Fritidsformål

Du er her: Forside Retningslinjer Fritidsformål Hoteller

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Arealforbrug Hoteller Camping Øvrig overnatning Fritidshavne Rekreative anlæg Badevand Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Hoteller

5.3 Hoteller i kystnærhedszonen

Etablering af nye hoteller og nedlæggelse af eksisterende hoteller skal ske ud fra "Sammenhængende turistpolitiske overvejelser".


I Jammerbugt Kommune er der 10 hoteller indenfor kystnærhedszonen.

Der har gennem de seneste år været meget fokus på, at flere af disse overnatningsanlæg har svært ved at få en bæredygtig økonomi, der gør dem i stand til at gennemføre den nødvendige vedligeholdelse og tilpasse faciliteter til den ændrede efterspørgsel, der er på turistområdet.

I den foregående planperiode har Kommunalbestyrelsen taget konsekvensen af denne udvikling ved at tillade, at Hotel Nordsøen i Blokhus med 276 lejligheder fik mulighed for at ændre status fra hotel til helårsboliger.

I den kommende planperiode vil Jammerbugt Kommune se på, om lignende projekter kan gennemføres på f.eks. Rødhus Klit Feriecenter, Belleveu i Blokhus, Grønhøj Strand Feriecenter, Klitrosen i Slettestrand. Alle steder hvor udviklingen og kvalitetsniveauet lider under de økonomiske muligheder, som den nuværende hotelmodel giver. Det er efter Jammerbugt Kommunes opfattelse vigtigt, at den kommunale planlægning tager højde for markedets krav til kvalitet og service, ved at give erhvervet de rette planmæssige muligheder for udvikling.

For at hotelpligten kan ophæves, stiller Kommunalbestyrelsen krav om, at der i forbindelse med planlægningen sikres, at der opnås en kvalitetsforbedring af hotellernes bygningskomplekser.

Ved eksisterende ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen, f.eks. ved campingpladser, skal der tænkes på tværs af overnatningsmuligheder og evt. muliggøre etablering af vandrerhjem eller hoteller i forbindelse med allerede eksisterende ferie- og fritidsanlæg.

Konkret ligger der en ansøgning fra Klim Strand Camping om, at en del af campingpladsen udlægges til hotelformål. På denne måde sikres de allerede eksisterende ferie- og fritidsanlæg.

Udviklingen af ferie- og fritidsanlæg (herunder campingpladser) i kystnærhedszonen skal ske, så det ikke forringer oplevelsen af kystlandskabet. Udvidelsesarealerne og tæt bebyggelse skal som udgangspunkt ligge bag eksisterende anlæg (i forhold til kysten), og placeres således, at det ikke visuelt ses fra kysten.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget