne. Trekroner skole har ca. 150 elever på klassetrin 0. - 6. klasse. Den samdrevne institution Solstrålen udgør pasningstilbuddet i området.

Trekroner idrætscenter blev etableret i slutningen af 1990’erne ved foreningslivets egne kræfter, og på samme måde er Haverslev havn blev renoveret og udbygget i slutningen af 1990’erne. Foreningslivet tiltrækker brugere uden for skoledistriktet, bl.a. benytter borgere fra Hjortdal-området idrætsfaciliteterne.

Landevejen mellem Aggersund og Tingskoven udgør en barriere i området, da der er en del tung trafik på strækningen. Mellem Bonderup og Trekronerskole/idrætscenter findes en stiunderførsel. Banestien har et forløb gennem området og er befæstet som cykelsti. Haverslev Havn har et større antal bådepladser, der giver især den vestlige del af Jammerbugten adgang til Limfjorden. 

 

Erhverv og turisme

Trekroner-området har et forholdsvist stort erhvervsliv i forhold til befolkningsunderlaget, og det er især inden for landbrug og transportsektoren. Især i den sydlige del af området ses en række store landbrugsbedrifter. Der er ca. 75 arbejdspladser i området.

 

Natur, miljø og kulturspor

Området er præget af mange større husdyrbrug, hvoraf nogle er synlige eksempelvis fra Limfjorden.

Krejlere boede langs Limfjorden i f.eks. Haverslev, Bejstrup, Øsløs (Thisted) og Kvols (ved Hjarbæk fjord). De havde et lille landbrug, men i sommerhalvåret sejlede mændene rundt og handlede. Ofte var to mand fælles om en kåg og sejlede sammen. Under høsten var de som regel hjemme, men bagefter kunne de drage ud igen, indtil isen lukkede vandet. Det formodes at krejlernes indtjening på handel har sammenhæng med de store "stuehuse" og gårdmiljøer i landsbyerne Manstrup, Bejstrup og Haverslev. Fotos af Østerå fuld af krejlerkåge fra 1860’erne vidner om dette. I Trekroner har Limfjorden som nabo også været en farlig nabo. I 1895 skete der en stormflodskatastrofe, som bortskyllede Haverslevs udskibningsbro og ødelagde marker. I området har også været episoder med ulykker med jordfaldshuller og ulykker med havnen, som er beskrevet i litturaturen.

Årup Hede syd for Tingskoven har et stort areal med overdrev og sjælne arter. Tidligere har Vårkobjælden været udbredt i dette område. De er en større bestand af krondyr mv. i området.

 

Tilgængelig natur

Gadekær i Haverslev
Eventyrplads i Trekroner
Tingskoven
Aarup Hede

Mødesteder

Trekroner Idrætscenter
Bonderup Sognegård
Bonderup Forsamlingshus
Haverslev Forsamlingshus

Landdistriktsprojekter

Haverslev Gadekær
Haverslev Forsamlingshus (tag)
Eventyrpladsen ved Trekroner Landsbycenter
Trekroner idrætsforening (redskaber, tekniske installationer mv.)

 
Status

Vedtaget