Fritidsformål

Du er her: Forside Retningslinjer Fritidsformål Fritidshavne

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Arealforbrug Hoteller Camping Øvrig overnatning Fritidshavne Rekreative anlæg Badevand Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Fritidshavne

5.11 Fritidshavne

Jammerbugt Kommune har tre havne. Kommunen er positive overfor moderate udvidelser af de tre havne. 


De eksisterende havne ligger alle ved mindre byer. Havne er velforsynede med servicefaciliteter, men der er stadig brug for kvalitetsforbedringer, information og lignende, der både vil kunne bruges som et middel til sæsonforlængelse, og til at gæstesejlere i højere grad føler sig velkomne.

Jammerbugt Kommune er positive overfor en moderat udvidelse af kapaciteten. Her er det nødvendigt at være opmærksom på, at Attrup Havn ligger i et internationalt naturbeskyttelsesområde (Ramsarområde, EF-fuglebeskyttelsesområde samt Habitatområde).

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget