Jordbrug og skovrejsning

Du er her: Forside Retningslinjer Jordbrug og skovrejsning Beskrivelse af metode vedr. DIAPLAN

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Jordbrug Skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Beskrivelse af metode vedr. DIAPLAN

Lov om Planlægning fastsætter, at der i kommuneplaner (helhedsplaner) skal være udarbejdet en jordbrugsanalyse, eller at kommunerne skal have brugt datagrundlaget fra Statsforvaltningerne til at udarbejde en jordbrugsanalyse for kommunen. 

På baggrund af denne analyse skal der i kommuneplanerne (helhedsplanerne) udpeges særlig værdifulde jordbrugsområder, og der skal udpeges områder til store husdyrbrug.

Jammerbugt Kommune vil opfylde disse lovkrav ved, at der inden udgangen af år 2013 udarbejdes et temakommuneplantillæg. Udarbejdelse af dette tillæg vil komme til at bygge på de metoder, der er udarbejdet under samarbejdet DIAPLAN, der er et projekt under Københavns Universitet, Life. 

Jammerbugt Kommunes del af samarbejdet DIAPLAN omhandler et projekt omkring det åbne land, udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og udpegning af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg for store husdyrbrug. Projektsamarbejdet med Københavns Universitet, Life er afsluttet med udgangen af 2012/ starten af 2013. Jammerbugt Kommune vil i 2013 være i stand til at ajourføre plangrundlaget, og dermed lave en temarevision omhandlende det åbne land.

Udgangspunktet for metode er at fastholde det samlede produktionsareal til jordbrugserhvervet. Dog skal produktionsarealerne kortlægges med henblik på at finde frihedsgrader i forhold bebyggelse, drift og anvendelse.

En forudsætning for udvikling af jordbrugserhvervet er at få kortlagt frihedsgraderne til at regulere bebyggelse, driften og anvendelsen af de respektive områder efter. Der er arealer, hvor friheden er høj med store muligheder for ændring og planlægning for landbrugserhvervet selv. Modsat er der arealer med lav frihed, og her er den nuværende brug af arealerne måske den eneste mulighed, eller ændringer i vilkår vil tvinge udviklingen i området i en bestemt retning.

Kortlægningen skal på baggrund af en række faktorer komme med en samlet vurdering af de frihedsgrader, der er for jordbrugserhvervet inden for et givent område. Dermed går planlægningen ikke direkte ind og regulerer/vurderer driften.

Definition af opgaven:

Planlægningen skal på baggrund af en række faktorer komme med en samlet vurdering af de frihedsgrader, der er for jordbrugserhvervet inden for et givent område. 

Den første del af opgaven er at finde "Området" – altså at få kommunen opdelt i nogle dele, der gør det praktisk muligt at gennemfører en analyse. Det geografiske område findes ved hjælp af Landskabskaraktermetoden, da metoden er neutral i forhold til interesser i det åbne land. 

Resultatet af projektet skal efterfølgende anvendes til en ajourføring og opdatering af plangrundlaget for det åbne land i Jammerbugt Kommune. Herunder vil det været formålet opfylde lovkravet om, at der skal findes SVL-områder (særligt værdifulde landbrugsområder). 

I dialog med bl.a. landbruget har Jammerbugt Kommune fundet de faktorer, der giver værdi for landbruget, og som har en relevans i forhold til den fysiske planlægning. Naturligvis er der mange andre faktorer, der reguleres centralt, som f.eks. støtteordninger, miljøkrav, finansiering. Disse er meget vigtige elementer for landbruget, men de har ikke tilknytning til den kommuneplanlægning, og de er ikke elementer i forhold til at finde lokale løsninger i kommunen. 

Vurderingen af de forskellige faktorer skal give svar på frihedsgrader inden for tre niveauer. For det første er området generet – det vil sige hele landskabskarakterområdet. Herefter er analysen opdelt i en del som har betydning for "Jordanvendelsen" og en del med fokus på "Bygninger". 

1 Området generelt

 • Følsomhed overfor klimaændringer - Oversvømmelsesrisiko
 • Infrastruktur - Veje, planlagte veje, egnethed/barriere, vægtklasser
 • Rekreativitet, natur, kultur - Andre væsentlige interesser
 • Planlægning - Byudvikling, sommerhusområder, turisme, erhvervsområder, vindmøller
 • Bedriftsstruktur og inverteringsaktivitet - Bedriftsantal, størrelse, type

2 Jordanvendelse

 • Særlige naturværdier (ammoniakfølsom) - Fredninger, Natura2000, beskyttet natur mv. 
 • Nitratklasse/fosforklasse (afstrømning) Udbringning, harmonikrav
 • Grundvand, vandløb, søer - OSD, indvindingsoplande, vandmiljø, randzoner
 • Jordbundstype - Jordarter/jordtype

3 Bygninger

 • Rummelig/visuel analyse af landskabet - Hvor store bygninger kan landskabet bære? 
 • Natur- og kulturgeografiske værdier - Kirker, fortidsminder, skovbyggelinje, åbeskyttelseslinje, klitfredning, fredninger 
 • Punktforurening og fordampning - Særlige byggekrav, risici, spildevand
 • Områdets egnethed til bolig - Et godt sted at bygge en bolig

4 Samlet vurdering

Analysen inden for de tre områder opsummeres i en kort beskrivelse. Dette punkt 4 – "Samlet vurdering" – er meget central for anvendelse af analysen i den fremadrettede planlægning, og derfor skal beskrivelsen kort og præcis."

 

Kort/billede/illustration

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst