Fritidsformål

Du er her: Forside Retningslinjer Fritidsformål Øvrig overnatning

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Arealforbrug Hoteller Camping Øvrig overnatning Fritidshavne Rekreative anlæg Badevand Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Øvrig overnatning

5.8 Bondegårdsferie

I tiloversblevne landbrugsbygninger kan der indrettes op til 10 værelser/lejligheder til bondegårdsferie. Indretningen skal ske inden for eksisterende bygningsrammer, og det er en forudsætning, at ejeren stadig bor på ejendommen. Indretning kan også ske i stuehuse.


Baggrunden for retningslinjen er et ønske om at fremme ferie på landet og samtidig sikrer de landskabelige interesser ved ikke at sprede bebyggelsen i det åbne land. Udlejning af værelser/lejligheder er betinget af, at der ikke efterfølgende sker en udstykning af den matrikulære enhed.

Det vil - som for sommerhuse - være en betingelse, at værelser og ferielejligheder alene benyttes til beboelse (natophold) i perioden 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, weekends og lignende. Bygningerne skal på tidspunktet for ansøgning om tilladelse være mindst 5 år gamle. Landbrugslovens regler om bopælspligt er fortsat gældende, selvom dele af landbrugsejendommens bygninger inddrages til ferie- og fritidsformål. Indretning af værelser eller ferielejligheder i tiloversblevne landbrugsbygninger og udlejning af disse forudsætter tilladelse efter Lov om Sommerhuse og Campering, og forudsætter ligeledes, at ejeren bor på ejendommen. En sådan tilladelse vil ifølge loven bortfalde ved ejerskifte. I alle tilfælde skal der indhentes landzonetilladelse til den ændrede anvendelse hos kommunen.

Se også Retningslinje 12.17 – Etablering af ferielejligheder i eksisterende landbrugsbygninger.

 

5.9 Bed and Breakfast

Tiloversblevne værelser i eksisterende boliger eller udhusbygninger kan indrettes til Bed & Breakfast. Der kan indrettes op til 10 værelser til Bed & Breakfast på en ejendom, forudsat at ejeren stadig bor på ejendommen.


Indretningen af værelser i tiloversblevne landbrugsbygninger forudsætter tilladelse efter Lov om Sommerhuse og Campering, og forudsætter ligeledes, at ejeren bor på ejendommen. Ved udlejning af 1-2 værelser kræves der ikke udlejningstilladelse efter Lov om Sommerhuse og Campering, dog under forudsætning af, at værelserne ikke er tilvejebragt med udlejning som formål. Hvis ejendommen ejes af et selskab, skal der indhentes tilladelse, og dette vil normalt ikke blive meddelt.

Det vil - som for sommerhuse - være en betingelse, at værelserne alene benyttes til beboelse (natophold) i perioden 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, weekends og lignende.

Er der tale om indretning af Bed and Breakfast på landbrugsejendomme, gælder Landbrugslovens regler om bopælspligt fortsat, selvom dele af landbrugsejendommens bygninger inddrages til ferie- og fritidsformål. Landbrugsbygningerne skal på tidspunktet for ansøgning om tilladelse være mindst 5 år gamle.

En udlejningstilladelse bortfalder ifølge loven ved ejerskifte, og der skal i denne forbindelse søges om en fornyet udlejningstilladelse. I alle tilfælde skal der indhentes landzonetilladelse til den ændrede anvendelse hos kommunen.

 

5.10 Lokalisering af kroer og pensionater

Der kan i byzone etableres kroer og pensionater med op til 10 værelser inden for eksisterende bygningsrammer, såfremt det er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for området.

I det åbne land kan der efter konkret vurdering og uden for kystnærhedszonen etableres kroer og pensionater med op til 10 værelser inden for eksisterende bygningsrammer.


I Jammerbugt Kommune findes der flere kroer og pensionater, og disse er beliggende i både landzone og byzone.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget